Rapport från fullmäktige den 28 september 2006.

 

På ärendelistan fanns bl.a. en interpellation av Bernt Hultberg ang. bättre trygghet i Nässjö. Han tar upp problemet att det finns för få poliser i Nässjö. Han frågar på vilket sätt man kan påtala för polisstyrelsen i länet, riksdag och regering. Hur kan Zander som ledande kommunpolitiker få ett tryggare Nässjö?

Zander svarade bl.a.: ” Nässjö kommun har haft flera överläggningar med polismyndighetens ledning i Jönköpings län. Vid dessa överläggningar har oron över myndighetens omdisponering framförts. Fortsatta kontakter planeras och jag är övertygad om att vi i våra samtal kommer att ägna mycket kraft åt att diskutera lösningar som känns rimliga för såväl Nässjö kommun, och våra medborgare, som för polismyndigheten”.

 

Hultberg hade även en interpellation ang. tillgängligheten för handikappade i kommunen. Zander svarade på frågor om bl.a. kommunal hjälp till hembygdföreningarnas tillgänglighetsarbete, tunneln under Adela udde, problemen med elektromagnetisk strålning, hörslingor och tidsplan för tillgängligheten åren framöver.

 

En tredje Hultberg-interpellation till Zander handlade om genomfartstrafiken i Ormaryd. Vad har Vägverket svarat på kommunens skrivelse ang. fartbegränsande åtgärder? Svaret från Zander blev att ”Kommunledningskontoret har tillskrivit Vägverket och utlovades ett svar i slutet av augusti eller början av september. Påstötningar till trots har Vägverket ännu inte svarat oss och därmed har jag heller inget svar att ge dig på din fråga Bernt. Jag lovar dock att så snart vi får ett besked kommer du att informeras om detta.”

En fjärde fråga från Hultberg gällde den tunga trafiken som kör på Sörängsvägen i Nässjö. När ska det bli förbjudet med sådan trafik, undrade Hultberg. Svaret från Zander blev bl.a. ”Under början av 2007 skall en omfattande trafikräkning genomföras där vi kan urskilja olika fordonsslag. Skulle denna räkning visa att den tunga trafiken är alltför omfattande så är jag inte främmande för att pröva förbud för genomfart för tung trafik från öster till väster och vice versa”.

 

Hultberg hade även frågat kultur- och fritidsnämndens ordförande Ann-Cathrin Gunnar (c) ang. utebliven annonsering av de öppna nämndsammanträdena.

 

En sista interpellation från Hultberg gällde föreningsbyråns framtid. Svaret från Zander var bl.a. ” Under slutet av 2006 går Föreningsbyråns chef i pension. Detta i kombination med den minskade orderingången är bakgrunden till att Fritidsrådet inte ser någon annan möjlighet än att avveckla verksamheten. Jag vet dock att det pågår diskussioner kring olika lösningar som kan rädda hela eller delar av Föreningsbyråns verksamhet. Om det visar sig att man hittar en lösning som gör att Föreningsbyrån kan fortleva kommer kommunen naturligtvis att ge fortsatt stöd till verksamheten.

 

En het debatt mellan framför allt SAFE-iter och moderater orsakade Uno Kenstams och Bernt Hultbergs motion om att skriva till regeringen om att kommunen borde få rätt att säga nej till etablering av friskolor i den egna kommunen. Uno, Bernt och Wille stred för motionen. Friskolor innebär nämligen att de ekonomiska resurserna  för kommunens egna skolor minskar.

Omröstningen slutade dock med det bara var SAFE som röstade ja till motionen.

 

Thomas Erixzon