Rapport från fullmäktige den 28 maj 2009.

 

Något om de frågor som SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns. Med interpellation menas en fråga som ställs till kommunalråd eller nämnordförande, och där sedan alla i fullmäktige kan delta i debatten.

 

Pelle Månsson satt ordförande för detta sammanträde. Innan själva sammanträdet började var det föreläsningar om kommunens ekonomi och om räddningstjänstens trygghetsbokslut. Bernt Hultberg undrade apropå kommunal ekonomi om man har en ”kostnadseffektiv” verksamhet, men de anställda blir utslitna – vad är då vunnet? Ang. Räddningsförbundet hade Bernt hellre velat diskutera senaste tidens nedskärningar och vad det betydde för bl.a. Malmbäck. Men detta tillhörde inte ämnet för kvällen, till Bernts besvikelse.

 

Interpellation om kommunfullmäktiges uppgifter

 

Fullmäktiges centerpartister hade gjort en gemensam interpellation som handlade om vilken roll kommunfullmäktige ska ha i framtiden. De var kritiska till att Omsorgsnämnden själva hade beslutat om nedläggningar och omflyttningar inom äldreomsorgen vilket bl.a. berörde Betesda i Flisby och Sandsjövik i Norra Sandsjö. De var även kritiska hur rekryteringen av ny chef inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) hade gått till.

 

Interpellationen var riktad till Bo Zander (S), men det blev många fler än hamn som deltog i den livliga debatten, som varade i ca 1½ timma.

 

Anders Hansen, ordförande i Omsorgsnämnden, kommenterade besluten inom äldreomsorgen. Han menade att det stora beslutet togs redan i höstas; det berörde fler anställda och äldre än beslutet som togs i mars. Det hade också varit rådslag om detta i Omsorgsnämnden.

 

Bernt Hultberg menade att det redan på 60-talet sades att fullmäktige var ett ”spel för galleriet”. Han påpekade att rekryteringen av ny IFO-chef fått kritik av personalen. Även SAFE:s IFO-ledamot Wille Brüggemann hade varit kritisk mot detta i lokalpressen. Det var viktigt med öppenhet.

 

Thomas Erixzon menade att detta var en intressant interpellation. Kommunfullmäktige har en speciell ställning som det enda direktvalda organet i det kommunala styret. Fullmäktige har dock idag betydligt mindre att säga till om nu än tidigare. Det borde finnas en tumregel att alla viktigare ärenden ska  behandlas i fullmäktige. Det är naturligtvis svårt att alltid avgöra vad som är ”viktigt”. Det är inte alltid som de stora ekonomiska besluten är de viktigaste.

 

Det var liknande problem i den tidigare majoriteten bestående av S-C-FP. Exempelvis så beslutades nedläggningen av aktiveringen inom äldreomsorgen av Omsorgsnämnden.

 

Det är bra att parlamentariska nämnden får diskutera frågan vilka frågor som bör behandlas i fullmäktige. Informationen om att att lägga ner Betesda i Flisby helt och flytta äldreboendet i Sandsjövik skedde bara några veckor innan beslutet togs i slutet av mars. De anhöriga hade knappast en chans att reagera. Den eventuella nedläggningen av bokbussen borde också kanske vara ett ärende för fullmäktige; det är en fråga som berör hela kommunen.

 

Erixzon menade apropå IFO så borde rekryteringen av förvaltningschefer ske genom öppen annonsering. Han menade också att oppositionen kunde lyfta frågor till kommunfullmäktige genom att motionera eller ta upp frågan i budgetsammanhang. Däremot borde det inte vara något kontinuerligt samarbete mellan majoritet och opposition när frågor utreds; vi har ju trots allt majoritetsstyre i Nässjö.

 

Anders Hansen sa att det var 31 platser inom äldreomsorgen som berördes i höstas, nu var det bara 9 stycken. Det var utannonserat i dagspressen. Han tyckte att partierna kunde visa färg i budgetprocessen. Det finns en förmåga att fatta beslut i majoriteten – och det är just det som oppositionen inte gillar.

 

Utvecklingen inom äldreomsorgen ändras fortlöpande. Våren 2007 var det brist på platser, men nu är det tvärtom. 47 platser totalt har avvecklats och det bara 9 tomma platser kvar inom äldreomsorgen i Nässjö.

 

Angående rekryteringen av IFO-chefen menade Uno Kenstam att är kommunstyrelsen som anställer förvaltningschefer och har ansvaret för detta. De fackliga organisationerna träder, enligt Uno, in i bedömningen mellan de som har utvalts för intervju av kommunledningen.

 

Det var givetvis många deltagare från de olika partierna som var uppe i talarstolen. Det blev en lång men bra diskussion och parlamentariska nämnden lär väl få tillfälle att diskutera frågan vidare.

 

SAFE har i sina valprogram genom åren konsekvent krävt att kommunfullmäktige ska ha mer att säga till om – det gäller att nu leva upp till detta när vi ingår i majoritetsstyret.

 

Revidering av taxa för offentlig kontroll i Nässjö.

 

Uno Kenstam kommenterade nya regler om livsmedelstillsyn för föreningar.

Johnny Lundh, ordförande i Miljö- och Byggnadsnämnden, sa att nämnden kommer att humanistisk syn på frågan. Bernt Hultberg sa att han ”hör mycket på sta´n” om detta. Man måste vara flexibla när föreningar vill servera kaffe och bulle.

 

Avsägelse och tillsättning

 

Bernt Hultberg har avsagt sig uppdraget som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden. Kjell Larsson blir istället ny ledamot för SAFE. Bernt går in på Kjells tidigare ersättarplats istället.

 

*

 

I övrigt var det uppe budgetuppföljning, kommunal borgen för Träcentrum, ny förskola och nytt fritidshem i Fredriksdal. Men eftersom interpellationsdebatten tog så lång tid blev det inte mycket debatt kring dessa frågor. Fullmäktigemötet var klart strax innan kl. 22 på kvällen.

 

 

Thomas Erixzon