Rapport från fullmäktige den 26 april 2007.

 

Något om de frågor som SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

Bokslut och revisionsberättelse

Uno Kenstam menade att man även ska ha med något om vad som kan tänkas hända i framtiden med i kommunens årsberättelse.  Han stödde därför Bo Zanders (s) skrivningar i inledningsordet med kritik mot den borgerliga regeringens politik på riksplanet.

 

Bernt Hultberg påpekade att stora överskott inte alltid behöver vara något positivt – det kan betyda att man inte gett verksamheten inom t.ex. äldreomsorgen tillräckliga resurser.

 

Rune Sörmander

Bernt Hultbergs motion om att ge speedwayföraren Rune Sörmander ett minnesmärke besvarades med att man kommer att utreda riktlinjer för minnesmärken över bemärkta personer i Nässjö kommun. Detta kommer att göras av miljö- och byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

 

Bernt var nöjd med svaret och hoppades att Rune Sörmander inom en inte alltför avlägsen framtid  skulle få ett minnesmärke, helst då placerat i Nässjös centrum.

 

Bernt inledde med att motionen var en ”kärleksförklaring till en bygd och kommun” Han berättade lite om Rune Sörmanders insatser som speedwayförare.

 

Han sa också att många kommuner har minnesmärken över nu levande personligheter; som pingisspelaren Stellan Bengtsson i Falkenberg, cyklisten Berndt Johansson i Mariestad och att speedwayföraren Tony Rickardsson har en egen kurva i sin hemstad Avesta.

 

Arbetskläder inom omsorgen

Malin Olssons (m) motion om arbetskläder till omsorgspersonal orsakade kvällens längsta debatt. SAFE:s kommunalråd Uno Kenstam inledde med att man tar motionen på stort allvar och att kommer att ha förhandlingar med fackliga organisationer angående arbetskläder för omsorgspersonalen. Han menade att detta krävde diskussioner ang. arbetsmiljö m.m. och att det är viktigt att kommunen följer reglerna på området.

 

Malin påstod i sitt svar att moderaterna förde ”kvinnornas kamp” och att Uno lät ”makten gå före rättvisan”. Uno kontrade med att hennes anförande var ett ”demagogiskt lysande inlägg” men att det var dåligt rent sakligt.

 

Anders Hansen påpekade att man använder skyddskläder inom omsorgen och att dessa tvättas centralt. Han sa också att det är skyddskläder – inte arbetskläder – som man använder inom den tekniska serviceförvaltningen.

 

Hansen menade att man behöver utreda hur arbetskläderna ska se ut och vilka personalgrupper som ska använda dem; därför är det viktigt med fackliga förhandlingar.

 

Thomas Erixzon menade att införandet av arbetskläder kommer att kosta en hel del. Blir det arbetskläder inom omsorgen kommer även andra personalgrupper att kräva detta; t.ex. inom barn- och utbildningsförvaltningen. Det kan därför kanske behövas en skattehöjning för att klara detta och han undrade om moderaternas Malin Olsson och Marie-Louise Ekholm i så fall var med på detta.

 

Uno Kenstam tyckte det var lite väl magstarkt att koppla ihop arbetskläder för personalen med antalet amputationer, vilket Marie-Louise Ekholm (m) gjorde.

 

Detta fick Bernt Hultberg att påpeka att Ekholm även tidigare skrämt upp med smittospridning och sjukdomar. Han erinrade sig att när han och Ekholm satt i miljö- och hälsoskyddsnämnden i mitten på 80-talet så hade Ekholm oroat sig för att AIDS kunde spridas via bad i simbassänger; vilket är helt felaktigt. Ekholm ville inte kännas vid detta utan påstod att hon aldrig suttit i samma nämnd som Bernt. Det gjorde hon dock 1985.

 

Efter en lång och stundtals hetsig debatt blev det omröstning, vilket slutade med att s-SAFE-v fick 30 röster och 27 för de borgerliga. Det betyder att frågan om arbetskläder inom omsorgen skall tas upp i förhandlingar med facket. Motionen anses härmed besvarad.

 

Habiliteringsersättning

Bo Arencrantz (m) ville i en motion att fler grupper ska få rätt till s.k. habiliteringsersättning; denna skulle även utbetalas till ”personkrets 3”.

 

Anders Hansen menade dock att habiliteringsersättning för grupperna 1 och 2 var viktigare; det var de som hade lägst inkomst från annat håll. Det var även detta som skatteväxlingen från landstinget gällde när verksamheten för dessa grupper överfördes till kommunerna.

 

Det blev ingen omröstning i denna fråga; moderaterna hade bara stöd av Kjell Skålberg (fp) för sitt förslag.

 

Sockenstugan i Malmbäck

Bernt Hultbergs motion om att bevara sockenstugan vid kyrkan i Malmbäck fick inte gehör av fullmäktige. Bernt tyckte dock det var viktigt att bevara gamla byggnader och pekade på hur fint det s.k. ”E-huset” vid Parkskolan i Bodafors hade renoverats. Han nämnde även renoveringen av Eko-muséet i Bodafors.

 

Han tyckte dock att han borde ha nöjt sig med att föreslå att sockenhuset undersöktes av någon kunnig person för ett ev. bevarande. Bernt avstod från att tillstyrka motionen, men detta gjorde däremot centerpartisten Åke Jonson. Men beslutet blev att huset inte rustas upp och bevaras.

 

Tilläggsbudget 2007.

Bo Zander (s) berättade att kommunen kommer att fortsätta att ha ungdomar i feriepraktik trots att högerregeringen har slopat bidragen för detta.

 

Anders Hansen berättade att man kommer att använda 1 miljon av de statliga stimulansbidragen till äldreomsorgen för aktivering. Han tyckte dock att de borgerliga inte hade en hållbar finansiering för de extra 700 tkr man ville lägga till aktiveringen, vilket även Bo Zander (s) höll med om.

 

Omröstningen slutade med att SAFE-s-v fick 30 röster, mot 27 för m-fp-c-kd.

 

Hagaparken

Två villatomter i Hagaparken i Nyhem var uppe till beslut en andra gång, sedan ärendet överklagats. Förra gången i december 2004 röstade SAFE nej till dessa tomter; nu valde Thomas Erixzon, Pelle Månsson, Marianne Broman och Bernt Hultberg att avstå. Övriga i SAFE, liksom övriga fullmäktige, röstade ja till tomterna.

 

Ärendet var ett av flera som SAFE, (s) och (v) gjort en förhandlingsöverenskommelse om.

 

Åkraberget

En detaljplan för fem villatomter strax nedanför Åkraberget var till slut uppe för behandling. SAFE, (s) och (v) har gjort en överenskommelse om att rösta nej till detta. Detta blev kritiserat av flera borgerliga ledamöter.

 

Thomas Erixzon poängterade att tomterna skulle komma att ligga just i den del som är lämpligast som pulkabacke för de mindre barnen.

Anders Hansen berättade att Lindens bostäder i Åkershäll nu är uthyrda och att det är bra meed ett fint och närbeläget fritidsområde för barnen.

 

Moderaten Nils-Åke Blom begärde dock bordläggning, vilket gick igenom eftersom det bara krävs en tredjedel (19 av 57) av rösterna i fullmäktige för detta. Frågan om Åkraberget kommer således upp till avgörande på fullmäktiges möte den 31 maj.

 

Thomas Erixzon