Rapport från kommunfullmäktige

29 september 2005

 

 

 

Här är några av de frågor som SAFE:s ledamöter agerade i:

 

1. Uno Kenstam har ställt en interpellation angående meddelarfrihet i avtal med entreprenörer som är anlitade av Nässjö kommun. Hur ser den klausul ut, som inköpsenheten har arbetat in i förfrågningsunderlag och leverantörsavtal? Hur har klausulen påverkat upphandlingsprocessen? Den besvarades med att man fortfarande jobbar med frågan på justitiedepartementet. Kommunen inväntar kommande lag. Idag finns i viss mån rätt för kommunen att ställa krav på insyn. Detta finns i Nässjö kommuns upphandlingskriterier.

 

 

2. Uno hade i juni gjort en interpellation angående en skrivelse som han tidigare under året lämnat om inlösen av tomter i Spexhultsområdet. Den hade besvarats på kommunstyrelsens sammanträde i september.

 

 

3. Bernt Hultberg ställde en fråga till Greger Phalén angående bebyggelsen på bryggeritomten i Nässjö. Skulle där bli lyxbostäder eller hus för mer normala inkomsttagare? Phalén var inte med på fullmäktige, men Bo Zander (s) svarade att produktionskostnaderna på husen måste hamna så att normalinkomsttagare kan efterfråga bostäderna på Bryggeritomten. Hultberg var nöjd med detta svar.

 

 

4. Bernt Hultbergs motion om att hårdgöra marken vid återvinningsanläggningen i Grimstorp besvarades med att återvinningen nu flyttats till en annan plats. Hultberg menar dock an den nya platsen ligger sämre till för Grimstorpsborna och att samhällsföreningen vill ha kvar återvinningsanläggningen på sin nuvarande plats samt att marken där görs bättre. Hultberg yrkade återremiss men fick inget gehör för detta.

 

 

5. Bernt Hultbergs motion om att göra alla kommunstyrelsens sammanträden öppna för allmänheten avslogs. Fler och fler ärenden avgörs i kommunstyrelsen. Detta är ett viktigt skäl till att dessa är öppna för allmänheten och pressen, menade Hultberg. Uno Kenstam påpekade att det viktigaste var att möjligheten fanns att gå på sammanträdena. Det skulle också ligga i linje med kommunens strategiprogram som ju vill skapa delaktighet, öppenhet och demokrati. Det blev votering, där kommunstyrelsens förslag vann med röstsiffrorna 44 – 12. Bara SAFE och (v) ville ha öppna kommunstyrelsemöten och reserverade sig mot beslutet.

 

 

6. I debatten om en motion från (m) kring kommunismens brott menade Bernt Hultberg att motionen var oförskämd mot lärarna i skolan. SAFE stödde förslaget från kommunstyrelsen att inte ha någon särskild kampanj kring detta ämne. Bara (m) själva röstade för motionen.

 

 

7. Bernt Hultbergs och Thomas Erixzons motion, samt medborgarförslagen angående Spexhultsområdet medförde en lång debatt där Pelle Månsson inte skrädde orden. Han sa bl.a. ”beslutet att tillämpa en s.k. särtaxa, tvångsåtgärder och en självfinansieringsprincip för området är så uppenbart orättvist och generande att man knappt kan tro att det är sant”.

 

Pelle kunde berätta att många små sommarstugeägare och arrendatorer mår mycket illa och känner sig kränkta när de slits mellan kravet på att betala uppemot 100 000:- för något de själva hade klarat sig utan – och tvånget att sälja något som de själva och deras familjer haft glädje av under många år. Han menade även att man genom VA-utbyggnaden nu stimulerade en permanentbebyggelse som med automatik innebär ökad press på miljön och vattenskyddet.

 

Pelle berättade också att ärendet drevs igenom väldigt snabbt, ett världsrekord i kommunal handläggningstid, vilket gjorde att man inte hann diskutera det ordentligt innan det kom upp i fullmäktige juni 2004. Bara en månad innan hade NAV:s förslag till beslut kommit.

 

Motionen handlar bl.a. om krav på undantag för vissa små sommarstugeägare vad gäller den obligatoriska anslutningsavgiften, att särtaxan slopas, samt att kommunen åtar sig att lösa in fastigheter om så skulle behövas. Uno Kenstam (som sitter för SAFE i NAV:s styrelse) yrkade bifall endast till inlösen av tomter och fastigheter.

 

Pelle stödde även de medborgarförslag som fanns i Spexhultsfrågan.

 

Beslutet blev att motionen och medborgarförslagen avslogs. Åtta av SAFE:s tio ledamöter reserverade sig till förmån för motionen i sin helhet, två enbart vad gäller inlösen av tomter.

 

 

8. Bernt Hultberg kommenterade medborgarförslaget om trafiksituationen på Skolgatan. Han påpekade bl.a. att den bredare Nygatan är mer lämpad för genomfartstrafik. Han stödde kommunstyrelsens förslag att utreda ändrad färdriktning för trafiken på Skolgatan.

 

-*-

 

Kommunfullmäktigesammanträdet i sin helhet kan ses som videoklipp på Nässjö kommuns Internetsida här.

 

 

Vid ordbehandlaren:

Thomas Erixzon