Reservation,

Nässjö kommunfullmäktige 24/2 2005, ang. ärende 13,

”Ändring av delegation avseende detaljplaner och områdesbestämmelser”.

 

Nässjö kommunfullmäktige har under de senaste decennierna avlövats en stor del av sin bestämmanderätt i kommunala frågor. Besluten har istället delegerats ut till olika nämnder och styrelser. Detta har gjort att allmänhetens insyn i för kommunen viktiga beslut har minskat.

 

Fullmäktige är det enda organ i kommunen vars ledamöter väljs direkt i allmänna val. Det är också det enda organ där mötena i regel är öppna för allmänheten och sänds i närradion.

 

Beslut om nya detaljplaner och områdesbestämmelser har tidigare setts som en så viktig del av kommunens verksamhet att man av demokratiska skäl valt att ta dessa beslut i kommunfullmäktige.

 

Genom fullmäktiges beslut den 25 nov. 2004 fick kommunstyrelsen delegation på att ”anta detaljplaner och områdesbestämmelser som upprättats med normalt planförfarande och som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt”. 

 

Då frågan åter aktualiserats menar SAFE att denna delegation till kommunstyrelsen skall tas bort. Kommunfullmäktige skall liksom tidigare anta alla detaljplaner och områdesbestämmelser utom de som är s.k. ”enkelt planförfarande”. Vi vill att samma regler som gällde fram till 25/11 2004 åter skall gälla.

 

Uttrycken ”inte av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt” i de nya reglerna ger utrymme för en hög grad av tolkningsmöjligheter och godtycklighet. Det finns risk att viktiga planärenden nu kommer att avgöras i kommunstyrelsen i stället för i kommunfullmäktige.

 

Då kommunstyrelsens sammanträden inte är öppna för allmänheten får kommunens medborgare ingen direkt möjlighet att se och höra hur beslutsfattandet går till. Värt att notera är också att under innevarande mandatperiod har s, c och fp majoritet i kommunstyrelsen, men inte i kommunfullmäktige.

 

SAFE:s fullmäktigegrupp

 

gm Bernt Hultberg och Marianne Broman

 

 

Reservation

Kommunstyrelsen den 9/3 -05

 

Ärende: detaljplan och kontor utmed Brogatan

 

Vi anser att detta planärende ska få den grundliga genomgång av trafik- och miljökonsekvenser som ska vara fallet. Utställningstiden är ännu inte utgången och facknämnden – miljö- och byggnadsnämnden – har inte behandlat planen.

 

Vi reserverar oss därför till förmån för vårt yrkande om återremiss.

 

 

Pelle Månsson                                            Uno Kenstam

 

gm

Uno Kenstam

 

 

Reservation

Nässjö kommunfullmäktige 31/3 2005, ang. ärende 10, ”Ny

detaljplan för handel och kontor utmed Brogatan i Nässjö”.

 

Den nya detaljplanen för kvarteret Dalvik i korsningen Brogatan-Mellangatan har forcerats genom den kommunala beslutsprocessen så snabbt att det är demokratiskt oacceptabelt. Planförslaget upprättades den 27 januari 2005. Förslaget skickades till berörda och reviderades i februari. Planutställningen ägde rum

28 februari-29 mars. Kommunstyrelsen tog i princip sitt beslut medan utställningen ännu pågick. Den 30 mars, bara en dag efter att utställningstiden gått ut, tog miljö- och byggnadsnämnden beslut i frågan. Dagen därefter, den 31 mars, antogs planen av fullmäktige.

 

Denna forcerade handläggning lämnar mycket i övrigt att önska vad gäller demokratisk hantering. Ledamöter och partigrupper har inte haft tid att diskutera sakfrågan på ett grundligt sätt efter utställningstiden.

 

Handlingarna till grund för beslutet fanns på fullmäktiges bord först på själva sammanträdet. Det var en förkortad sammanställning av de skriftliga synpunkter som kommit in, med kommentarer från tjänstemän på miljö- och byggförvaltningen. Kopior på de ursprungliga skrivelserna har aldrig funnits med bland handlingarna, vare sig i miljö- och byggnadsnämnd eller i kommunfullmäktige.

 

SAFE menar att man inte kan behandla de synpunkter som inkommit från dem som är berörda av planändringen på detta nonchalanta sätt. Trafikproblem och buller borde ha analyserats noggrannare innan planen antogs.

