Reservation

angående budget för Nässjö kommun 2004 och

flerårsplan 2005-2006

 

 

SAFE:s budgetförslag för 2004 - 2006 hade som målsättning att i största möjliga utsträckning bibehålla kvalitén på den kommunala verksamheten och i viss mån förbättra på några områden.

 

För att uppnå denna målsättning föreslog vi en höjning av skattesatsen på 1 krona. Det skulle ge ca 38 mkr mer till den kommunala verksamheten. Det motsvarar ca 120 heltidsjobb i kommunen. Skattehöjningen skulle betyda en ökad kostnad på ca 180:- i månaden för en normalinkomsttagare.

 

Detta ger betydligt större möjlighet att lägga nödvändiga resurser på viktig kommunal verksamhet (framför allt förskola och skola, äldre- och handikappomsorg) än vad s-c-fp-kd:s skattehöjning på 25 öre ger.

 

Barn- och utbildningsnämnden hade fått ca 16 miljoner mer, bl.a..

resurser så att antalet barn per anställd inom förskolan kan hållas oförändrat, resurser för att bibehålla nattbarnomsorgen, mer resurser för att täcka kommande löneökningar.

 

Omsorgsnämnden hade fått ca 14 miljoner mer; bl.a. till förstärkning av dag- och nattbemanningen samt att fler platser för korttidsboende hade kunnat skapas.

 

Genom att ge resurser till ökad personaltäthet inom omsorgen och barn- och utbildningsförvaltningen hade ökade sjukskrivningar kunnat motverkas och på så sätt även sparat pengar i längden.

 

Kultur- och fritidsnämnden hade fått 750 tkr mer till bl.a. förbättringar för barn- och ungdomar, med särskild vikt på flickors verksamheter. Tekniska servicenämnden hade fått mer pengar för gatuunderhåll. Miljö- och byggnadsnämnden hade fått drygt 300 tkr för att klara ökade personalomkostnader

 

SAFE hade en del besparingar inom kommunstyrelsens verksamhet för att kunna föra över resurser till förskola och skola, äldre- och handikappomsorg. Bl.a. föreslog vi att partistödet skulle halveras och att planerna på ett medborgarkontor i Nässjö centralort skulle skrinläggas.

 

SAFE lade tillsammans med moderaterna ett förslag till bevarad verksamhet i Nässjö Kulturhus:

    - att verksamheten i Kulturhuset skall bevaras i dess nuvarande form och utvecklas på ett för kulturen positivt sätt.

    - att dagens verksamhet med utställningar och föreläsningar får en fast punkt för sin verksamhet och en trygghet inför framtiden i Kulturhuset 2004-2006.

    - att Kulturhuset i fortsättningen drivs i kommunal regi.

 

Hade detta gått igenom så hade Kulturhusets personal äntligen kunnat få arbetsro och kommunen även i fortsättningen varit säkrad en neutral arena för utställnings- och föreläsningsverksamhet.

 

*

 

Med hänvisning till ovanstående vill vi härmed reservera oss till förmån för SAFE:s förslag till kommunal budget 2004 och kommunal flerårsplan 2005-2006.

 

 

 

Nässjö 28/11 2003

 

SAFE:s fullmäktigegrupp

Bernt Hultberg, Per-Olof Månsson, Anders Hansen, Uno Kenstam, Marianne Broman, Wilhelm Brüggemann, Thomas Erixzon, Farshid Ardabili-Farshi, Eva-Lill Brännström, Johnny Lundh

 

genom

Thomas Erixzon