Rapport från fullmäktiges budgetmöte den 30 nov. 2006.

Pelle Månsson satt som ordförande under en del av sammanträdet.

 

Sammanträdet började redan kl. 8:30 eftersom det var budgetmöte. Men en del andra ärenden klubbades den första timmen. Det gällde bl.a. pensionspolicy, jämställdhetsplan, utveckling av Boda avfallsanläggning och elhandelsverksamhetens framtid.

 

Det sistnämnda ärendet handlade om att kommunala Höglandsenergi AB går upp i ett Östkraft; ett elbolag som ägs gemensamt av 8 kommuner. I samband med detta berömde Bernt Hultberg Östkrafts vd för en debattartikel ang. elmarknaden. Innan avregleringen var det billig elenergi i Sverige, nu är priserna dyra. Elmarknaden domineras av ett fåtal stora bolag. Östkraft är ett mindre elhandelsbolag och Hultberg tyckte det var bra att Nässjö kommun deltog där. Hultberg passade även på att kritisera kärnkraften, som ju mest används till att värma upp villor med.

 

Det beslutades även om ett fördjupat samarbete mellan Nässjö Affärsverk och tekniska servicenämnden. De borgerliga tyckte det skulle gå att göra på ett halvår, medan vänstermajoriteten menade att det behövdes ett år. De borgerliga begärde omröstning – den första i det nya fullmäktige – men majoriteten bestående av SAFE, (s) och (v) vann med 30 röster mot 27.

 

Budget 2007 och flerårsplan 2008 och 2009.

 

SAFE lade denna gång ingen egen budget eftersom vi nu ingår i ett majoritetsstyre tillsammans med socialdemokraterna och vänsterpartiet. Den budget som dessa tre partier nu stod bakom är dock i allt väsentligt samma budget som (s), (c) och (fp) arbetade fram under de senaste månaderna av sitt styre.

 

När SAFE och (v) gick med i en ny majoritetskoalition med (s) i slutet av oktober var 2007 års budget i stort sett klar. De förändringar som tillkommit efter detta är mest olika utredningsuppdrag, bl.a. om kulturskola, aktivering och rehabilitering för äldre och om att ta bort skolmatsavgiften på gymnasieskolan.

 

Majoritetspartierna lade dock fram ytterligare justeringar på själva budgetsammanträdet; det gällde främst att 300 tusen kronor tillfördes omsorgsnämnden för att underlätta kommande utredning och påbörja en förstärkt aktivering.

 

Det nyblivna kommunalrådet Uno Kenstam inledde från SAFE:s sida. Han sa bl.a. att det var en ovan situation att stå i talarstolen som en del av en majoritet. Han redogjorde bl.a. för de nya förslag som SAFE bidragit med i budgeten.

 

Hela Unos tal finns att läsa här.

 

I och med att SAFE i stort accepterat den budget som (s), (c) och (fp) snickrat ihop, så fanns det en möjlighet för den borgerliga oppositionen att kritisera SAFE för detta. Men det blev på det hela taget en snäll budgetdebatt; det kom några trevande angrepp från moderaterna, men det blev just inte så mycket mer…

 

En bidragande orsak till detta var majoritetens tilläggsförslag på 300 tusen till aktivering, samt att (m) och (kd) tvingats pruta sitt aktiveringsförslag till hälften för att få med sig (c) och (fp). Den borgerliga alliansen hade endast tre gemensamma yrkanden; 700 tusen till aktiveringen, en geriatrisk läkartjänst enligt ”Vetlandamodellen” och kommunalt bidrag till mätningskontoret på 47 %.

 

Annars var det en splittrad borgerlig allians vars partier hade flera olika egna säryrkanden. Centern och folkpartiet var ju också nöjda med majoritetens budgetförslag; de hade ju själva varit med att ta fram det. Centerns Ann-Catrin Gunnar sa att hon var glad att SAFE nu var med om att fortsätta med s-c-fp-budgeten.

 

Bernt Hultberg gav sig in i debatten och berömde inledningsvis (m) för att de uppmärksammat problemet med att så många elever från grundskolan måste tas in på det individuella programmet på Brinellgymnasiet.

 

Hultberg berömde även moderaten Nils-Åke Blom för hans kritik av planerna på ett kommunförbund för gymnasieskolan. Han fick senare under dagen medhåll även av SAFE:s Thomas Erixzon. Gärna samarbete mellan Höglandets gymnasier, men inget förbund som styr ovanför kommunerna.

 

Hultberg hade dock sedan mest kritik mot (m), framför allt deras tro att privatiseringar ska vara så mycket bättre än vård och omsorg inom den offentliga sektorn.

 

Hultberg kritiserade även (m) för att de vill skära ned på administrationen. Administrativ personal har idag ofta ett stressigt jobb – de går ofta i väggen p.g.a. detta. Istället är det så att rektorer m.fl. skulle behöva mer administrativ hjälp.

 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Uno Kenstam redogjorde för situationen inom barn- och utbildningsförvaltningen. Barnantalet ökar och det behövs fler förskoleplatser. Det är även på gång en utvärdering av den nya ledningsorganisationen.

