Rapport från fullmäktige den 29 oktober 2009.

 

Något om de frågor som SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

Ny detaljplan för Almenäs

 

Thomas Erixzon ville inte tillåta dagligvaruhandel på detta område. Det stred också mot gällande översiktsplan för Nässjö tätort.

 

Där står det bl.a. ”För att behålla centrums attraktionskraft är det viktigt att det inte utarmas genom etablering eller utökning av livsmedelsbutiker utanför centrumkärnan. Detta gäller endast livsmedelsbutiker som vänder sig till en kundkrets som omfattar hela staden, inte

bostadsområdenas butiker.” ... Dagligvaruhandel ska endast tillåtas i stadens centrum och i

bostadsområdena som närbutiker. Något nytt externt eller halvexternt handelscentrum för dagligvaruhandel ska inte tillåtas. För sällanköpsvaror ska en etablering i första hand ske i

centrum men i andra hand kan befintliga halvexterna centra kompletteras (se karta nedan).

En utökning av handel (inte dagligvaror) i kvarteren Almenäs och Dalvik som komplettering till den befintliga handeln är möjlig. "

 

Erixzon menade att man även måste tänka på de pensionärer som bor i centrum, så att de som tar rollator istället för bil har nära till affären. Han jämförde även med centrum i Hässleholm, där det idag bara finns centrumhandel i en liten bensinmack. Där har kommunen tillåtit tre stora köpcentra växa fram en bra bit från stadens centrum.

 

Uno Kenstam menade dock att det gick att tillåta dagligvaruhandel på området. Han sa att fastighetsägarna och hur de skötte sina fastigheter var en viktig del för att få handel till Nässjö centrum. Han trodde också att dagligvaruhandel i Almenäs skulle öka handeln i Nässjö som sådan och därmed även öka handeln i centrum.

 

Bernt Hultberg menade att det var feltänkt med matvarubutik i kv. Ångsågen som omfattas av detaljplanen. Det var starka ekonomiska krafter som hade tryckt på för detta.

 

Fullmäktige röstade dock för ett godkännande av detaljplanen som även innebär att dagligvaruhandel tillåts i området. Thomas Erixzon och Bernt Hultberg reserverade sig mot beslutet.

 

Forserums utveckling.

 

En borgerlig motion om att marknadsföra Forserum som inflyttningsort orsakade kvällens i särklass längsta debatt. En lång rad borgerliga debattörer var uppe i talarstolen.

 

Uno Kenstam jämförde med grannorten Tenhult i Jönköpings kommun. Den hade en liknande befolkningsutveckling som Forserum. Han sa att kommunen nu avsätter 1 mkr till utvecklingen av de mindre orterna i kommunen. Hamn sa att det heller inte alltid var så enkelt att besvara en motion.

 

Bernt Hultberg sa att det var ett ordentligt ”tryck” i debatten om Forserum. Han sa att det är viktigt at vi lyssnar på varandra över partigränserna. Han betonade även vikten av att det fanns ett högstadium i Forserum. Han ville som de borgerliga ha en återremiss av motionen.

 

Detta blev även fullmäktiges beslut, då det bara krävs 1/3 av rösterna (19 av 57) för att få igenom en återremiss vid första tillfället.

 

Thomas Erixzon