Rapport från fullmäktige 23 februari 2006. 
 
Är 5. Bernt Hultberg läste upp sin interpellation om 
buller i skolmiljö. 
Den kommer att besvaras på fullmäktige i mars.
 
Är. 7. Uno Kenstams interpellation ang. 
flykting- och invandrarpolitik, 
etnisk mångfald och integration, besvarades av Per Persson (c). 
Han sa bl.a. att kommunen planerar att under hösten 2006 
göra en inventering på kommunens olika förvaltningar 
angående måluppfyllelsen för kommunens handlingsplan 
för etnisk mångfald från 1993.
 
Är. 9. Thomas Erixzon var positiv till 
fullmäktiges beslut att skapa ett register över använda 
kemikalier inom kommunen. 
Han undrade dock om det fanns tid och 
resurser för personalen på miljö- och byggförvaltningen 
att klara detta. 
Registret skulle lämnas handhas på miljökontoret, 
sedan andra förvaltningar lämnat in uppgifter på vilka 
kemikalier man använde.
 
Är. 10. Uno Kenstams motion om att minska sjukfrånvaro 
och oro behandlades. 
I motionen förslår Uno bl.a. att kommunal personal 
skulle ha tillgång till telefonrådgivning 
av psykolog, jurist, ekonom etc. dit man kunde ringa anonymt. 
På sikt skulle detta kunna ge en friskare och mer 
motiverad personal, med sänkta kostnader för sjukfrånvaro 
som följd. 
 
Motionen besvarades med att kommunen inte hade några 
sådana planer. 
Uno lät sig dock nöjas med detta svar; 
han menade att det viktiga var att han fört fram idén om 
denna möjlighet.
 
Är. 11. Bernt Hultbergs motion om att miljöbilar ska få 
gratis parkering i Nässjö behandlades positivt. 
Det gäller elbilar, hybridbilar, bifuelbilar och etanoldrivna bilar.
 
Tekniska servicenämnden får i uppdrag att ta fram rutiner 
och genomföra nödvändiga åtgärder 
för att erbjuda gratis parkering för miljöbilar.
 
Hultberg tackade för svaret och han berättade 
att hela 75% av statens bilpark är etanolbilar 
och var åttonde ny bil är en miljöbil. 
Det sker en fördubbling varje år vad gäller produktionen 
av miljöbilar. 
Hultberg berömde även Per Persson (c) för att han hade 
en miljöbil och slutade med att citera USA:s president 
George Bush (!) ” som har sagt att ”nu kommer sol och 
vind att gälla”.
 

Thomas Erixzon