Budgettal 2008

 

2007 har inneburit att våra verksamheter har fått anstränga sig till det yttersta för att klara sina uppgifter. Barn och utbildningsnämnden har en situation där det varit stor efterfrågan på förskoleplatser samtidigt som man blivit tvungen att återbetala ett statsbidrag. Samtidigt har man att hantera en kraftig minskning av elever i grundskolans högre årskurser.

 

Hemtjänsttimmarna inom omsorgsnämnden har legat konstant 20 % högre än budgeterat. LSS har kostat mycket mer än budgeterat. Det är givetvis inte rimligt att gå med stora underskott, men det vi kan ge omsorgsnämnden gott betyg för att resursökningen för att klara dessa 20 % i ökat behov till en ökad kostnad av 5 %. Inför 2008 har hemtjänsttimmarna räknats upp liksom kostnaderna för LSS.

 

Individ och familjeomsorgsnämnden har haft en särskilt hård belastning på främst sin barn och ungdomssidan med kanske uppemot 1.000 anmälningar i år. Det som dock tilldragit sig störst uppmärksamhet är att belastningen även varit hård inom vuxenmissbruket. Trots att vi där har en mycket väl utbyggd öppenvård har institutionsvården varit det näst högsta de senaste åren.

 

Kultur och fritidsnämnden klarar 2007 ekonomiskt, men ser propåer på mer resurser från många håll.

 

I mitt anförande vid budgetsammanträdet för ett år sedan sade jag: 2007 kommer att vara ett år som består av genomgångar av verksamheter och förberedelser för att genomföra åtgärder som vi föresatt oss. Exakt hur det kommer att ske vet vi inte än bara att det kommer att ske. 2008 kommer alltså att likna ett diagnostiskt prov.

 

Det vi kan se bakom oss 2007 och som med all säkerhet kommer att vara en tillgång under 2008 är de många diskussioner vi haft kring verksamheternas sätt att arbeta. Det mest konkreta uttrycket är givetvis utredningen av individ och familjeomsorgens missbruksverksamhet. Och när jag säger att detta är en tillgång så menar jag givetvis inte att det är enkelt. 2008 kommer också att fyllt av genomlysningar av olika verksamheter på olika sätt. Dessutom kan vi hoppas att den bättre styrningen vi håller på att ta fram via Pilen kan ett – och då menar jag ett – bidrag av flera till att vi ska kunna skapa ett tydligare och bättre kommunal verksamhet. Här finns inga tulipanarosor.

 

Det jag däremot tror – under förutsättning att vi gör saker på ett öppet och ärligt sätt – är att det blir ett jobbigt, men spännande år 2008. Deltar vi politiker och vår personal aktivt i arbetet under 2008 kan vi göra mycket. Det jag tror vi måste tänka på är att kanske framemot 2009 kommer konjunkturen att mattas och då måste vi vara förberedda på att handha situationen.

 

Att genomföra det vi vill kräver förändringar först. Att genomföra saker utan att först analyserat förutsättningarna för att genomförandet ger resultat är dömt att misslyckas. Det vi i hög grad ägnat oss åt 2007 och kommer att ägna oss åt 2008 är till huvuddelen förutsättningarna.

 

Jag vill dock avsluta med några punkter som faktiskt konkret visar att det sker saker i Nässjö

 

Här nämner jag några av de punkter som finns i listan nedan

 

+ Arbetskläder förhandlat; försök på gång

+ Den utökade feriepraktiken fortsätter

+ Måltidsavgifter bort

+ Kulturskola påbörjas ht 08

+ Utredning fleravdelningsförskola i Åker

+ Bollhall vid Brinell

+ Ridhus byggs; bra för hela Lövhult

+ Pigallefastigheten ; arbetet fortsätter

+ Aktivering inom äo; rekrytering pågår

+ Påbörjad höjning av pengar till fastighetsunderhåll

 

 

Uno Kenstam