Rapport från kommunfullmäktiges budgetsammanträde 

den 25 november 2004

 

Nedan följer en del av de frågor som SAFE agerade i.

 

Bernt Hultberg hade lagt en interpellation angående om det fanns risk för att en långtgående delegering av beslutsfattande kunde medföra en försvagning av demokratin.

 

Hultberg menade att så var fallet. I tekniska nämnden är väldigt mycket delegerat till tjänstemän, menade han. Framför allt blir det svårt för oppositionspolitiker att kunna sätta sig in i de olika ärendena. Folk frågar ”på sta´n” om varför kommunen har gjort si eller så”. Ofta har frågan aldrig varit på nämnden för behandling. Beslutet har tagits av någon tjänsteman.

 

Thomas Erixzon, SAFE:s representant i miljö- och byggnadsnämnden höll med. Han menade att under de 19 år han har suttit i kommunens miljönämnd så har väldigt mycket fler frågor delegerats till olika tjänstemän. Framför allt efter sammanslagningen av byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden blev detta påtagligt. Nämnden har en delegationslista på flera hundratals punkter. Denna delegationslista brukar fastställas på nämnden utan någon egentlig diskussion eller debatt.

 

Budgetdebatten.

 

Uno Kenstam presenterade SAFE:s budgetförslag. SAFE vill ha bättre resurser till framför allt förskola, skola, handikapp- och äldreomsorg och föreslår därför en skattehöjning på 70 öre för att klara detta.

 

Kvällen stora debattämne var om det skulle byggas någon konsthall i Pigallefastigheten (f.d. Folkets Hus). SAFE:s linje var att säga nej till detta och istället slå vakt om verksamheten i Nässjös nuvarande Kulturhus.

 

I debatten på från talarstolen och i kaffepausen framkom att flera partier, inkl. SAFE, var intresserade av att satsa på ungdomsverksamhet i centrala Nässjö. Som en följd av detta drog Greger Phalén tillbaka förslaget om att bygga ett kultur- och konferenscenter (dvs konsthall) i Pigalle. Frågan skall nu återremitteras för att kunna utredas mer förutsättningslöst. SAFE ställde upp på denna återremiss.

 

Uno Kenstam redogjorde även för SAFE:s förslag ang. barn- och utbildningsnämnden. SAFE vill bl.a. ha mer resurser till personal, ta bort måltidsavgifterna på gymnasieskolan och inte höja avgifterna på musikskolan.

 

Wille Brüggemann redogjorde för SAFE:s synpunkter på individ- och familjeomsorgsnämndens budget. SAFE har inga från de andra partierna avvikande förslag här.

 

Thomas Erixzon berättade om miljö- och byggnadsförvaltningens budgetsituation. SAFE vill ge en halv miljon till dit så att man kan anställa fler miljö- och livsmedelsinspektörer för att kunna klara av lagstadgad tillsyn.

 

Bernt Hultberg redogjorde för SAFE:s budget ang. tekniska servicenämnden. SAFE vill ge 1,2 miljoner   mer till gatuunderhåll och skötsel av grönytor och planteringar.

 

Anders Hansen berättade om omsorgsnämndens budgetsituation och redogjorde för SAFE:s förslag. SAFE vill bl.a. ha ökad personaltäthet inom äldre- och handikappomsorg, bevara tjänsten som samordnare på Träffpunkten, och inte dra ner på aktiveringen inom äldreomsorgen.

 

Även Bernt Hultberg och Eva-Lill Brännström deltog i debatten. Eva-Lill hade det vassaste inlägget under budgetdebatten. Eva-Lill gick upp i talarstolen och berättade hur bekanta till henne hade reagerat när aktiveringen drogs in.

 

”En sitter hemma och gråter”, sa Eva-Lill. ”En annan träffade uppsagd personal och grät och bad att få komma tillbaka”.

 

Det blev tyst i fullmäktigesalen. Plötsligt hade debatten lämnat det vanliga pratet om budget, inkomster och utgifter, och kom ner på det mänskliga planet…

 

*

 

SAFE begärde omröstning på att avskaffa måltidsavgiften på gymnasieskolan, lägre avgifter till den kommunala musikskolan, att Kulturhuset och dess verksamhet behålls i kommunal regi, bemannad aktivering på boendeenheterna i omsorgen, samt lokal och motsvarande 0, 75 årsarbetare för Träffpunkten.

 

SAFE blev som väntat nedröstat i samtliga dessa voteringar. Men omröstningar är ändå viktiga för att lyfta fram det personliga ansvar varje ledamot i fullmäktige har för de beslut som fattas.

 

Ett exempel på detta var omröstningen om måltidsavgiften för gymnasieeleverna. Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU bedriver en kampanj för att dessa ska bort. Men SSU hade inget som helst stöd för detta hos (s) i denna omröstning. Inte en enda socialdemokrat vill ta bort måltidsavgifterna på Brinell! Inte ens fullmäktigeledamoten och SSU:aren Li-Sandra Sandell…

 

SAFE:s budgetförslag i sin helhet finns att läsa på annan plats på vår hemsida.

 

Thomas Erixzon