Kommunfullmäktiges budgetmöte 29 nov. 2001

P.g.a. att det var ett budgetsammanträde började fullmäktige redan kl. 8:30 på morgonen. Nedan följer i korta drag en redogörelse för SAFE:s agerande på budgetmötet.

Innan budgeten för 2002 behandlades var det en del andra ärenden först; bl.a.:

* Svar på en fråga av Bernt Hultberg ang. bullerproblem vid Skungelidsvägen i Norrboda i samband med att Västra Vägen nu blivit klar. Hultberg fick svar från miljö- och byggnadsnämndens ordf. Christian Wattwil (fp) att miljö- och byggkontoret och tekniska kontoret skulle göra bullermätningar i området för att få faktaunderlag inför ett ev. byggande av en skyddsvall.

* Man beslutade att bilda en s.k. "äkta kommunkoncern" (d.v.s. starta ett moderbolag) av de kommunala bolagen Linden, NAVAB, NIAB och Pigalle AB.

SAFE:s Pelle Månsson var emot detta, och menade att det var fråga om en ren skatteplanering av kommunen för att de kommunala bolagen skulle betala så lite skatt till staten som möjligt. Pelle yrkade därför avslag på förslaget om att bilda en kommunkoncern. Han fick stöd av alla SAFE:s ledamöter utom Uno Kenstam för detta.

Uno Kenstam kunde tänka att sig att ett kommunalt moderbolag bildades, men ville ha vissa ändringar i bl.a. bolagsordning och företagsstrategi. Han ville t.ex. att texten om skatteplanering skulle utgå. Uno fick stöd för sitt förslag av vänsterpartiet.

Övriga i fullmäktige drev dock igenom att moderbolaget "Örnen AB" bildades – och med skatteplanering som en av målsättningarna.

 

Budget 2002 och flerårsplan 2003 2004; debatt och beslut.

* Vid 11-tiden på förmiddagen började så budgetdebatten. I SAFE:s inledningsanförande berättade Uno Kenstam om SAFE:s budget i stora drag; bl.a. om behovet att ge mer pengar till barn- och utbildningsnämnden och till omsorgsnämnden. SAFE ville därför höja skattesatsen med 70 öre.

Efter partiernas inledningsanföranden gick man igenom varje nämnd och styrelse i kommunen.

* Uno Kenstam presenterade SAFE:s förslag till budget för kommunstyrelsen, med bl.a. halverat partistöd och lägre politikerarvoden. SAFE vill heller inte avsätta pengar i budgeten till den omdiskuterade professorstjänsten vid högskolan i Jönköping.

* Uno redogjorde också för SAFE:s förslag ang. barn- och utbildningsnämnden. SAFE vill ge mer pengar till bl.a. förskola, grundskola, skolskjutsar och helt ta bort skolmåltidsavgifterna på Brinellskolan. Med SAFE:s budget kan man få samma nivå på verksamheten inom förskola och skola som man hade 2000, och man slipper alltså nedskärningar. SAFE stöder också införandet av maxtaxa berättade Kenstam.

* Även kultur- och fritidnämndens budget enligt SAFE, med bl.a. mer stöd till bibliotek och allmänkultur, presenterades av Uno.

* Miljö- och byggnadsnämnden budget berättade Thomas Erixzon om. Han framhöll SAFE:s gamla krav på att medel måste till för att kunna anställa ytterligare en miljöinspektör. Man har idag svårt att hinna med lagstadgad tillsyn av livsmedelshantering, djurskydd och miljöskydd. Arbetet på miljöförvaltningen har varit stressigt, vilket varit en del av orsaken till att två chefer slutat på förvaltningen under de senaste åren.

* Budgetdebatten var rätt stillsam fram till på eftermiddagen, då SAFE:s Bernt Hultberg tog upp omsorgsnämndens budgetsituation. Han kritiserade bl.a. kristdemokrater, moderater och socialdemokrater för att anslå alldeles för lite pengar till äldreomsorgen.

Det har skett kraftiga försämringar och stora nedskärningar de senaste åren menade Hultberg.

