Reservation

Kommunfullmäktige 28/2 02

 

 

Ärende: Öppna alla nämndsammanträdena för allmänheten

Riksdagen antog i mitten av 90-talet en lag som ger kommunerna möjlighet att öppna så gott som samtliga nämndsammanträden för allmänheten. Undantag är där en kommunal nämnd tar beslut i myndighetsärenden, eller handhar frågor som är sekretessbelagda. Varje kommun beslutar sen om man skall utnyttja denna möjlighet till öppna nämndsammanträden.

Sedan ett antal år tillbaka är några av Nässjö kommuns nämndsammanträden varje år öppna för besök av allmänheten. Detta är resultatet av en motion som Bernt Hultberg (SAFE) lade 1995, som gick ut på att öppna de sammanträden för allmänheten som lagen medger. Det är i regel bara ett eller två sammanträden per år och nämnd som är öppna för allmänheten. De allra flesta nämndsammanträdena har förblivit stängda för kommunens invånare!

Under debatten våren 2001 ang. ett regionparlament i Jönköpings län talades det med en sällan skådad emfas och inte så lite darr på stämman om behovet "öppna sammanträden" istället för "slutna rum". Regionparlamentet skulle om det gått igenom i princip inneburit en sammanläggning av landsting och länsstyrelse, men med vissa ytterligare befogenheter.

Av den debatten borde man kunna dra slutsatsen att tiden nu är mogen för att öppna samtliga nämndsammanträden i kommunen som lagen ger möjlighet till. Till skillnad från regionparlament är ju detta en fråga som kommunen helt och hållet kan besluta om själv.

Argumenten mot öppna sammanträden är i grunden två. Det första är att "det är så få av allmänheten som kommer". Att det är få som kommer innebär ju inte att vi ska avstå från att öka öppenheten. Det viktiga är att skapa fler möjligheter att delta och informera sig. Den svenska offentlighetsprincipen utnyttjas ju inte av så många medborgare, men et innebär ju inte att vi ska avskaffa den.

Det andra argumentet mot öppenhet är att "den hindrar diskussion och skapar svårigheter för ledamöter som känner oro att tala om vad de tycker eller ställa frågor inför allmänheten". Vi som förordar öppenheten tror dock att öppenheten skapar ett större intresse för att delta i politiskt arbete, speciellt när diskussioner och frågor blir en avdramatiserad och naturligt del i samhällslivet. Vi tror också att respekten för det politiska uppdraget blir större.

Under de senaste 20 åren har mycket av de beslut som tidigare fattades av kommunfullmäktige (kommunfullmäktige är öppet för allmänheten) överflyttats till kommunala nämnder och styrelser, där medborgarna inte har tillträde. Det är ur denna synpunkt halt klart att den demokratiska insynen har minskat kraftigt under de senaste två decennierna.

Vi reserverar oss till förmån för vårt förslag att öppna samtliga nämndsammanträden i Nässjö för allmänheten, där lagen så medger.

Nässjö 3/3 02

Farshid Ardabili-Farshi

Eva-Lill Brännström

Bernt Hultberg

Nisse Sjöstedt

Marianne Broman

Anders Hansen

Uno Kenstam

Wilhelm Brüggemann

Anna Holmkvist

Pelle Månsson

Gm

Uno Kenstam