Rapport från Kommunfullmäktige den 26 mars 2002

 

Några av de frågor som SAFE engagerade sig i:

* Uno Kenstams interpellation till Tekniska nämndens ordförande Gert Wågman (s) ang. byggbranschens avslöjade kartellbildningar besvarades av Greger Phalén (s) eftersom Wågman inte hade möjlighet att närvara. Nässjö kommun hade sannolikt drabbats av fördyringar men än gick det inte att säga hur mycket. Utredning pågår i ärendet. Om skadestånd ska krävas blir det i samband med att andra kommuner via kommunförbundet gör detta.
Bernt Hultberg undrade om kommunen ska fortsätta att handla av de företag som varit inblandade i kartellen, men han fick inte något tydligt svar på detta, eftersom ingen ännu är dömd för brott.…

* Uno Kenstams interpellation till Greger Phalén (s) ang. räddningschefens nya tjänstebil (räddningsförbundets direktion hade köpt räddningschefens egen bil för 270 000 kronor) besvarades med att den nya tjänstebilen behövdes p.g.a. räddningschefens många resor mellan Nässjö och Vetlanda samt även Värnamo. Phalén medgav dock att man borde ha diskuterat med räddningstjänstens fordonsgrupp innan den nya bilen inköptes. Phalén tyckte inte att man skulle gå ifrån principen att inte ha tjänstebilar i Nässjö kommun; räddningstjänstförbundets verksamhet är dock speciell, vilket motiverar tjänstebil. Om räddningschefen kör med egen bil blir det stora summor i bilersättning; tjänstebil skulle alltså var ekonomiskt fördelaktigt.
SAFE ansåg dock att räddningstjänstförbundets direktion (=styrelse) borde ta sig ytterligare en funderare på om det är bra med tjänstebil. Om en får tjänstebil blir det ett prejudikat som leder till krav från andra tjänstemän i högre position och då blir det svårt att säga nej.
Phalén menade också att det fanns fler ansvariga än han i räddningsförbundets direktion, vilket fick Leif Landberg (kd) att påpeka att informationen inför köpet av tjänstebilen inte hade varit den bästa…

* Bernt Hultbergs motion om en asfalterad slinga runt Ingsbergssjön var uppe till beslut. En liknande motion hade även lagts av Karl-Gustav Högberg (m). Fullmäktiges beslut vad gäller båda motionerna blev att man hårdgör ytan på promenadvägen längs västra delen av Ingsbergssjön, mellan Sörängsvägen och utfarten mot Brinellgatan. Både Hultberg och Högberg ville att sträckan skulle hårdgöras 2003, men fullmäktige beslutade att det skulle ske mellan åren 2003-2005. Flera ledamöter från SAFE och moderaterna reserverade sig till förmån för Hultbergs och Högbergs förslag om tidpunkt.

* Bernt Hultbergs motion om att inrätta ett byggnadspris fick ett positivt svar av fullmäktige. Ett byggnadspris instiftas där både arkitektur och byggnadsvård vägs in. Invånarna skall ges möjlighet att lämna förslag till pristagare. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om pristagare. En särskild platta skall utformas för att fästas på byggnaden och ev. skall även ett diplom lämnas till fastighetsägaren.

* En ny detaljplan för kvarteret Gambrinus (gamla Bryggeritomten) antogs av fullmäktige.
SAFE:s ledamöter ville dock inte att så höga hus (8 våningar) skulle byggas strax invid Ingsbergssjön och föreslog att husen fick byggas om de var två våningar lägre. SAFE tycker att det räcker med 6 våningar på husen.
Bernt Hultberg påpekade även att den bild på husen som visats då planen varit utställd varit missvisande. Genom att på bilden rita in stora träd i förgrunden gör man att husen ser betydligt mindre ut än vad de verkligen kommer att bli.

* En ny detaljplan för kv. Renen 7 (Postgatan) och del av Gamla staden (Köpmansgatan) antogs av fullmäktige. Marianne Broman deltog dock inte i beslutet med hänvisning till ärendet utgör två ärenden som är sammanvävda i ett. Broman går med på att riva en del av muren över Postgatan eftersom Träffpunkten nu fått nya och likvärdiga lokaler, men vill inte att det byggs någon övergång över Köpmansgatan.

 

Thomas Erixzon

mars 2002