Nedskärningarna har bl.a. yttrat sig i form av de äldre nu har mindre tid för utevistelse, det är svårt att se till att alla får i sig tillräckligt med vätska, det är svårt att hinna hjälpa till vid toalettbesöken, personalen får lite tid för social samvaro med de äldre.

Detta retade upp bl.a. kommunalrådet Per Persson (c) och omsorgsnämndens ordförande Jeanette Söderström (s). Persson menade att Hultberg "borde ge exempel på missförhållanden" och "genast ringa socialförvaltningen och berätta om detta".

Hultberg kontrade med att ge ytterligare exempel på konsekvenser av nedskärningarna, t.ex. på larmtjänsten, nattbemanningen och fritidsverksamheten för de äldre. Han nämnde också att de förståndshandikappade får sin habiliteringsersättning rejält sänkt samtidigt som kostnaderna för färdtjänst och måltider höjs kraftigt. Habiliteringsersättningen borde ligga kvar på 35:-/dag menade Hultberg.

Man ger idag medvetet för låga anslag till äldreomsorgen sa Bernt Hultberg i debatten.

Eva-Lill Brännström från SAFE höll ett engagerat inlägg om rekreationsbidragen, som nu minskas för de handikappade. Dessa ger handikappade möjlighet att åka på läger och semester utan att föräldrar och anhöriga behöver följa med. Med SAFE:s budget hade man kunnat behålla rekreationsbidragen i sin nuvarande omfattning.

Även Uno Kenstam och Thomas Erixzon deltog från SAFE:s sida i debatten och kritiserade hårt Per Perssons ovilja och/eller oförmåga att inse konsekvenserna av vad nedskärningarna inom omsorgen fört med sig. Kenstam konstaterade att man från förvaltningen vill ha en högre budgetnivå den man fick. Erixzon citerade bl.a. uttalande från socialchefen.

Pelle Månsson (SAFE) föreslog till slut att kommunen borde tillsätta en opartisk utredning för att se hur Nässjös äldreomsorg har utvecklats från mitten av 80-ötalet fram till nu.

* Wille Brüggemann berättade kort om SAFE:s budgetförslag till socialnämnden; han tyckte att nämnden borde slippa att dra med sig sitt underskott till nästa år.

* Bernt Hultberg redogjorde helt kort för SAFE:s budget ang. tekniska nämnden – bl.a. pengar till uppspolning av isbanor och förbättring av gator.

Strax efter kl 18:00 var budgetdebatten slut. Då hade 82 inlägg, samt ett antal replikskiften, gjorts av de olika partiernas ledamöter. Drygt 30 av fullmäktiges 57 ledamöter hade deltagit i debatten. 6 av SAFE:s 10 ledamöter hade varit uppe i talarstolen.

På kvällen ägde själva beslutandet rum. SAFE begärde omröstning på fem frågor:

* höjning av skattesatsen med 70 öre. SAFE röstade för, s, c, fp, kd och m emot, medan vänsterpartiet la ner sina röster sedan deras eget förslag på skattehöjning med 50 öre hade förlorat redan tidigare.

* halvering av partistöd med ca 650 tkr. SAFE röstade för, alla övriga partier och ledamöter emot.

* ökat anslag till förskolan 1-5 år (+2,5 mkr). SAFE och v röstade för, s, c, fp, m emot. Kd la ner sina röster.

* förstärkning av personaltätheten inom äldreomsorgen (+10,8 mkr). SAFE röstade för, s, c, fp, m emot. Kd och v la ner sina röster.

* platser avseende korttidsboende tillskapas inom omsorgen (+2,2 mkr). SAFE röstade för, s, c, fp, m, v emot. Kd la ner sina röster.

* utredning av utvecklingen inom äldreomsorgen. SAFE röstade för, en ledamot från kd la ner sin röst, alla utom emot – alltså även Per Persson (c) - som tydligen ingenting vill veta när det kommer till kritan!

*

Mer om SAFE:s budget finns att läsa i SAFE:s höstflygblad 2001, som finns att läsa på internet (se startsidan). Inom kort kommer SAFE:s budget i sin helhet finnas att läsa på SAFE:s internetsida.

Thomas Erixzon