 

SAFE krävde därför återremiss på detta detaljplaneförslag. Vi ville att frågan skulle få den normala handläggningstiden i miljö- och byggnadsnämnd, utskott I, kommunstyrelse och fullmäktige. Först då hade planen kunnat diskuteras ordentligt innan beslut togs.

 

Med hänvisning till ovanstående reserverar vi oss till förmån för vårt förslag om återremiss. Som en konsekvens av att återremisen inte bifölls deltog vi sedan inte i beslutet i själva sakfrågan; ja eller nej till detaljplanen.

 

SAFE:s fullmäktigegrupp

gm Thomas Erixzon

 

 

Reservation,

Nässjö kommunfullmäktige 24/2 2005,

ang. ärende 9,”Yttrande över medborgarförslag om omprövning av nedläggningsbeslut gällande dagrehabiliteringen på Parkgården”.

 

Fullmäktige beslutade i nov. 2003 att invånare i Nässjö kommun kan lägga s.k. medborgarförslag till fullmäktige. Detta efter att riksdagen ändrat kommunallagen för att ge möjlighet till ökat demokratiskt inflytande och engagemang för kommunens medborgare.

 

Det enda formella kravet för att kunna lägga ett medborgarförslag är att man skall vara folkbokförd i den kommun där förslaget läggs.

 

Mot denna bakgrund är det ett djupt kränkande och oförskämt svar majoriteten i kommunfullmäktige har gett på det medborgarförslag som lagts av Carola Adolfsson i augusti 2004.

 

Förslagsställaren vill att nedläggningen av dagrehabiliteringen på Parkgården omprövas. Det påtalas bl.a. att behov av rehabilitering finns och bedöms ha ökat under åren.

 

Kommunfullmäktiges majoritet har gått helt på omsorgsnämndens yttrande. Omsorgsnämnden påstår där att medborgarförslaget är att betrakta som ett ”överklagande” och att tiden för överklagande redan har gått ut. Man påstår också att förslagsställaren är att betrakta som ”talesman för en arbetsgrupp” och att detta då skulle medföra att förslaget ang. Parkgårdens rehabilitering inte var att betrakta som ett medborgarförslag! Därför föreslås medborgarförslaget lämnas utan åtgärd!

 

SAFE menar att det är en skam att kommunfullmäktiges majoritet ställer upp på dessa valser om ”överklagande” och ”talesman för en arbetsgrupp” och med detta som grund struntar i att ge ett ärligt och hederligt svar på det seriöst lagda medborgarförslaget.

 

Det finns inget i kommunfullmäktiges arbetsordning som förhindrar kommunens anställda att lämna medborgarförslag. Det finns heller ingenting i arbetsordningen som säger att medborgarförslag ang. omprövning av kommunala beslut skall betraktas som överklagande.

 

Kommunfullmäktiges snorkiga svar ger uttryck för en översittarattityd gentemot kommuninvånarna och deras strävan att genom medborgarförslag försöka påverka de politiska besluten.

 

Vi reserverar oss härmed uttryckligen mot kommunfullmäktiges beslut i denna fråga!

 

 

SAFE:s fullmäktigegrupp

Gm Bernt Hultberg, Marianne Broman

 

 

Reservation,

Miljö- och byggnadsnämnden 23/2 2005 ang. ärende 15,

”Remissvar ang. ansökan om täktverksamhet enligt 12 kap.

miljöbalken (1998:808) på fastigheten Stenseryd m.fl.,

Nässjö kommun.

 

Skäftesmyr klassas som klass 2 enligt ”Våtmarker i Nässjö kommun 1995, vilket gör att den anses som mycket skyddsvärd. Det innebär att ”objekten bör av naturvårdsskäl inte exploateras. Även små lokala ingrepp bör i det längsta undvikas”.

 

Då sällsynta fågelarter häckar på mossen är det viktigt att torvbrytning inte återupptas och utvidgas.

 

Med hänvisning till detta vill jag, till skillnad från miljö- och byggnadsnämndens majoritet, inte heller ha fortsatt torvbrytning på den tidigare påverkade delen.

 

Jag reserverar mig därför mot miljö- och byggnadsnämndens beslut i denna fråga.

 

Thomas Erixzon, SAFE, ledamot miljö- och byggnadsnämnden