EU-medlemskapet har gjort Sverige mer odemokratiskt!

 


Det pågår ett systemskifte i Sverige. EU-byråkratin och EU:s lagstiftningsmakt utgör motorn. Resultatet av hundra års arbetarkamp håller på att raseras.

 

Den klassiska inledningsparagrafen i vår regeringsform ”All offentlig makt utgår från folket” finns ännu kvar men den svarar inte längre mot verkligheten. Den offentliga makten i Sverige utgår numera från EU och från juristerna i EU:s domstolar.

 

Faktum är att ca 80 % av de lagar som stiftas i Sverige kommer från EU. Riksdagen har i stort bara att expediera redan fattade beslut.

 

En oberoende riksbank var en gång ett nyliberalt krav. Nu vill man också införa en överprövning av politiska beslut. Man vill ha en författningsdomstol som smidigt, snabbt och effektivt dömer ut allt som inverkar menligt på kapitalets frihet. Det handlar om ren klasspolitik; ”Mer ekonomi och mindre demokrati”.

 

Vi har redan sett hur hela departement som utrikes- och försvarsdepartementen tappat sin folkliga förankring. Lojaliteten verkar finnas på andra håll i världen. Har vi längre kvar vårt självbestämmande?

 

För ca tre år sedan blev förslaget till EU-grundlag nerröstat i folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna. EU:s makthavare ändrade förslaget en aning och kallar det nu ”Lissabonfördraget”. Det enda land där man fått rösta om detta är Irland. Även där röstade man nej. Enligt EU:s eget regelverk skulle Lissabonavtalet därmed ha fallit. Och ändå skall det genomdrivas enligt EU:s makthavare.

 

I november 2008 klubbades fördraget igenom av Sveriges riksdag. Varför respekterar då EU:s makthavare inte folkviljan och sina egna regler? Svaret får man söka i att fördraget går på tvärs mot både demokrati och folkstyre.

 

Lissabonfördraget skärper EU:s vetorätt mot demokratiskt fattade beslut i Sverige och andra EU-länder. EU:s regler skall gälla framför medlemsländernas lagar och grundlagar.


Inget medlemsland tillåts föra en politik som avviker från EU:s - oavsett vad medborgarna i landet röstar för. Vetorätten slopas på många fler områden och de stora medlemsländerna kan köra över de små.

 

Fackliga rättigheter blir inte längre något värda när de kommer i konflikt med principerna om en fri marknad. Så ogiltigförklarar EU-systemet en viktig del av den lagstiftning som vi har beslutat om i demokratisk ordning här i landet!