Rapport från kommunfullmäktiges budgetmöte den 29 nov. 2007.

 

Sammanträdet började redan kl. 8:30 eftersom det var budgetmöte. Men en del andra ärenden klubbades den första timmen. Det gällde bl.a. köp av Väpnaren 1 (f.d. Move & Walk) som nu är förskola, uppräkning av medlemsavgiften för Höglandets Räddningstjänstförbund och budgetuppföljning för 2007. I den diskussionen sa SAFE:s Uno Kenstam bl.a. att man idag inte har tillräcklig kunskap om kommunens alla verksamheter och att kommunstyrelsen ska bli mer aktiv gentemot nämnder och styrelser

 

Budget 2008 och budgetram 2009 och budgetplan 2010.

 

Majoritetsstyret med SAFE, socialdemokraterna och vänsterpartiet lade nu fram sin första budget som partierna arbetat fram från början.

 

Efter kommunstyrelsens möte har majoritetspartierna och den borgerliga oppositionen haft en del överläggningar som utmynnade i en överenskommelse där man bl.a. allsidigt ska utreda effekterna av införandet av ett kommunalt vårdnadsbidrag, se över fastighetsägandet i kommunen, se Pigalle AB kan få fler ägare m.m.

Hela överenskommelsen finns att läsa här.

 

Inledningsanföranden

 

Uno Kenstam inledde från SAFE:s sida. Han sa bl.a. att det har varit en stor efterfrågan på förskoleplatser under året och man har också fått betala tillbaka ett statsbidrag under året. Hemtjänsttimmarna har blivit 20 % mer än vad som var budgeterat och LSS har kostat mer. Här blir budgeten uppräknad för det kommande året.

 

Individ- och familjeomsorgen har haft en hård belastning med över 1000 anmälningar.  Däremot har kultur och fritid gått bra ekonomiskt under året.

 

Uno hoppades på en bättre styrning genom styrprogrammet ”Pilen” som kommer igång 2008.

 

Hela Unos tal finns att läsa här.

 

Från övriga partiers inledningsanföranden kan nämnas att Anders Karlgren (m) hade ett grinigt inledningsanförande som till stor ägnades åt att kritisera SAFE i alla möjliga sammanhang - medan (s) och (v) som också ingår i majoriteten knappt kritiserades alls.

 

Karlgren tackade dock för den utsträckta hand majoriteten gett oppositionen även om det mest var utredningsuppdrag man kommit överens om – han saknade fokus på sparande i den centrala förvaltningen.

 

Det ska också noteras att Karlgrens partikollega Nils-Åke Blom senare i debatten hade en helt annan och mer positiv syn på SAFE:s medverkan i kommunstyret.

 

Margareta Andersson (kd) tyckte det var positivt att majoriteten nu ville ta fram en allsidig utredning om hur det blir att utföra ett kommunalt vårdnadsbidrag i Nässjö.

 

Uno Kenstam replikerade att fullmäktige nu inte lägger något förslag om att införa vårdnadsbidrag, bara att göra en allsidig utredning om vad det skulle få för konsekvenser.

 

Kommunstyrelsen

 

Uno Kenstam tyckte att kommunstyrelsen är lite av kommunens ”diversehandel”. Han tyckte att styrelsens ledamöter borde ha utbildning av alla verksamheterna – något som tydligen inte har skett tidigare.

Uno fick i detta sammanhang en souvenir från Tomtabacken av Göran Olsson (kd).

 

Bernt Hultberg tog upp Anders Karlgrens kritik av SAFE:s tidigare företagspolitik. SAFE har inte alls varit emot etableringar, men vi tyckte däremot bl.a. att JYSK skulle betalar flytten av kraftledningar själva. Bernt var också kritisk till att det kommunala fastighetsbolaget Linden nu sköttes med hjälp av entreprenader.

 

Thomas Erixzon höll med Bernt ang. SAFE:s företagspolitik och sa att SAFE nyligen ställt upp för skapandet av ett stort industriområde i Södergården.

 

Thomas påpekade sen att de borgerliga lagt ett bra förslag att slå ihop Turistbyrån med Medborgarkontoret i Nässjö. Turistbyrån ligger avigt till för Nässjöborna och bilburna turister där den nu är på tredje våningen i järnvägsstationen. Hyresavtalet går dock inte ut förrän 2009 och då kunde det ju vara lämpligt att flytta.

 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Anders Hansen (vice ordf. i nämnden) inledde med att berätta att

90 % av föräldrarna till barn i förskoleåldern också låter barnen gå i förskolan.

 

Han sa vidare att utredningen ang. skolornas framtida organisation ska utredas i samråd med berörda parter. Han tyckte det var bra att måltidsavgiften på Brinellgymnasiet nu togs bort. Gymnasieskolan var nu att betrakta som en närmast obligatorisk skola och därmed jämförbar med en grundskola där ju maten är gratis sedan årtionden.

 

Bernt Hultberg betonade att förskolan var en skola, inte barnpassning och att det var bra att barnen var där. Detta i samband med debatten om införandet av vårdnadsbidrag eller ej. En förskoleplats kostar ca 100 000:-/år och vårdnadsbidrag 36 000:-/år. Men då ska man tänka på att en förälder som arbetar och har barnen i förskolan också betalar in mycket i skatt.

 

Angående utredningen om skolorganisationen tyckte Bernt det var bättre att man gjorde den i samråd med berörda parter, som föräldrar, lärare och samhällsföreningar, än att hyra in en konsult som borgarna ville.

 

Bernt höll med moderaten Nils-Åke Blom i hans kritik av ett ev. gymnasieförbund på Höglandet. Det blir en centralisering av gymnasieverksamheten.

