Rapport från kommunfullmäktige den 24 februari 2005

 

Nedan följer en del av de frågor som SAFE agerade i.

 

Bernt Hultberg hade ställt en fråga till Greger Phalén (s) ang. den hotande indragningen av direktbussen mellan Eksjö-Anneberg-Nässjö och vidare till sjukhuset Ryhov i Jönköping. Bernt menade att denna busslinje var viktig för många sjuka, handikappade och äldre. Många personer som har svårt att byta färdmedel flera gånger har stor glädje av denna direktförbindelse.

 

*

 

SAFE:s Pelle Månsson var kritisk till hur kommunen hade besvarat ett medborgarförslag ang. rehabiliteringen på Parkgården. Som skäl för att lämna förslaget ”utan åtgärd” skyller kommunen bl.a. på att ”tiden för överklagande har överskrivits” trots att det rör sig om ett medborgarförslag och inte ett överklagande. Vidare påstår man att eftersom förslagsställaren är talesman för en arbetsgrupp skulle förslaget inte vara att ”betrakta som ett medborgarförslag”. Det finns dock inget i lagen om medborgarförslag som skulle hindra anställda i kommunen att lägga sådana.

 

Pelle menade att det var ett skamligt svar som kommunen hade gett och yrkade istället på att medborgarförslaget skulle bifallas. SAFE fick tyvärr inte gehör för detta från övriga partier. SAFE har lämnade in en skriftlig reservation i protest.

 

*

 

Nässjö kommunfullmäktige beslutade i november 2004 att en del detaljplaner och områdesbestämmelser skulle beslutas i kommunstyrelsen, och inte som brukligt i kommunfullmäktige.

 

SAFE röstade då emot detta eftersom det fanns en risk för att viktiga planärenden aldrig skulle komma upp i fullmäktige för beslut.

 

Denna fråga var nu uppe ännu för beslut. SAFE röstade nej även denna gång och lämnade en skriftlig reservation.

 

Vi menar att det viktigt att slå vakt om fullmäktiges beslutanderätt. Kommunfullmäktige är kommunens enda direktvalda organ och bara där är mötena alltid öppna för allmänheten och sänds i närradion. Noteras kan också att under innevarande mandatperiod har s, c och fp majoritet i kommunstyrelsen, men inte i kommunfullmäktige.

 

*

 

En del av SAFE:s ledamöter röstade nej till en ny detaljplan vid Hagagatans norra del. Där skall nu planeras för tre villatomter. Grannar har protesterat mot för trång infart till de nya villatomterna.

 

En del av SAFE:s ledamöter röstade även nej till den nya detaljplanen för Vallbohaga, bl.a. med hänvisning till det inte gjord någon miljökonsekvensanalys över området.

 

Rapportör: Thomas Erixzon