Reportage från Nässjö kommunfullmäktige 26 april 2001

Kommunfullmäktige blev lite av "The Bernt Hultberg show". Han hade två interpellationer och en motion på ärendelistan denna kväll.

* Den första interpellationen handlade om de nu i lokalpressen mycket omskrivna försvunna stolarna från dåvarande farbrikschefen Björn Stålsmedens donation från stolfabriken i Nässjö. Kulturnämndsordf. A-C Gunnar (c) svarade bl.a. med en hänvisning till en utredning från kommunrevisionen. Av donationens ca 450 -500 stolar finns nu bara ca 200 stolar kvar. Hur och till vem de försvunnit är inte klarlagt. Ett stolsmuseum kan komma att ordnas av Föreningen Pinnstolen, om man får bidrag från bl.a. Riksantikvarieämbetet.
Hultberg tyckte att ansvarsfrågan och vart stolarna tagit vägen borde ha utretts grundligare.

* Bernt Hultberg hade också ställt en interpellation till kommunalrådet Per Persson (c) ang. minskade vårdplatser på geriatriska Rehab vid Nässjö lasarett. Han undrade hur detta slår mot omsorgen och vården av de äldre i Nässjö kommun. Persson tog i sitt svar rätt lätt på neddragningen av ca 20 vårdplatser på avd. 25, medan Bernt Hultberg befarade att patienter kunde bli hemskickade utan att ha fått den rehabilteringsvård de behövde. Hultberg sa också att personalen på lasarettet var oroad över indragningen av vårdplatser.

* Hultbergs motion om att öka Nässjö invånares simkunnighet var även till behandling. Han var inte nöjd med kommunstyrelsens hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens resp. kultur- och fritiodsförvaltningens verksamhet. Man kunde inte lita helt till att bara tillfråga eleverna angående deras simkunnighet, man behöver kontrollera det i praktiken. Hultberg fick t.o.m. tillfälle att dra gamla lumparhistorier i debatten om simkunnigheten! Trots en del stöd från andra i fullmäktige blev hans motion inte antagen. 

* Årsredovisningen för år 2000 diskuterades också. SAFE ville med hänvisning till sitt eget budgetförslag att inga överföringar av underskott görs för barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, omsorgsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden och övriga styrelser och nämnder.

* Ang. frågan om miljöpolicy och övergripande miljömål för Nässjö kommun yrkade SAFE återremiss till miljöpolitiska ledningsgruppen för ett mera detaljerat förslag till övergripande miljömål.

Thomas Erixzon