Rapport från kommunfullmäktige den 25 april 2002.

 

 

Här är några av de frågor som SAFE agerade i.

* Under förra fullmäktigemötet hade ordf. Per-Olof Holst vägrat Leif Landberg (kd) att debattera eftersom han tänkte avstå från att rösta i frågan det gällde (ang. HSB:s höghusplaner nära stadsparken i Nässjö). Anders Hansen (safe) ställde med anledning därav en interpellation till ordf. Per-Olof Holst (c) vilka rättsliga grunder han hade för att ha vägrat Landberg ordet. Holst lät Anna-Carin Magnusson (s), ordf. i parlamentariska nämnden svara i sitt ställe.

Magnusson konstaterade att det inte fanns några formella skäl att vägra någon ordet bara för att man tänkt avstå att rösta. Hon försökte sedan rädda ansiktet på Holst genom att påstå att man av "etiska skäl" inte borde debattera i en fråga som man redan på förhand tänkte avstå från att rösta i. Göran Olsson (kd) menade att den som avstår från att rösta måste ha möjlighet att avge en förklaring till sitt agerande. Marianne Broman (safe) påminde om att Holst hade försökt stoppa henne också vid mars-sammanträdet, men att hon inte hade låtit sig tystas. Uno Kenstam (safe) och Thomas Erixzon (safe) framhöll att det inte fanns några formella skäl att vägra någon debattera för att man inte tänkt delta i beslutet.

* Bernt Hultberg (safe) hade gjort en interpellation till Greger Phalén (s) ang. möjligheten att besöka toppen på Vattentornet i Nässjö. Phalén meddelade att han svarar vid nästa sammanträde, efter att ha hunnit konsultera bl.a. hembygdsföreningen i frågan.

* Marie-Louise Ekholm (m) hade gjort en motion om att förbättra ljudnivåerna på kommunens förskolor för att motverka hörselskador på barnen. Kommunstyrelsens förslag till beslut var att man redan motverkade bullerproblemen på förskolorna genom att en utvärdering redan nu pågår och att man skall åtgärda problemen efter hand. Ekholm ville dock att motionen skulle antas, eftersom det ökade trycket på kommunen att förbättra ljudmiljöerna i förskolorna. Hon fick stöd för detta av bl.a. Gerd Käll (kd) och Thomas Erixzon (safe). Erixzon påpekade också att Ekholm borde kolla ljudnivån på McDonalds där många barn vistas. Erixzon m.fl. talare menade också att Ekholm borde stödja budgetförslag som gör att barngruppernas storlek kan minskas. Sådant stöd för mer pengar till barn- och utbildningsförvaltningen har man hittills inte sett från moderaterna i Nässjö… Vid den följande omröstningen röstade SAFE:s ledamöter på olika sätt.

* När Leif Landbergs (kd) motion om ett bilfritt centrum i Nässjö behandlades påpekade Thomas Erixzon att det inte var så lätt att stänga av Rådhusgatan för biltrafik och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Han manade också till mer aktivt arbete för handeln i Nässjö centrum – postens flyttning från Postgatan har inneburit ett dråpslag för handeln i den delen av Nässjö centrum.

* Vid årsredovisningen var det en lång debatt mellan olika medlemmar i kommunrevisionen. Uno Kenstam yrkade att en mening ang. överföring av avvikelser i bokslutet skulle strykas. Han lade yrkandet av formella skäl; SAFE hade vid beslutet om införande av s.k. ekonomistyrningsregler haft synpunkter på dessa regler. Fullmäktige beslutade dock inte så, vilket medförde att SAFE:s ledamöter reserverade sig.

* Vid frågan om kommunen skulle ansluta sig till ett Regionförbund i Jönköpings län röstade SAFE nej. Pelle Månsson (safe) menade att det var en EU-anpassning som medförde att staten försvagades. Det kunde han som EU-motståndare inte gå med på. Han menade också att Jönköpings och Värnamobygdens intressen skulle dominera regionförbundet medan höglandskommunerna skulle hamna i bakvatten.

* Ang. maxtaxa inom äldreomsorgen yrkade Anders Hansen på återremiss med följande direktiv: "omvårdnad och service ska ingå i en taxa; inom ramen för den nya lagstiftningen konstrueras en ny omsorgstaxa med minst fem vårdnivåer och fem inkomstnivåer; finansiella konsekvenser presenteras. Detta blev dock avslaget av fullmäktige.

* Ang. Kunskapsbygget och Yrkeshögskolan i Nässjö ville Uno Kenstam att en text under rubriken "Utbildningssamordnare av komvuxplatser" skulle ersättas med lydelsen: "Brinellskolans 120 vuxenutbildningsplatser kvarstår så länge de stadigvarande behövs och nyttjas". Uno fick dock inte medhåll av fullmäktige. SAFE reserverade sig.

* SAFE yrkade avslag på att kommunen skulle stödja Högskolan i Jönköping ekonomiskt. Pelle Månsson menade att det var ett statligt ansvar att sköta Högskolornas ekonomi. SAFE reserverade sig.

Det var ett långt sammanträde som avslutades först efter kl 23. Mycket av den tiden ägnades åt att debattera årsberättelsen och revisionernas båda skrivelser.

Thomas Erixzon 29 april 2002.

Säga vad man vill, det var ett härligt möte….. Marianne Broman.