Rapport från Nässjö kommunfullmäktige 28 maj 2004

 

 

SAFE agerade i följande ärenden:

 

Ärende 1: inkomna handlingar.

Till fullmäktige hade Bernt Hultberg lämnat en motion som syftade till att kommunstyrelsens möten skall vara offentliga.

 

 

Ärende 6: angående vattentornet i Nässjö

Bernt Hultbergs motion om att göra Nässjö vattentorn tillgängligt för allmänheten kom till slut upp för behandling i kommunfullmäktige. I svarets brödtext stod det att man redan nu kan låta grupper om 15 personer vistas på vattentornets utsiktsplats.

 Kommunen uttalade ”sin önskan att en enklare trapplösning kommer till stånd, för att göra det möjligt för hembygdsföreningen att visa sina samlingar”. Annars hänvisade kommunen till att det är NAVAB (kommunens affärsbolag) som äger vattentornet och gör investeringar där.

 Bernt Hultberg höll ett engagerat anförande kring vattentornet i Nässjö och om dess historia. Utsikten var öppen från 1963 till 1995 och han menade att det var en skandal att ha utsikten stängd för allmänheten. han berättade att det trots detta varit en del fester i lokalerna på toppen av vattentornet sedan dess.

 Han jämförde också med Kärnan i Helsingborg och ”svampen” i Örebro; två torn som är öppna för allmänheten utan att ha några stegar på utsidan.

 Hultberg och SAFE accepterade kommunstyrelsens svar och hoppades att tornet skulle kunna öppnas för allmänheten till sommaren.

 

 

I ärende 8 angående tilläggsbudget II för Nässjö kommun yrkade SAFE avslag, utom när det gäller besparingskraven på kommunledningskontoret. SAFE yrkade bifall till investeringsbudgeten och till förslaget om generella besparingar, men vill ändra nyanställningsstopp till nyanställningsprövning och till att kommunen skickar protestskrivelse till Svenska Kommunförbundet och finansdepartementet.

 Uno Kenstam sa bl.a. i debatten att det inte finns någon brist på resurser i samhället. Han hänvisade till excesserna i näringslivet där en del höjdare har tillskansat sig miljarder i fallskärmar och bonusar.

 Thomas Erixzon påpekade att Sverige idag är ett rikare land än någonsin tidigare (se Statistiska Centralbyråns hemsida) SAFE reserverade sig till förmån för sitt eget förslag.

 

 

I ärende 9 som rörde budgetramarna 2005 och plan 2006-2007 för de olika nämnderna Här ville SAFE ha in sin sedvanliga skrivelse:

”Nämnderna får i uppdrag att ange minsta rimliga nivå – finansiellt, personellt etc. – för att kunna uppnå de mål kommunfullmäktige har angett, följa de lagar som finns och kunna bedriva en effektiv och ekonomiskt riktig verksamhet.

Inga nedskärningar av kvalitet och standard för de i behov av äldre- och handikappomsorg samt barn/elever i förskola och skola.

Skattehöjning är ett medel för att uppnå och bibehålla kvalitet och standard enligt ovanstående förslag.”

 

Detta stöddes även av vänsterpartiet, dock inte av övriga partier.

 

 

Rapportör: Thomas Erixzon Veckans Pollenprognos hittar du nu på MSN Väder Klicka här