Rapport från fullmäktige den 19 juni 2007.

 

Något om de frågor som SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

Med interpellation menas en fråga som ställs till kommunalråd eller nämnordförande, och där sedan alla i fullmäktige kan delta i debatten.

 

Mötet skedde denna gång i Forserums församlingshem.

 

Öppet på medborgarkontoren under sommaren

Bo Zander (s) svarade på en interpellation om detta. Han meddelade att alla medborgarkontoren i kommunen kommer att ha öppet under sommaren, men att öppethållandet blir begränsat under några veckor i juli. En ev. stängning av kontoren hade kritiserats under våren och försommaren.

 

Omsorg/boende för yngre personer med demens

Anders Hansen (SAFE) besvarade en interpellation om demenssjuka yngre personer som Laila Norss (kd) hade ställt. Hansen svarade bl.a. ” Nässjö kommun har idag cirka 250 personer med en konstaterad demenssjukdom. Av dessa är endast tre personer under 65 år och i åldern mellan 55 och 65 år. Av dessa tre personer med demenssjukdom och som är under 65 år bor två personer på gruppboende och en bor i hemmet. Enligt personalen på landstingets minnesmottagning finns en tendens att antalet yngre personer med demenssjukdom ökar.”

Interpellationen och Anders Hansens svar finns att läsa här.

 

Feriepraktik för SFI-studerande

Motionen från (m) blev avslagen med motiveringen att finansiering för praktik för SFI-studerande inte går att få från Arbetsförmedlingen och praktikplatserna ryms inte inom övriga arbetsmarknadsåtgärder. Den feriepraktik som erbjuds idag går endast till ungdomar. För praktikplatser utanför övriga arbetsmarknadsåtgärder för personer som är 19 år eller äldre, gäller lön och andra anställningsvillkor enligt kollektivavtal. Uno Kenstam redogjorde för kommunledningens syn på frågan.

 

Anders Hansen blir också kommunalråd för SAFE

Kommunstyrelsens reglemente ändrades av fullmäktige så att Anders Hansen kan bli kommunalråd för SAFE på 35 %. Uno Kenstam kvarstår som kommunalråd på 65 %.

 

Texten i kommunstyrelsens reglemente § 11 blir nu: ”Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter i den politiska majoriteten maximalt tre kommunalråd motsvarande två heltidsresurser. En av dessa ska vara kommunstyrelsens ordförande.”

 

Efter detta utsåga Anders Hansen retroaktivt till kommunalråd fr.o.m. den 9 november 2006.

 

Detta föranleddes av att Urban Persson (m) fick igenom ett överklagande om att den tidigare enhälligt beslutade delningen av Uno Kenstams kommunalrådslön inte hade beretts av parlamentariska nämnden, vilket den borde ha gjort.

 

Uno Kenstam och Anders Hansen anmälde jäv i ärendet.

 

Thomas Erixzon