Rapport från kommunfullmäktige 31 maj 2001

 

"Vi vill ha lönen kvar!" ropade många demonstranter utanför Stadshuset innan sammanträdet skulle börja denna kväll. Man protesterade mot att den s.k. habiliteringsersättningen skulle dras in för handikappade. Detta är en slags "lön" eller "flitpeng" (ca 700:-/mån) som utvecklingsstörda och funktionshindrade får för utfört arbete.

Dessa pengar hade alla partier i Omsorgsnämnden utom SAFE prutat bort vid sitt sammanträde i maj. Men efter en rad protester i lokaltidningen började man svaja på flera håll inom de andra partierna.

"Kommer det här upp i fullmäktige så lovar jag att stödja de handikappade" sa bl.a. Kjell Skålberg (fp) i SmT den 30 maj.

Men hur gick det då när SAFE tog upp frågan i fullmäktige denna kväll? Eva-Lill Brännström (safe) höll ett engagerande inlägg om hur viktigt det var för människovärdet och självkänslan för de handikappade att få ut sin lön för sitt arbete.

SAFE:s Uno Kenstam lade förslaget att: "Budget för 2002 och flerårsplan 2003-2004 ska innehålla medel motsvarande kostnaden för habiliteringsersättning – "lön" till funktionshindrade/utvecklingsstörda som utför daglig verksamhet.

Samtliga ledamöter i fullmäktige utom de från SAFE och (v) röstade nej – inkl. Kjell Skålberg (fp), Ros-Marie Borgrot (m) och Marie-Louise Ekholm (m) och Göran Olsson (kd) – som alla fyra protesterat mot omsorgsnämndens och därmed sina egna partiers beslut i maj!

Omröstningsresultatet blev 42 röster mot SAFE:s förslag och 12 för (3 ledamöter var frånvarande). Bara SAFE:s ledamöter reserverade sig…

SAFE lade även ett förslag som gick ut på att "till nästa kommunfullmäktige i juni bereda förslag om att skyndsamt ändra taget beslut om ombudgetering" så att habiliteringsrsättningen inte dras in redan i år. Detta förslag vägrade fullmäktiges ordf. att ens ta upp till behandling med motivering att det inte hörde till ärendet… SAFE protesterade förstås.

Till de märkliga turerna kring denna fråga hör att kommunalrådet Per Persson (c) ställde en enkel fråga till omsorgsnämndens ordförande Jeanette Söderström (s). Frågan gällde om "omsorgsnämndens ordförande hade några planer på att ta något initiativ" ang. habiliteringsersättningen. Jeanette svarade förstås "ja" på detta – men naturligtvis utan att ge några bindande löften om att "flitpengarna" skulle finnas kvar… Vad var annat att vänta?

Allt detta var förstås ett spel för galleriet – både Per Persson och Jeanette Söderström sitter ju med i samma "regeringskonstellation" i kommunen! Det var ett bekvämt sätt att få en besvärlig fråga ur vägen från fullmäktiges bord – något som t.ex. ovan nämnde Kjell Skålberg (fp) inte var sen att utnyttja.

Det var heller ingen tillfällighet att det var ställt som en "enkel fråga" – då har nämligen bara den som frågar och den som svarar yttranderätt enligt kommunallagen. Ett bra sätt att slippa en besvärlig debatt…

*

En annan fråga som det protesterades mot utanför stadshuset var den kraftiga höjningen av priset för färdtjänsten. Egenavgiften för serviceturer höjs nämligen från 15 till 22 kronor – en höjning med hela 46%!

SAFE:s Anders Hansen sa bl.a. att "det blir en tung höjning för de som ofta åker med färdtjänst och det gör ett antal hundralappar i extra utgifter för dem".

SAFE yrkade avslag och begärde omröstning. Men bara SAFE ville stoppa höjningen av färdtjänstpriset. T.o.m. vänsterpartiet röstade nej till SAFE-förslaget. Röstsiffrorna blev 44 emot och 10 för SAFE:s förslag. 3 ledamöter var frånvarande.

*

Beträffande budgetramarna för 2002 ville SAFE bl.a. att "inga nedskärningar av kvalitet och standard för de i behov av äldre- och handikappomsorg samt barn/elever i förskola och skola. Skattehöjning är ett medel för att uppnå och bibehålla kvalité och standard enligt ovanstående förslag. Budgetunderskottet för 2000 skall ej belasta 2002".

Moderaterna i allmänhet och M-L Ekholm i synnerhet fick hård kritik av bl.a (s) och (kd) för sina protester mot indragningen av habiliteringsersättningen – samtidigt som (m) vill skära ner på omsorgsnämndens budget med hela 7 miljoner nästa år!

*

Ekholm (m) hade också ställt en interpellation till kommunrådet Greger Phalén (s) om en annan het fråga – nämligen den planerade rivningen av överdelen av "Stinsenplattan" – där pensionärsverksamheten "Träffpunkten" har sina lokaler. Det blev en lång debatt, där Bernt Hultberg, Pelle Månsson och Uno Kenstam framförde SAFE:s synpunkter. SAFE vill tillsammans med (m) låta verksamheten i Träffpunkten vara kvar på nuvarande plats tills man hittar lika bra lokaler på annat håll.

Sigvard Karlsson (kd) hade gjort en interpellation ang. postens hutlösa sätt att ta betalt av folk som bor något avsides på landet för att få posten hemkörd till den egna brevlådan. Det kan röra sig om flera tusen kronor om året som posten nu vill ha.

Thomas Erixzon och Bernt Hultberg sa att detta var en naturlig följd av den bolagisering och marknadsanpassning som posten nu genomgår. Den utvecklingen har ju (kd) på riksplanet inte gjort ett dugg för att motverka – snarare tvärtom! Alf Svensson och Mats Odell är ivriga förkämpar för avveckling…

 

Thomas Erixzon

3 juni 2001