Rapport från kommunfullmäktige torsd. den 27 april 2006.

 

Något om de frågor som SAFE agerade i.

Fotnot: Med interpellation menas en fråga ställd till kommunalråd eller nämnordförande och där alla i fullmäktige kan delta i debatten.

 

Gång- och cykelväg vid stadsparken

Bernt Hultberg har i en interpellation frågat Bo Zander (s) varför man inte har hårdgjort gång- och cykelvägen längs västra delen av Ingsbergssjön. Kommunfullmäktige fattade för några år sen ett principbeslut i ang. detta – men efter det har inget hänt.

Bo Zander svarade att det inte hade funnits tillräckligt med pengar i tekniska servicenämndens budget för detta.

 

Tilläggsbudget

Uno Kenstam presenterade SAFE:s förslag, vilket lyder som följer:

- Barn- och utbildningsnämndens hela underskott på 2,9 mkr avskrivs. Pengarna används till att behålla personal.

- Individ- och familjeomsorgens hela underskott på 2,7 mkr avskrivs. Pengarna används till kostnader för vårdbehov.

- Kultur och fritidsnämndens hela underskott på 0,5 mkr avskrivs.

- Omsorgsnämnden tilldelas ytterligare 0,2 mkr för att bibehålla aktiveringen på kommunens äldreboenden.

SAFE fick inte stöd för detta och lämnade in en skriftlig reservation.

 

Lägesrapport för planer

SAFE föreslog följande förändringar:

- Punkt 11 – villor nedanför Åkraberget – utgår ur planregisteret.

- Punkt 21 – Snickaren/Hagaryd – uppgraderas från 3 till 2.

- Punkt 7 – Södergården – protokollsanteckning. ”Miljökonsekvenser utreds innan etablering av industri sker”.

 

Översiktsplan

SAFE framförde krav på två förändringar i översiktsplanen för Nässjö tätort:

- Det planerade och det framtida industriområdet vid Träslända/Hunseberg tas bort ur planen. SAFE menar att en industriutbyggnad här skadar jordbruk och friluftsliv i området. De övriga områden som är avsatta för kommande års industriutbyggnad räcker mer än väl.

- Planerna att bygga villor i backen längs Vallgatan nedanför Åkraberget vill SAFE ta bort ur översiktsplanen. Området är en fin skidbacke för de yngre barnen och borde avsättas för friluftsliv istället.

 

Förslagshantering

SAFE vill att kommunens invånare skall ha rätt och möjlighet att lägga medborgarförslag till kommunfullmäktige på samma sätt som under försökstiden 2004-2005.

SAFE menar att denna möjlighet på ett bra sätt stärker demokratin och kommuninvånarnas möjlighet att påverka.

Övriga partier vill tyvärr bara låta medborgarförslagen behandlas i nämnderna. SAFE menar att detta är ett sätt att urvattna hela tanken bakom medborgarförslagen.

 

Gångpassage på Marigatan.

Bernt Hultbergs motion besvarades med att gångpassagen nu blivit byggd och motionen därför blivit genomförd.

 

Genomfartstrafiken i Ormaryd.

Fullmäktiges svar på Bernt Hultbergs motion blev att kommunen påpekar för vägverket att fartdämpande åtgärder behöver byggas i Ormaryd.

 

Lättläst kommunal information.

Bernt Hultbergs motion ang. lättlästa texter i de kommunala handlingarna besvarades med att kommunen redan börjat med att ändra i de kommunala texterna så att de blir mera lättförståeliga för dem som inte är politiker. Detta efter påpekande från kommunrevisonen. Detta svar blev även fullmäktiges beslut.

 

Övergångsställe på Brogatan

Bernt Hultberg har lagt en motion om att flytta övergångsstället strax väster om Brobacken.

Fullmäktiges svar blev att delen av Brogatan mellan Bäckgatan och Mellangatan har diskuterats i samband med handelsetablering i kvarteret Almenäs och en eventuell cirkulationsplats vid en ny infart till Almenäs.

Behovet av övergångsställen eller gångpassager, lämpliga placeringar och utformningar får ske vid projektering av denna ombyggnad.

SAFE accepterade detta svar; vilket också blev fullmäktiges beslut.

 

Överprövning av neddragning av Nässjös poliskontor.

Bernt Hultberg och Thomas Erixzon hade i en motion krävt att kommunstyrelsen skulle få i uppdrag att med skärpa kräva av staten att överpröva polisstyrelsens beslut att reducera polisens närvaro och lokaltillgångar i Nässjö.

SAFE ville förstås att motionen skulle genomföras; men det blev tyvärr nedröstat i fullmäktige. Frågan orsakade en livlig debatt och slutade med omröstning, kommunstyrelsens förslag fick 30 röster, SAFE:s fick 24.

Fullmäktiges beslut blev att varje parti skulle hantera frågan för sig.

SAFE reserverade sig skriftligen till förmån för motionen.

 

Öppna kommunala bolagsstämmor

Bernt Hultbergs motion att öppna kommunens bolagsstämmor för allmänheten behandlades, Bernt ville att motionens förslag skulle genomföras. Detta skulle ge allmänheten bättre insyn i kommunens bolag.

Han fick dock inte övriga partier i fullmäktige med sig. SAFE:s ledamöter reserverade sig mot beslutet.

 

Rökfria hyreslägenheter.

Bernt Hultbergs motion om att ordna rökfria hyreslägenheter i kommunägda bostadshus besvarades med att det är problem för fastighetsbolaget Linden AB att kontrollera att hyresgästerna inte smygröker. Därför ville man inte stödja Bernts motion.

 

Handikappanpassade strandkanter

Bernt Hultbergs motion om att om att handikappanpassa stigar o.dyl. vid strandkanter besvarades med att kommunen avsåg att göra områden kring Ingsbergssjön och Handskerydssjön mer lättframkomliga för handikappade.

 

Fixar-Malte

Bernt Hultbergs motion om att kommunen borde inrätta en s-k. Fixar-Malte besvarades med att kommunen skulle ordna så att detta möjligjordes under två år genom ett s.k. plusjobb.

 

Thomas Erixzon