Stora förändringar har skett inom äldreomsorgen

 

Under hösten 2008 och våren 2009 beslutade Omsorgsnämnden om stora förändringar, vad gäller antalet platser i särskilda boenden (platser som ges genom biståndsbeslut och är bemannade dygnet runt).

 

Dubbletter med gemensam toalett har gjorts om till en lägenhet (9 platser), man har avvecklat Rådhusporten (9 platser), gjort om ytterlägenheterna på Skogsborg till seniorlägenheter (5 platser) och integrerat korttidsplatserna på Hallebo i Ingsbergsgården (8 platser).

 

I mars 2009 togs beslut om att hela Betesdafastigheten i Flisby avvecklas. Verksamheten i Grindhem flyttas till Sandsjövik i Norra Sandsjö.

 

Dit flyttas de 12 boende från Grindhem och de 5 boende från Sjöbacken 3, och efterhand blir det möjligt för Grindhems målgrupp att öka något.

 

Detta medför i sin tur att äldreboendet i Sandsjövik läggs ner. De boende där har senare valt att flytta till i huvudsak Bodafors, Malmbäck och Nässjö.

 

Av de 18 äldrehemsplatserna som läggs ner på Sandsjövik återuppstår 8 äldrehemsplatser på Sjöbacken 3 i Åkershäll, Nässjö.

 

Dessa förändringar gör att antalet äldrehemsplatser minskar i södra kommundelen och ökar i Nässjö tätort, vilket stämmer med behoven. Det totala antalet äldrehemsplatser minskar med 10.

 

Genom minskad hyreskostnad (Betesda), minskade kostnader för nattbemanning (två skilda psykiatrienheter samlas på Sandsjövik) och en reducering av antalet äldrehemsplatser med 10 blir besparingseffekten ca 5,1 m.kr.

 

*

 

Omsorgsnämndens ordförande Anders Hansen (SAFE) träffade veckorna innan Omsorgsnämndens beslut i mars 2009 boende, anhöriga och gode män på Grindhem, Sandsjövik och Sjöbacken 3.

 

De allra flesta på träffarna ville inte att den planerade omflyttningen av verksamheterna skulle genomföras. Man menade även att informationen kommit så sent att det var svårt att påverka Omsorgsnämnden.

 

Omsorgsnämndens majoritet beslutade dock att genomföra dessa omflyttningar på sammanträdet i mars. Anders Hansen och Anita Adam tyckte det var ett svårt beslut att ta, men röstade ja. Karin Hellström var kritisk och valde att inte delta i mötet.

 

De borgerliga röstade nej, men hade inget realistiskt motförslag; bara det gamla vanliga att lägga ut mer omsorg på privat entreprenad. Det hade inte gett några besparingar i årets budget.

 

Efter beslutet träffade förvaltningen varje boende och anhörig eller motsvarande för att gå igenom önskemål om var man ville bo, om det var någon/några av nuvarande grannar man ville bo tillsammans med m.m.

 

Personalens önskemål har samtidigt gåtts igenom och ambitionen har varit att personalen ska följa verksamheten. Allt ska göras för att möta boendes och personals önskemål. Alla flyttkostnader för vårdtagarna ska kommunen stå för.

 

När nuvarande vårdtagare på Sandsjövik har fått andra boenden (inklusive 8 platser på Sjöbacken 3) kan boende på Grindhem och nuvarande boende på Sjöbacken 3 flytta in på Sandsjövik.

 

*

 

Omsorgsnämndens beslut föranledde även en i debatt i kommunfullmäktige i maj. Centern undrade om man inte borde tagit detta beslut i fullmäktige istället.

 

Anders Hansen menade att det stora beslutet togs redan i höstas; det berörde fler anställda och äldre än beslutet som togs i mars. Det hade också varit rådslag om detta i Omsorgsnämnden.

 

Utvecklingen inom äldreomsorgen ändras fortlöpande. Våren 2007 var det brist på platser, men nu var det tvärtom. 45 platser totalt har avvecklats och det är bara 9 tomma platser kvar inom äldreomsorgen i Nässjö.

 

Han kunde gärna låta frågan avgöras i fullmäktige, om man samtidigt sköte till extra pengar till nämnden.

 

Thomas Erixzon menade att alla viktiga ärenden borde behandlas i fullmäktige. Det var liknande problem i den tidigare majoriteten bestående av S-C-FP. T.ex. beslutades nedläggningen av aktiveringen inom äldreomsorgen av Omsorgsnämnden.

 

 

 

Omsorgsnämndens majoritet vill inte säga upp personal och så långt som möjligt undvika att minska kvalitén och personaltätheten. Inriktningen är att minska antalet platser i takt med behoven för klara en minskad budgetram.