Rapport från fullmäktige den 17 juni 2008.

 

Något om de frågor som SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns. Med interpellation menas en fråga som ställs till kommunalråd eller nämnordförande, och där sedan alla i fullmäktige kan delta i debatten.

 

Kommunfullmäktige var denna gång utlokaliserat till Malmbäck och den nyligen om- och tillbyggda Klockagårdskyrkan. Där bjöds det på kaffe och hemgjord småländsk ostakaka.

 

Hur följs tobakslagen i Nässjö?

Uno Kenstam svarade på Marie-Louise Ekholms (m) interpellation om hur kommunen kontrollerar att tobakslagen följs. Han menade att när kommunen fick ta över ansvaret för tillsynen av tobakslagen följde det inte med någon finansiering. Tillsyn har skett 2006 och 2008, men ambitionen är att ha tillsyn en gång om året. Han hade inte för avsikt att kräva tätare tillsyn om inte det är så att individ- och familjeomsorgen själva ansåg det möjligt.

Marianne Broman påpekade att 7-9-skolorna i Nässjö kommun arbetar med antirökningskampanjer.

Sponsorpengar delas ut till rökfria elever.

 

Kostorganisationen i Nässjö kommun

James Sandstedt (kd) hade ställt en interpellation om kommunens nya kostorganisation. I debatten Bernt Hultberg sa bl.a. att det var stora skillnader i hur mycket pengar barn- och utbildningsnämnden fick och hur dyrt det sedan blev. På senaste BUN-sammanträdet sa man upp avtalet med Tekniska servicenämnden.

 

Äkta makar får bo tillsammans på särskilt boende

Anders Hansen svarade Linnea Anderssons (c) interpellation ang. särskilt boende för äkta makar. Linnea hade ställt frågan mot bakgrund att två makar i Gislaved inte hade fått bo tillsammans när den ene behövde särskilt boende. Anders sa att äkta makar får bo tillsammans om de så vill när den ene behöver omsorg på särskilt boende för äldre. Det finns inte några hinder för den som beviljats plats i särskilt boende att där bo tillsammans med sin make/maka eller motsvarande.

 

Vårdnadsbidrag i Nässjö kommun

Uno Kenstam svarade på Göran Olssons (kd) interpellation om införande av vårdnadsbidrag i kommunen. Han påpekade bl.a. att de svårigheter som fanns i att bedöma konsekvenserna av ett införande av vårdnadsbidrag. Det finns en osäkerhet hur stora de minskade skatteintäkterna blir, konsekvenser för arbetsutbud etc. Kommunens utredning får bli kring barn- och utbildningsförvaltningens ekonomi, lokaler och personal. Arbetet med att ta fram underlag har börjat och detta planeras att redovisas för nämnden i september.

 

Barnkonventionen

Uno Kenstam redogjorde för svaret angående Laila Norss (kd) motion om att arrangera seminarier i barnkonventionen. Behov av utbildning får behandlas i respektive nämnd. Han menade bl.a. att måldokumentet ”Pilen” kan vara ett verktyg för nämnderna, men han såg ingen anledning till att kommunstyrelsen anordnar seminarier nu.

 

Namn på gata efter Alice Tegnér

Bernt Hultberg tyckte att Ann-Cathrin Gunnars (c) motion var ett bra förslag och passade samtidigt på att påminna om sin egen motion om att ge någon gata namn efter speedwayföraren Rune Sörmander. Fullmäktige håller på att ta fram riktlinjer för s.k. memorialnamn, vilket också blev svaret på motionen.

 

Området kring Ingsbergssjön

I debatten kring Björn Odengrens (fp) motion sa Bernt Hultberg att nu får sluta med att hugga ner fler träd i stadsparken.

 

Hemsändningsbidrag och lanthandel

I debatten kring Ann-Cathrin Gunnars (c) motioner menade Bernt Hultberg att det var viktigt att stödja utvecklingen på de mindre orterna i kommunen. Allt hänger ihop – både butiker och skola. Kommunstyrelsen borde ta ett helhetsansvar.

 

Antagande av Pilen; ”styrkort” för kommunens verksamhet

Bernt Hultberg tyckte att det fanns mycket självklarheter i de förslag som lagts, men fick inte medhåll av Uno Kenstam. Kenstam menade att Pilen har gjort att mycket har diskuterats i nämnderna som annars inte skulle ha diskuterats. Det har varit en träning att använda en metod. Kenstam har mycket stor tilltro till ”Pilen”, men sa också att man inte fick lägga in alla idéer här. Prioritering var en viktig del.

 

Miljötaxa

Johnny Lundh kommenterade ny och höjd taxa för miljö-, livsmedel och djurtillsynen i kommunen. Taxan är lika för alla, men de som missköter sig får oftare besök av inspektörer och får därmed högre avgifter.

 

Thomas Erixzon