Rapport från kommunfullmäktiges budgetmöte den 27 nov. 2009.

 

Något om de frågor som SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

Sammanträdet började redan kl. 8:30 eftersom det var budgetmöte. Men en del andra ärenden behandlades den första timmen. Det gällde först några interpellationer, varav en handlade om hur kommunen hanterar läkemedelsrester i sjöar och vattendrag. Detta föranledde Bernt Hultberg att dra en gammal historia från tiden då han jobbade på ett behandlingshem för alkoholister. Där samlade man ihop all överbliven medicin och spolade den sen rakt ut i toaletten…

 

På en fråga från Margareta Andersson (KD) om kommunen planerar att ta emot ensamma flyktingbarn svarade Uno Kenstam kommunen att han varken säger ja eller nej för tillfället. Kommunen ska utreda vilka behov som behövs, och han ville gå igenom detta först. Kommunen har tidigare år tagit emot ensamma flyktingbarn.

 

Under diskussionen kring centermotionen om invandrare som resurs i skolan ställde sig Uno Kenstam bakom kommunstyrelsens förslag till beslut. Bernt Hultberg påpekade att det fanns stora områden och stadsdelar med utanförskap, och detta gällde inte bara områden med invandrare från andra länder. De sociala klyftorna har överlag ökat i samhället.

 

I debatten om budgetuppföljningen för 2009 berättade Anders Hansen om Omsorgsnämndens verksamhet. Man har öppnat ett nytt boende; Soldaten, för multihandikappade, man har tagit över verksamhet från Individ- och Familjeomsorgen, vilket har gett nämnden ökade kostnader. Tekniska Servicenämnden hade också tagit ut högre hyror och mer för maten., m.m.

 

Bernt Hultberg sa att ungdomsarbetslösheten var en tickande bomb. Han sa att vi hade fått ett egoistiskt samhälle de senaste 30 åren. Den offentliga sektorn monteras ner; detta slår inte minst mot de lågutbildade i samhället.

 

Man beslutade även om valdistrikt 2010, m.m.

 

 

Budget 2010, budgetram 2011 och budgetplan 2012.

 

Detta var den fjärde och sista budgeten innan valet 2010 som majoritetsstyret med SAFE, socialdemokraterna och vänsterpartiet lade fram.

 

Inledningsanföranden

 

Uno Kenstam inledde från SAFE:s sida. Han sa att han var nöjd med det mesta i kommunen. Man hade gjort en ”genomlysning” av Individ- och Familjeomsorgen; den hade inte blivit sämre av det, menade han. Kost & Städorganisationen hade också fått en grundlig genomgång. Han ville ha denna i kommunal regi, men den måste fungera effektivt och leverera det som önskas. Det var ingen sockrad valbudget som lades fram, avslutade han.

 

Uno hade även ett tilläggsförslag; Barn- och Utbildningsnämnden skulle få i uppgift att öka lärartätheten upp till riksgenomsnittet. Men detta skulle ske utan att extra pengar tillfördes BUN.

 

Hela Unos tal finns att läsa här.

 

Av övriga inledningsanföranden kan Ann-Catrin Gunnar (C) nämnas. Hon menade att det blivit ett hårt klimat i Nässjö kommun med den ”röda” majoriteten. Gamla har mot sin vilja tvingats flytta ´från sina äldreboenden. Stad och land ställs mot varandra. Man har sagt nej till byskolor och bokbussen. Fanns det en dold agenda i kommunen ”styrpil”, undrade hon.

 

Skattesatsen

 

Bernt Hultberg föreslog en höjd skatt med 30 öre; det skulle ge en hel del välbehövliga millioner. Det behövs ett rättvisare samhälle, nu är det kallt och egoistiskt. Det var oförskämt att slå ut kommunens städpersonal som nu föreslås i Kost & Städutredning. Han höll med vad Ann-Catrin Gunnar sa i sitt inledningsanförande.

