Rapport från fullmäktige den 31 maj 2007.

 

Något om de frågor som SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

Med interpellation menas en fråga som ställs till kommunalråd eller nämnordförande, och där sedan alla i fullmäktige kan delta i debatten.

 

Regler på förskolorna

Det blev en lång diskussion kring en interpellation från moderaterna om reglerna för barnens närvaro på förskolorna. Föräldrarna påstods ”överutnyttja” förskolan genom att låta barnen vara där när föräldrarna var och handlade o. dyl.

 

Leif Ternstedt (s) talade om att regler nu har skrivits ner ang. detta. Barnen skall vara på förskolorna när föräldrarna jobbar och är på väg till/från arbetet. Hänsyn måste givetvis tas när föräldrarna är sjuka eller arbetssökande.

 

SAFE:s Bernt Hultberg påpekade att liknande regler funnits tidigare, men att de skrivits ner först nu. Han kritiserade även de som vill ”blåsa upp” den här diskussionen genom att påstå att föräldrar åkte till Ullared och handlade medan barnen var på förskolan.

 

Agneta Svensson (fp) gjorde ett klokt inlägg där hon menade att det nog var bättre att barnen var förskolan än att var i Ullared.

 

Ungdomsarbetslösheten i Nässjö.

Ungdomsarbetslösheten i Nässjö är förhållandevis hög här jämfört med andra orter i närheten. Centern undrade om orsakerna till detta och Bo Zander (s) svarade att det håller på att utredas av arbetsmarknadsnämnden.

 

Centern var inte helt nöjd med detta. Dock har ungdomsarbetslösheten varit högre i Nässjö sedan flera år tillbaka och det kan då påpekas att centern har suttit i Nässjö kommuns majoritetsstyre mellan 1988 till 2006; dvs längre än något annat parti i fullmäktige. De har alltså i högsta grad ansvar för den nuvarande situationen.

 

Tillsyn i kommunens livsmedelslokaler

Johnny Lundh svarade Anders Karlgren (m) på en interpellation ang. miljöförvaltningens tillsyn och godkännanden av kommunens livsmedelslokaler inom förskolor, skolor och omsorg. Nya regler gäller fr.o.m. 2006 berättade Johnny. Förvaltningen har en tillsynsplan där man räknar med att ha gått igenom alla anläggningar och gett nya tillstånd inom en treårsperiod.

 

Budgetprognos

Efter första kvartalet 2007 visar kommunens budgetprognos på ett underskott på ca 17 miljoner kronor. Detta orsakade en del diskussion från borgerligt håll. Anders Hansen menade dock att man inte skulle skrämma upp anställda inom de kommunala förvaltningarna, med hot om nedskärningar och uppsägningar. Detta var enbart en prognos, inget verkligt budgetunderskott. Detta menade även Nils-Åke Blom (m).

 

Uno Kenstam sa att man inom individ- och familjeomsorgen måste arbeta mer med förebyggande insatser än med akuta åtgärder. Löneavtalen för kommunalt anställda är några tiondelar mer än beräknat. Inga tilläggsanslag är för tillfället utlovade till några nämnder.

 

Anders Hansen sa att man håller på med en genomgång av omsorgsnämndens verksamhet. Inom barn- och utbildningsnämnden pågår arbetet med att öppna fler förskolor.

 

Åkraberget

Beslut om ny detaljplan för Åkraberget togs till slut, efter att frågan hade bordlagts av den borgerliga minoriteten vid förra sammanträdet.

Fullmäktige beslutade att inte anta detaljplaneförslaget om att bygga villor nedanför Åkraberget efter en omröstning som slutade med 29 röster (s-SAFE-v) för detta, och 27 röster (m-c-fp-kd) som röstade för villabebyggelse.

 

Södergården

Fullmäktige beslutade att anta en detaljplan för nytt industriområde i Södergården; mellan Åkershäll, Vallbohaga och Kvarntorpet. Thomas Erixzon påpekade att området ligger nära Spexhultasjön, som är kommunens vattentäkt. Därför måste industrietableringar prövas noga ur miljösynpunkt. Det gäller även att se till att det inte Kvarntorpsån drabbas av fler sedimentutsläpp från byggområdet. Miljö- och byggnadsnämnden har ett särskilt ansvar för bevaka detta.

 

 

Thomas Erixzon