Budgettal

 

Processen

 

Att beskriva budgetprocessen i alla sina nyanser låter sig inte göras i en stunds inledning.

 

Budgetprocessen har liksom förra året bestått i en ambition att ordentligt genomlysa våra olika verksamheter. Jag tycker att vi kommit närmare målet att kunna bedöma verksamheternas ekonomi i relation till verksamheten, vilket dock inte innebär att vi är framme i ett nöjaktigt läge.

 

Intresset kommunledningen ägnat nämnderna har varit stort och nyttigt även om synen emellanåt är litet olika mellan kommunledningen – som har ett helhetsansvar - och nämnderna som hävdar sin verksamhet.

 

Styrning

 

Jag möter rätt ofta synen att om vi behåller saker och ting som det är, så innebär det att förändring undviks.

 

Jan Myrdal uttryckte en intressant uppfattning: “Det är nödvändigt att hela tiden ändra sin uppfattning om verkligheten, eftersom verkligheten ständigt förändras. Alltså - man byter åsikt för att bevara sin ståndpunkt.”

Eller om man så vill: ”Man måste springa fort för att kunna vara kvar på samma ställe.”

 

Om vi tar skolan som exempel, så är förändring synonymt med att bevara en ståndpunkt, dvs att eleverna ska ha bra och relevant undervisning för sin egen och samhällets framtid; eleverna ska bli bidragande medborgare. Att bevara skolan som den är vid en specifik tidpunkt gör att det framöver kommer att krävas en än större förändring och det är en förändring där vi inte har ett val; den tvingas på oss.

 

Förutsättningar

 

Dock måste vi få till ett klimat där samarbete och ömsesidig förståelse utvecklas än mer mellan nämnderna och deras förvaltningar för att vi ska klara framtida utmaningar och behålla en god kvalitet på våra verksamheter. Jag vet att det är ett hårt tryck på våra nämnder och förvaltningar och vi sitter i den situationen att om vi vill prioritera något måste vi avstå något annat. Vi måste bli bättre i våra politiska prioriteringar; både för tydligheten gentemot våra kommunmedborgare, men även vår personal.

 

Det handlar heller inte alltid om hur de politiska besluten i sig är beskaffade och formulerade som skapar förståelse och samsyn. Det handlar i hög grad om arbetsklimat och relationer, dvs det handlar om att en personal som känner en förutsägbarhet i förändringen – vilket kan synas paradoxalt – och därmed kan vara förutseende. Utan förutseende och aktiv personal står vi oss slätt.

 

Budgeten

 

Trots skattehöjning innebär budgeten neddragningar, men framförallt stora förändringar i flertalet verksamheter. Situationen kan synas innebära att de förändringar och anpassningar som krävs skulle vara svårare att genomföra när varje nämnds budget blir trängre i relation till ambitioner och verksamhet. Jag kan bara säga att de blir bara mer nödvändiga. Särskilt i ljuset av att vi ser en avmattning i ökningstakten på våra skatteintäkter; 2010 kommer nog att bli besvärligare än 2009.

 

Som lök på laxen har staten på olika sätt begränsat framförallt inkomstutjämningssystemet, vilket gör att kommun-Sverige får en mindre kaka att dela på. Hur mycket det gör finns det olika bud om. Att räkna ut vad det konkret innebär för vår kommun är osäkert, då det är åtskilliga variabler inräknade och vi lär väl inte ha facit förrän efter årets slut.

 

                                                                 *

 

Men trots bekymren görs en del satsningar. Arbetskläder påbörjas inom hemtjänsten, satsningen på bibliotek och kulturskola är beslutad, ett mer samlat arbete kring miljö och klimat ska påbörjas, konstgräsplan, ny industrimark, tomter i Ledet och Forserum, Parkskolan i Bodafors färdigställs, ombyggnad av kök enligt livsmedelslagen påbörjas och medel finns avsatta, arbetet runt Handskerydssjön fortsätter, pengar finns avsatta för förskola i Åker och Fredriksdal för att nämna några saker.

 

 

 

                                                                 Uno Kenstam