Partikollegan Uno Kenstam begärde dock avslag på förslaget om skattehöjning.

 

Kommunstyrelsen

 

Uno Kenstam tog bl.a. upp utvecklingen av stadskärnan, där resurser läggs i investeringsbudgeten.

 

Thomas Erixzon tog upp Kost & Städs omorganisation vilket påverkar budgetramarna på flera nämnder, bl.a. kommunstyrelsen. Han menade att man inte redan nu kunde besluta om hur omorganisationen av Kost & Städ skulle påverka budgeten. Förslagen var nyligen presenterat på Tekniska Servicenämnden och är nu på remiss. Han begärde därför att alla stycken om Kost & Städ skulle strykas ur kommunens budget och att besluten istället skulle tas på tilläggsbudget 1 2010. Pelle Månsson och Bernt Hultberg stödde detta förslag.

 

Bernt Hultberg begärde även att 6 miljoner skulle föras över från kommunstyrelsen till övriga nämnder.

 

Barn- och utbildningsnämnden (BUN)

 

Anders Hansen ville inte lägga ut Kost & Städ på entreprenad för att minska kostnaderna. Detta skulle bara bli ett sätt att låta någon annan göra nedskärningar och dessutom ska det också bli en vinst till ägaren av företaget.

 

Bernt Hultberg sa att personaltätheten inte var bra inom grundskolan. Brinellskolan har dock haft bra resurser ett antal år, vilket gett bra studieresultat. Ekonomi är inte bara pengar utan även hälsa, trivsel etc.

 

Anders Hansen menade att det inte var något hållbart budgetförslag från de borgerliga. Han sa även att det finns en hel del att göra för de nyanlända invandrarbarnen. Det finns även skolor med låg personaltäthet som visar ett bra resultat; det var viktigt att göra ”rätt saker”.

 

Uno Kenstam påpekade att de borgerliga tar 28 miljoner kronor från Omsorgsnämnden och lägger till ökad lärartäthet de närmaste tre åren.

 

Bernt Hultberg hänvisade till en redovisning där det sagts att det dåliga resultatet i grundskolan berodde på för stora klasser. Han menade ang. de borgerligas budget att tar man pengar från Omsorgen till fler lärare är det ingen satsning. Gamla och handikappade får då betala skolans förbättring.

 

Anders Hansen sa ang. vårdnadsbidraget att enligt en undersökning i dagens samhälle är många välbeställda som nu utnyttjar vårdnadsbidraget.

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden (IFO)

 

Göran Olsson (KD) sa att han under sin många i IFO aldrig varit med om så mycket neddragningar som under denna tid. Mariahemmet har stängts; rådgivningsbyrån lagts ner, tox-verksamheten upphört, likaså har fältassistenternas verksamhet upphört. Dessutom hade Omsorgsnämnden nu fått ökade kostnader p.g.a. neddragningar inom IFO.

 

Viveka Forell-Karlsson (V) och ordförande i nämnden kontrade med att tox-verksamheten delvis lösts med inköpta tjänster.

 

Anders Hansen menade att Omsorgsnämnden kan hjälpa IFO på ett bredare sätt. Han sa också att närpoliserna kan bli fler och att IFO kan få ökat samarbete med polisen.

 

Miljö- och byggnadsnämnden

 

Johnny Lundh, ordförande i nämnden, hade en kort diskussion med Anders Karlgren (M) om nämndens verksamhet.

 

Kultur- och Fritidsnämnden

 

Thomas Erixzon var kritisk till att bokbussen ska läggas ner vid årsskiftet. Bokbussen har funnits i snart 25 år och är med hänvisning till utlåningssiffrorna kommunens näst största bibliotek. Utlånen är ca 40 000 om året i Nässjö kommun och med lånen i grannkommunen Eksjö kommer man upp i 55 000 lån om året. De största filialerna, Annberg och Bodafors har ca 21 500 lån om året.

