Reportage från kommunfullmäktige i Nässjö
28 november 2002

 

 

 

Här följer ett referat kring de frågor som SAFE agerade i på detta fullmäktigemöte. Eftersom det var ett budgetmöte började sammanträdet redan kl. 8:30 på morgonen. På förmiddagen avhandlades dock först en del andra ärenden.

 

Köpekontrakt med JYSK AB angående försäljning av industrimark
Jysk Bäddlager vill köpa mark av kommunen för en utbyggnad av sina lokaler. Kommunen vill sälja för 2,5 miljoner, men i köpet ska ingå att kommunen betalar för byggnadslov, anslutningsavgifter och en flyttning av tre kraftledningar. SAFE menar att summan inte kommer att täcka kommunens kostnader och vill därför att frågan återremitteras för en ny förhandling med Jysk AB.

I debatten framförde Uno Kenstam m.fl. SAFE:s synpunkter. Anders krävde att få en redovisning av hur stora kommunens kostnader blir, men något svar fick han inte. Thomas Erixzon påpekade att Jysk AB hade valt att bygga på sin nuvarande plats och att man redan då var fullt medveten om svårigheterna med att bygga ut. Jysk AB borde därför ha en moralisk skyldighet att själva betala för flyttningen av kraftledningarna.

SAFE fick inget stöd för en återremiss, utan reserverade sig mot beslutet.

 

Regler för erbjudande av förskoleplats till föräldralediga barn
Kommunens inskränker rätten för föräldralediga att ha sina barn på dagis till 4tim/dag. SAFE vill behålla rätten att utnyttja förskolans heltidsplatser även när man är föräldraledig. SAFE vill också införa en ny taxenivå för föräldralediga upp till 4 timmar till 50% av kostnaden.

SAFE var dock ensamma om detta; inte ens (v) stödde förslaget. SAFE reserverade sig.

 

Detaljplan avseende Gamla idrottsplatsen/Lidl
Kommunen vill sälja Gamla Idrottsplatsen i Nässjö till den tyska varuhuskedjan Lidl. Samtidigt bygger man väg över gamla IP och över sen stor del av Nässjö Stadspark.

SAFE är kritiskt till etableringen av Lidl. Handeln i Nässjö är redan nu överetablerad och Lidl riskerar att slå ut en del av nuvarande handel i stadskärnan och i kommunens mindre orter. SAFE är också kritiskt till att en så stor del av stadsparken förstörs genom vägbygget.

Pelle Månsson framförde SAFE:s kritik och menade även at Lidl är känd i bl.a. Tyskland för sin antifackliga inställning. Endast 7 av 2 200 varuhus har facklubbar där. Lidl handlar också mycket av Nestlés varor, ett företag som blivit ökänt för sin försäljning av mjölkersättningsprodukter till u-länder.

Thomas Erixzon var bl.a. kritisk till att Lidl placeras utanför centrumkärnan i Nässjö, vilket kan medföra minskad handel där.

SAFE fick dock inte stöd från något annat parti eller ledamot; det blir nu fritt fram för Lidl att bygga i Nässjö. SAFE:s samtliga ledamöter reserverade sig.

 

Budgetdebatten
Det största ämnet för dagen var beslutandet av den kommunala budgeten för 2003. Uno Kenstam framförde SAFE:s budgetförslag. Det går i korthet ut på att vill ge mer resurser framför till barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden. Detta vill SAFE finansiera med en skattehöjning på 70 öre. Det skulle innebära en hundralapp mer i månaden i skatt för en normalinkomsttagare (15000/mån.) det främsta syftet är att stoppa fortsatta neddragningar inom förskola, skola och äldreomsorg
.

Uno Kenstam berättade om SAFE:s förslag angående kommunstyrelsens verksamhet. SAFE vill halvera partistödet, minska på stödet till Nässjö Närlingsliv AB, minska på antalet kommunalråd. SAFE vill ge 0,5 mkr till att förbättra kollektivtrafiken, bl.a. på lördagar, söndagar och kvällar.

Uno berättade också om SAFE:s förslag i barn- och utbildningsnämnden. Bl.a. vill SAFE att måltidsavgifterna på gymnasiet tas bort, att man anslår medel för att påbörja en minskning av barngruppernas storlek, medel för att täcka kostnader för löneökningar, och att musíkskolan ska få möjlighet att bibehålla sin nuvarande verksamhet.

Thomas Erixzon yrkade även bifall till ett förslag från kristdemokraterna om ge mer stöd till skolbiblioteken i kommunen.

Anders Hansen tog upp behovet av ökade medel till omsorgsnämnden. Bl.a. behövs medel för att kunna genomföra skyddsronder 4 ggr/år på samytliga enheter inom äldre- och handikappomsorgen. Detta är egentligen stadgat i lag, men fungerar i dagens bristfälligt.

SAFE vill bl.a. också anslå ett antal miljoner för att öka personaltätheten, att habiliteringsersättningen till förståndshandikappade ska återgå till 36kr/dag, att hyrorna inte höjs för äldre och handikappade och att färdtjänsten får bättre resurser.

Eva-Lill Brännström redogjorde för hur det minskade rekreationsbidraget i stort sett förhindrar för handikappade att komma ut på resor. Sedan kommunen tog över verksamheten från landstinget 1995 har det blivit mycket sämre. Hon berättade också om en resa där de handikappade och deras anhöriga hade fått betala medföljande personals resa för att den över huvud taget skulle bli av.

Ang. socialnämndens behov av ökade resurser berättade Wille Brüggemann. Han menade att SAFE:s förslag med 1,7 mkr mer i budget var mer realistisk än den som s, c, fp föreslog.

Vad gäller tekniska nämnden påpekade Bernt Hultberg att det behövs mer pengar till gatuunderhållet. Man hinner inte åtgärda snabbt om något blir trasigt. SAFE vill ge mer till bl.a. gatunderhåll, snöröjning, skötsel av enskilda vägar, samt spola upp isbanor runt om i kommunens orter i centralortens stadsdelar (inkl. isbanan i Stadsparken).

Anders Hansen påpekade att tekniska kontorets personal har den högsta sjukskrivningsfrekvensen bland kommunens förvaltningar. Han undrade om man hade utrett vad det beror på.

Uno Kenstam berättade att SAFE vill ge en halv miljon mer till Nässjö Städ, som är en s.k. resultatenhet under tekniska kontoret.

Bernt Hultberg berättade även målande om sitt förslag att bygga nödvändiga utrymningsvägar så att hembygdsmuséet och utsikten i vattentornet i Nässjö åter kan öppnas för allmänheten. Vattentornets utkik ligger 28 meter över marknivån, och själva vattentornet ligger 20 m. över Ingsbergssjöns yta. Så det är en vidunderlig utsikt från toppen påpekade Hultberg. Han fick stöd av Kd:s Göran Olsson som yrkade bifall till SAFE:s förslag. SAFE ville lägga 300 tusen kronor för att göra i ordning utrymningsvägar på vattentornet.

På kvällen ägde själva beslutandet rum. SAFE begärde omröstning på fem frågor:

Kristdemokraterna, moderaterna och vänsterpartiet begärde också omröstning i flera frågor. Vid en av dessa; fick ett förslag från kd att 0,9 mkr mer till omsorgsnämnden majoritet i fullmäktige. Den stöddes av samtliga från SAFE, kd, m, och v och dessa partier har tillsammans 29 röster av 57 i fullmäktige.

Thomas Erixzon