Rapport från kommunfullmäktige den 31 mars 2005.

 

Här är några av de frågor SAFE agerade i:

 

SAFE:s Uno Kenstam hade lämnat in en interpellation angående entreprenörers kollektivavtal vid upphandlingar av Nässjö kommun. Detta med andledning av konflikten angående ett skolbygge i Vaxholm där lettiska arbetare jobbade i Sverige, men till lettiska löner. Greger Phalén (s) gav ett positivt svar, där han ville få kollektivavtal inskrivet i den kommunala beslutsordningen. En del företagare på den borgerliga kanten var dock inte lika positiva…

 

En interpellation hade lämnats från Anders Karlgren (m) angående polisen i Nässjö. Polisledningen i Jönköpings län har planer på att lägga ner polisstationen i Nässjö. SAFE:s Bernt Hultberg gav sig in i debatten och sa bl.a. att detta nedläggningshot var ett påfund av polisledningen i länet. Hultberg menade att det var viktigt för alla att påverka sina partikamrater ute i länet för att få behålla polisstationen i Nässjö. Ställ dem mot väggen kring hur de tänker agera i denna fråga, sa han bl.a.

 

Marie-Louise Ekholms (m) interpellation om de äldres aktivering de äldres aktivering väckte livlig debatt. Ekholm ångrade nu sitt ja till att slopa den öppna aktiveringen för äldre i kommunen. Från SAFE:s sida deltog Anders Hansen och Bernt Hultberg i debatten. De menade att det var bra att Ekholm hade ångrat sig, men för att bli trovärdig måste hon också vara villig att ge kommunala pengar till verksamheten. Det går inte bara att prata om aktiveringen; man måste vara beredd att avsätta pengar dit också. Hansen menade att kommunen måste återinföra den öppna aktiveringen. Hultberg berättade han som medlem i PRO upplevt ett starkt engegemang från kommunens invånare. Bl.a. genomfördes en namninsamling till stöd för den öppna aktiveringen.

SAFE var det enda parti som röstade emot inskränkningarna i de äldres aktivering när beslutet togs på försommaren 2004.

 

Ekholms interpellation angående solarier diskuterades. Hon menade att kultur- och fritidsförvaltningen inte borde bedriva sådan verksamhet eftersom strålningen kunde vara farlig. I svaret från Per Persson (c) framkom också att Statens strålskyddsinstitut inte hade kontrollerat några solarier på 15 år. Kommunen borde kanske ta över tillsynen. Då måste miljö- och byggförvaltningen få resurser till detta, menade SAFE:s Thomas Erixzon, som annars tyckte att kommunen kunde ta över tillsynen och att kommunen inte borde bedriva solaraieverksamhet. Bernt Hultberg ville göra en motion ihop med Marie-Louise Ekholm om ett förbud mot solarier.

 

*

 

Bernt Hultbergs motion om att låta ungdomar få sommarjobb som gatumusikanter bifölls av kommunfullmäktige. Musikskolan kommer att stå för urvalet av musicerande sommararbetare.

 

Bernt Hultbergs motion om att rädda de mjölkbord som finns kvar i kommunen antogs av kommunfullmäktige. Bevarandet av mjölkborden kommer att skrivas in i det kommunala bevarandeplanen.

 

*

 

Thomas Erixzon menade angående ny detaljplan vid ”Ahlbergs hörna” att ärendet hade forcerats fram alldeles för snabbt. Kommunen har lagt sig platt för marknadsintressena när Jem & Fix vill bygga varuhus på tomten.

 

Utställningstiden gick ut tisdagen den 29 mars, miljö- och byggnadsnämnden hade ett extra sammanträde den 30 mars. Dagen efter skulle sedan kommunfullmäktige ta slutlig ställning i frågan.

 

Då en del kritiska synpunkter från de omkringboende lämnats behövs det mer tid än en till två dagar för partigrupper och ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden och fullmäktige att sätta sig in i och diskutera frågan tillsammans.

 

I normala fall behandlas planärenden så att miljö- byggnadsnämnden tar ställning månaden efter planutställningen, och månaden därpå beslutar utskott I, kommunstyrelse och fullmäktige. Då blir det också tid att diskutera frågan och de omkringboendes synpunkter kan behandlas på ett seriöst sätt.

 

SAFE yrkade på återremiss, men tog sedan inte ställning i själva sakfrågan. SAFE har lämnat en skriftlig reservation.

 

*

Kommunen vill terrassera och jämna ut en del planerade industriområden i Gamlarp, resp. Södergården. Det innebär att man hugger ner all skog, spränger berg och fyller ut sänkor på stora områden. Detta trots att man idag inte vet om det någonsin kommer att byggas en industri på området ifråga!

 

Detta sker till en kostnad av 15 miljoner och flertalet av SAFE:s ledamöter menade att detta är en högst osäker investering. Det innebär även en rejäl förfulning av tätortsnära skogsområden som kan komma att ligga som obebyggda stenöknar i åratal.

 

Pelle Månsson undrade varför det alltid är så bråttom med beslut av detta slag. Beslut om projektering och val av entreprenör är gjord redan innan fullmäktige skulle ta beslut om finansiering.

 

Thomas Erixzon menade att ett grovplanerat obebyggt industriområde är väldigt fult och berättade om ett område i Koltorp som grovplanerades i början av 1970-talet. Det är 30 år senare bara bebyggt till hälften.

 

Sex av SAFE:s ledamöter röstade därför nej till att kommunen anslår 15 miljoner till detta och reserverade sig mot beslutet. Fyra SAFE-iter gick dock med på förslaget med motiveringen att det kan vara bra att ha industrimark helt klar för byggnation.

 

Rapportör: Thomas Erixzon