 

Det mesta som lånas ut på bokbussen är barn- och ungdomsböcker. Det är skillnad att få en boklåda till sin skola eller förskola mot att själv kunna följa med ut till bokbussen och låna böcker.

 

Nässjö kommun har en stor landsbygd och många mindre orter utan filialbibliotek och är därför väl lämpad för att ha bokbussverksamhet i. Biblioteket måste kunna nå ut till alla i kommunen.

 

Tyvärr har Kultur- och fritidsnämnden under hösten sålt bokbussen till Ljusdals kommunen för 200 tusen kronor. Därför finns det ingen realistisk möjlighet att fortsätta med bokbussverksamheten 2010, såvida man inte bryter mot försäljningsavtalet.

 

Erixzon föreslog därför att Kultur & Fritid skulle få i uppdrag att under 2010 påbörja upphandling av en ny bokbuss, och att inköp av ny bokbuss finns kvar i investeringsbudgeten 2011.

 

Bernt Hultberg stödde detta förslag och tog även upp Kulturhuset och städningen av Sporthallen.

 

Även Centern och Folkpartiet ville att bokbussverksamheten skulle finnas kvar. De föreslog att bokbussverksamheten skulle fortsätta 2010, men utan att ge extra pengar för detta. Förslaget är ju också praktiskt svårgenomförbart eftersom bokbussen ju som sagt är såld till Ljusdal.

 

Omsorgsnämnden

 

Ordföranden Anders Hansen berättade bl.a. om LOV, ”Lagen om valfrihet”. De borgerliga vill använda den och lägga ut mycket äldreomsorg på entreprenad i Nässjö. Idag finns det entreprenad i Jönköping, men ingen valfrihet där. Man får mer inflytande med genomförandeformer än med entreprenader.

 

Uno Kenstam tog upp att det är 28 miljoner, vilket motsvarar 80 årsverken i arbetstid, som de borgerliga vill ta bort från Omsorgsnämnden. För att få ner omsorgskostnaderna med så mycket måste man ta in anbud på ett mycket högre belopp. Vad har man tänkt lägga ut på anbud – 100 miljoner, 50 miljoner? Om detta står inget i de borgerligas budgetförslag.

 

Bernt Hultberg sa att privata företag inte ger fler jobb. Lägger man ner offentlig verksamhet ger det inte mer pengar. Han tyckte även att träffpunkten i Nässjö var bra verksamhet för de äldre.

 

Anders Hansen sa att äldreomsorgen är prioriterad verksamhet i kommunen. Varenda krona når ut till brukarna. Äldreomsorgen ska absolut vara kvar i kommunal regi. Det är även viktigt att de anställda kan yttra sig ang. sin arbetsplats utan att det krockar med affärsintressen.

 

Bern Hultberg sa att han inget har emot privat verksamhet; bara det inte är skattebetalarna som betalar. Privat verksamhet ska vara privat. Han påpekade även att det för det mesta är stora koncerner som får kontrakt på att driva äldreomsorg i de kommuner där den lagts ut på entreprenad.

 

Tekniska servicenämnden (TSN)

 

Thomas Erixzon tog upp Kost och Städ, som är en s.k. resultatenhet under TSN. Han var kritisk till stora delar av förslaget till omorganisation. Han ville ha åtminstone en del tillagningsköken på förskolorna kvar och ville inte säga upp kommunal personal i dessa tider med tanke på Reinfeldts högerregerings politik mot de arbetslösa i landet. Han ville ha Kost & Städ i kommunal regi, men då måste kommunen vara en bättre arbetsgivare än vad de privata städbolagen brukar vara.

 

Utredningsförslaget var lagt i TSN bara en vecka tidigare och var nu ute på remiss. Något beslutsunderlag fanns inte för tillfället. Därför borde man vänta med att ta några ekonomiska beslut om Kost och Städ tills själva omorganisationen har klubbats i TSN; besluten ska tas i rätt ordning.

 

Bernt Hultberg yrkade bifall till Erixzons förslag om att lyfta ut alla stycken som rör Kost & Städ ur budgeten.