 

Thomas Erixzon höll med Nils-Åke och Bernt i kritiken av gymnasieförbundet. Han menade att det blev dyrare enligt en utredning som gjorts eftersom en ny byråkrati måste byggas upp.

 

Thomas tyckte det bra att måltidsavgifterna på Brinellgymnasiet nu tas bort och menade att det inte borde vara några måltidsavgifter även om Nässjö gick med i ett ev. gymnasieförbund.

 

I vårdnadsbidragsdebatten menade Thomas att om den borgerliga regeringen verkligen hade velat införa vårdnadsbidrag i alla kommuner hade man kunnat ge ett statligt vårdnadsbidrag till föräldrarna. Det finns 95 miljarder i överskott i statens finanser, så pengar saknas inte. Då hade man sluppit att få vårdnadsbidrag nedröstade i besvärliga kommuner med vänstermajoritet.

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden

 

Uno Kenstam tog upp lite om lagstiftningen kring individ- och familjeomsorgen. Lagstiftningen används olika i olika kommuner; det kan finnas vissa möjligheter att välja arbetssätt.

 

Thomas Erixzon kommenterade folkpartisten Agneta Svenssons inlägg om alkoholproblemen. Thomas noterade att alkoholinförseln i landet ökat drastiskt sedan Sveriges EU-inträde 1995. Kanske kunde man ordna något EU-bidrag till nämnden?

 

Bernt Hultberg sa att kemikalier i livsmedel kunde ha samband med det ökande alkoholmissbruket – och fick till och med in en passus om att det därför var bättre att laga maten direkt på förskolorna. Det sistnämnda har ju inte så mycket med IFO-nämnden att göra, men är ju en hjärtefråga för Bernt…

 

Miljö- och byggnadsnämnden

 

Johnny Lundh, ordförande i nämnden, berättade kort om nämndens budget och verksamhet. Han hoppades att nämnden skulle få behålla överskottet från 2007. Man har nämligen fått in intäkter för bl.a. bygglov redan nu; medan en hel del arbete återstår att göra 2008. Han påpekade att det var viktigt att följa de lagar som reglerar tillsynsverksamheten.

 

Bernt Hultberg påpekade att införandet av fjärrvärme har medfört en enorm förbättring av miljön och slog ett slag för utbyggnaden av vindkraft. Han hade sett 8000 vindkraftverk på ett ställe i Kalifornien.

 

Omsorgsnämnden

 

Ordföranden Anders Hansen berättade en del om nämndens och förvaltningens verksamhet. Man har bl.a. drygt 6 000 hemtjänsttimmar i månaden. Behovet av särskilt boende har ökat kraftigt, man har ökat kapaciteten med 14 platser.

 

Sjukfrånvaron inom förvaltningen har minskat från 7,1 % till 6,7 %.

 

Ang. Fixar-Affe ska man se hur man kan finansiera tjänsten så att den blir gratis.

 

Han sa även att kommunens kostenhet (en del av Tekniska Serviceförvaltningen) höjer priserna för de äldres mat med ca 4,6%, vilket blir 2:- per måltid. Omsorgsnämnden tar bara ut halva avgiften – 2,9 % eller 1:- per måltid. Pensionärer slipper genom förbehållsbelopp och högkostnadsskydd att drabbas av prishöjningen.

 

Nils-Åke Blom (m) tyckte att kostenheten tog ut för höga avgifter.

 

Tekniska servicenämnden

 

Bernt Hultberg berättade bl.a. om gatuunderhållet, som det tjatats om i många i 15-20 år. Han sa även att enskilda vägar var viktiga att ge stöd, att isbanan i Stadsparken inte var så mycket använd; kanske plastis vore en lösning? Han avslutade med att Karlagatan utanför Stadshuset ser för bedrövlig ut.

 

Omröstningarna

 

Den borgerliga oppositionen begärde åtta omröstningar, samtliga var gemensamma förslag för de fyra partierna. Det var ang. Brinellskolans budget, mer stöd till föreningarna för helgverksamhet, arbetskläder inom omsorgen, aktivering inom omsorgen, ingen höjning av kostavgiften för de äldre, utförsäljning av tomter vid Åkraberget och prioritering av brandlarminstallation på skolor och förskolor.

 

Omröstningarna slutade med att vänstermajoriteten vann med 30-27 med undantag om höjning av äldreomsorgens kostpriser, där Bernt Hultberg röstade med den borgerliga oppositionen. Röstsiffrorna blev 29-28 till vänstermajoriteten.

 

Det fanns förvisso flera bra förslag från de borgerliga, men deras förslag till finansiering lämnade en del övrigt att önska. Man trodde sig kunna spara miljoner på minskad administration, bolagiseringar och entreprenader – sifferuppgifter som måste betraktas som synnerligen osäkra. Av förklarliga skäl begärde man heller inte omröstning på några av dessa förslag…

 

Vad gäller aktivering så pågår detta redan för de äldre, och ett avtal med Kommunal finns ang. försök med arbetskläder inom omsorgen.

 

*

 

Pelle Månsson, vice ordförande i kommunfullmäktige, fick leda sammanträdet en hel del under eftermiddagen, vilket han skötte bra.

 

Under dagens lopp var det 83 inlägg i debatten och 60 % av fullmäktiges ledamöter hade deltagit i den. Fem av SAFE:s elva ledamöter var uppe i talarstolen.

 

Sammanfattningsvis ska man dock konstatera att denna budget inte innebar några större skillnader jämfört med de budgetar som lagts tidigare år av s-c-fp och inte heller mot det budgetförslag som den borgerliga oppositionen har lagt.

 

 

Thomas Erixzon