Rapport från Nässjö kommunfullmäktige 

30 oktober 2003

 

 

Det enda ärende som orsakade någon egentlig debatt på detta sammanträde var frågan om barn- och utbildningsnämnden (BUN) skulle få ett tilläggsanslag på 5,3 mkr. Nämnden hade begärt detta bl.a. eftersom införandet av maxtaxa hade medfört att verksamheten inom förskolan 1-5 hade utökats.

SAFE:s Uno Kenstam begärde att BUN skulle få de begärda pengarna och att det finansierades med en minskning av kommunens kapital. Han fick stöd för detta av Sigvard Karlsson (kd) och Viveka Forell-Karlsson (v).

Greger Phalén (s) menade att det vore olagligt att ge BUN tilläggsanslaget eftersom pengarna i den budget som hade beslutats av s-c-fp nu var slut och kommunen skulle således bryta mot kravet på en balanserad budget.

Sigvard Karlsson (kd) kontrade med att det inte var så enkelt enligt de experter på kommunförbundet som han hade talat med.

Pelle Månsson (safe) menade att det var moraliskt riktigt att ge BUN det begärda tilläggsanslaget. Han tog också upp att det ytterst är EU som påverkar nedskärningspolitiken. Kravet på budgetbalans driver fram kommunala nedskärningar. Han menade att man behövde återinföra kommunal beskattning av företag, samt beskatta högavlönade hårdare.

Uno Kenstam påpekade att Nässjö kommun har ca 100 mkr i eget kapital – pengar finns alltså till BUN:s tilläggsanslag.

Anders Hansen (safe) påpekade att man enligt lagen om balans i den kommunala ekonomin kunde gå med underskott enskilda år; man kunde ta igen det senare år genom att t.ex. höja den kommunala skattesatsen.

 

Det hela slutade med omröstning;

- kommunstyrelsens förslag att inte bevilja tilläggsanslag fick 34 röster (s, c, fp, och m),

- Uno Kenstams m.fl. förslag att ge BUN 5,3 mkr i tillägg fick 20 röster (safe, kd och v).

Linnea Andersson (c) och Kjell Skålberg (fp) avstod från att rösta. BUN:s ordförande, och tillika kf-ledamoten,  Leif Ternstedt (s) var, som av en händelse, inte närvarande på sammanträdet.

SAFE:s, kd:s och v:s ledamöter reserverade sig mot beslutet.

*

SAFE reserverade sig också mot beslutet att ta ut hela 5/8 av förskoleavgiften för föräldraledigas och arbetslösas barn som vistas i förskolan tre timmar/dag eller 15/vecka. SAFE vill att avgiften skall vara 3/8 av den fulla avgiften enligt maxtaxan.

 

Thomas Erixzon

6 november 2003