 

Investeringsbudgeten

 

Thomas Erixzon begärde att bokbussen skulle finnas kvar i 2011 års investeringsbudget.

 

Anders Hansen tog upp tillgängligheten till offentliga lokaler.

 

Besluten och omröstningarna

 

Thomas Erixzon begärde inte omröstning på sitt förslag om att lyfta alla skrivningar som hänvisade till Kost & Städs kommande omorganisation.  Han och Pelle Månsson, Bernt Hultberg och Nisse Sjöstedt lämnar dock en skriftlig reservation.

 

Bernt Hultbergs förslag om att höja skatten med 30 öre kom aldrig upp till omröstning, och han var ensam om att reservera sig mot beslutet.

 

Han begärde dock omröstning om sitt förslag om att flytta 6 mkr från kommunstyrelsen till andra nämnder. Han var den ende som röstade ja. 40 ledamöter röstade nej, medan 16 avstod.

 

De borgerliga begärde omröstning om 6 mkr mer för att öka lärartätheten i kommunen. Det blev avslag med 30-27 i denna omröstning. De borgerliga hade finansierat sitt förslag med stora nedskärningar inom omsorgen, vilket majoriteten inte kunde gå med på.

 

De begärde även omröstning om mer pengar till fältassistenter och åtgärder mot ungdomsarbetslöshet. Det blev även avslag på detta med siffrorna 30-27; motivet att rösta nej var även denna gång att man inte gick med på sättet att finansiera förslagen.

 

Centern och Folkpartiet begärde omröstning om sitt förslag att behålla bokbussverksamheten 2010. Det blev 27 röster mot detta förslag (S, v och Uno Kenstam, Anders Hansen, Pelle Månsson, Marianne Broman, Johnny Lundh, Eva-Lill Brännström, Farshid Ardabili-Farshi och Inger Samuelsson från SAFE, 10 var för (C, Fp och Bernt Hultberg), medan 20 ledamöter avstod M, KD, samt Thomas Erixzon och Nisse Sjöstedt). Skälet att avstå var att bokbussen i Nässjö redan hade sålts till Ljusdals kommun.

 

Thomas Erixzon begärde inte om röstning på förslaget att upphandla ny bokbuss 2010, men väl på att den skulle finnas kvar i investeringsbudgeten 2011. Denna omröstning slutade med att 38 ledamöter avslog förslaget, 12 ledamöter röstade ja till det och 7 avstod från att rösta.

 

Av SAFE:s ledamöter röstade Uno Kenstam, Anders Hansen, Pelle Månsson, Marianne Broman, Johnny Lundh, Eva-Lill Brännström, Farshid Ardabili-Farshi och Inger Samuelsson för avslag, medan Thomas Erixzon, Bernt Hultberg, och Nisse Sjöstedt röstade ja. De tre sistnämnda har också gjort en skriftlig reservation.

 

*

 

Pelle Månsson, vice ordförande i kommunfullmäktige, fick leda sammanträdet en hel del under eftermiddagen, vilket han skötte bra. Under dagens lopp var det ett 100-tal inlägg i debatten och väldigt många replikskiften. Sex av SAFE:s elva ledamöter var uppe i talarstolen. Budgetdebatten pågick från ca 10:15 till ca 20:15 – dock var det både lunch och kaffepaus under denna tid.

 

Detta var den sista budgeten som S-SAFE-V lade fram under denna mandatperiod. Nästa år är det val och det återstår att se vilka personer och partier som tar plats i fullmäktige och hur majoritetsförhållandena då ser ut.

 

Att majoriteten av SAFE:s ledamöter i den sista omröstningen sa nej till en ny bokbuss och kommande bokbussverksamhet säger rätt mycket om partiets utveckling under samregerandet med S och V. Det återstår nu att se vad kommunens väljare tycker om SAFE:s politik i detta samarbete.

 

Thomas Erixzon