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden

 

Uno hoppades också att individ- och familjeomsorgen skulle syssla mer med kooperativ verksamhet. Bo Zander (s) frågade de borgerliga hur högerregeringens nedskärningar i a-kassa och sjukpenning kommer att påverka individ- och familjeomsorgens budget. De kommunala socialbidragen kan ju väntas öka…

 

Miljö- och byggnadsnämnden

 

Thomas Erixzon berättade kort om miljö- och byggnadsnämndens budget. Han hoppades att nämnden skulle få behålla en del av överskottet från 2006. Man har nämligen fått in intäkter för bl.a. bygglov redan nu; medan en hel arbete återstår att göra 2007.

 

Han kommenterade även moderaten Marie-Louise Ekholms inlägg om hälsoskyddet. Det hade en mycket mer framträdande plats innan den dåvarande miljö- och hälsoskyddsnämnden slogs samman med byggnadsnämnden 1995. Då röstade SAFE emot och (m) för…

 

Omsorgsnämnden

 

Vad gäller omsorgsnämnden sa den blivande ordföranden Anders Hansen att det varit en livlig debatt angående aktiveringen för de äldre. Den stannande helt av i mars 2006 – men har nu återupptagits sedan augusti. Det finns nu aktivering på seniorboenden – ca 250 tusen kronor finns anslagna för detta.

 

Aktiveringen är en viktig samvaro för de äldre. SAFE och den nya majoriteten har för avsikt att den ska nå ut till alla som behöver – även till med eget boende. Han tyckte det var bra att det nu fanns en bred enighet kring att stärka aktiveringen.

 

Hansen tog upp en del annat som berörde omsorgen, bl.a. har hemsjukvården ökat med många tjänster och att uppfylla de nya EU-reglerna om 11 timmars dygnsvila blir en svår nöt att knäcka. Omsorgsnämnden kommer också att behandla frågan om personalens arbetskläder under kommande år.

 

Hansen sa även att det var viktigt att fortsätta med arbetsmiljöarbetet inom omsorgsförvaltningen.

 

Tekniska servicenämnden

 

Bernt Hultberg kritiserade hårt (m) för att de ville lämna ut kommunala verksamheter inom tekniska servicenämnden på entreprenad. Han menade att kommunanställda då kan bli arbetslösa. Thomas Erixzon hakade på och sa att kommunen måste undvika att göra sina anställda arbetslösa nu när högerregeringen sänkt a-kassan drastiskt.

 

Pelle Månsson, nybliven 70-åring och vice ordförande, fick leda sammanträdet en hel del under dagen, vilket han skötte bra.

 

Omröstningarna

 

Den borgerliga oppositionen begärde inte mindre än tolv omröstningar. Alliansens hade tre gemensamma förslag; aktivering, läkartjänst och mätningskontoret. Detta var de fyra partierna eniga om. Omröstningarna slutade med att vänstermajoriteten vann med 30-27.

 

Men i övrigt var den borgerliga splittringen närmast total. Moderaterna hade flest egna säryrkanden; det var om gymnasiets IV-program, kulturstöd för flickor, resp. äldre och funktionshindrade, arbetskläder till omsorgspersonalen och habiliteringsersättning till fler grupper. De flesta av dessa fick i stort stöd endast av moderaterna själva. Övriga borgerliga partier avstod eller röstade med vänstermajoriteten.

 

Centern kom med yrkanden om anropstrafik till Viebäck och öronmärkta pengar till en gång- och cykelväg i Forserum, vilka blev nedröstade.

 

Centern, folkpartiet och moderaterna yrkade också på mer föreningsbidrag, men blev nedröstade.

 

Kristdemokraterna begärde omröstning på sitt förslag om extra stöd till barn med skriv- och lässvårigheter i årskurserna 1-6. De fick stöd för detta av (kd), medan (c) och (fp) avstod.

 

Det fanns förvisso flera bra förslag från de borgerliga, men deras förslag till finansiering lämnade en del övrigt att önska. Man trodde sig kunna spara miljoner på minskad administration, bolagiseringar och entreprenader – sifferuppgifter som måste betraktas som synnerligen osäkra. Av förklarliga skäl begärde man heller inte omröstning på några av dessa förslag…

 

På det hela taget var det nog otaktiskt av de borgerliga att begära så många omröstningar; vänstermajoriteten vann dem alla och de visade bara alltför tydligt hur splittrade de borgerliga allianspartierna är inbördes i Nässjö.

 

*

 

Sammanfattningsvis höll SAFE en rätt låg profil i denna budgetdebatt; det handlade ju i grund och botten om en budget som vi själva inte hade varit om ta fram. 2007 års budget får ses som en övergångsbudget från den gamla majoriteten till den nya.

 

Det är först nu som det verkliga arbetet för den nya vänstermajoriteten i Nässjö börjar. Nässjö är som en röd ö i ett blått hav; på tio mils omkrets är alla kommuner borgerligt styrda. Ambitionen är givetvis att Nässjö ska vara den bäst skötta kommunen här i länet och att SAFE, (s) och (v) får förnyat förtroende i valet 2010 att styra Nässjö.

 

 

Thomas Erixzon