Uno Kenstams inledningsanförande på budgetmötet den 25 november 2011.

 

Jag känner ju väl till arbetet kring budget 2011 med ramar framöver.

 

Det är ingen stark budget. Vår marginal mot svängningar är mycket liten. Skatteprognoserna har inte varit mycket att hurra för och vi sätter ett visst hopp till skatteprognosen som kommer i december. Den egna finansieringen av investeringar är inte så hög.

 

Vi har sett att det sociala skyddsnätets maskor blir allt större i och med den borgerliga regeringens beslut, alltfler blir utförsäkrade, det finns brister för dem som är svårt sjuka, vi har hög arbetslöshet totalt sett och skatteintäkternas ökning är blygsam, så vart tar alla pengarna från den stora tillväxten vägen någonstans?

 

Varför är det ingen stark budget? Jo, budgetmaterialet är dammsuget på div. interna intäkter som är synliggjorda i finansieringen av budgeten. Vi ser också barn och utbildningsnämndens kämpande med de interkommunala ersättningarna i gymnasiet, vi ser omsorgsnämndens arbete med stort behov av hemtjänst, stöd till funktionshindrade där vi snart startar ett nytt boende för unga människor med flera funktionshinder och individ och familjeomsorgsnämndens svårigheter att kunna ta hand om familjer och personer med stora behov av stöd och vård samt dem som inte har ordentlig inkomst. Våra verksamheter har underskott och går in i 2011 med för höga kostnader.

 

Men är då budgeten realistisk? Ja eftersom det inte finns väsentliga invändningar eller mycket annorlunda förslag så anser tydligen samtliga partier i fullmäktige att det är så.

 

Det som med mycket stor säkerhet kan sägas är i alla fall att om inte skattetillväxten ökar för vår kommun och om kostnaderna fortfar att vara i nivå som idag eller högre så blir det en rätt rejäl skattehöjning 2012 – jag har svårt att se var vi skulle kunna göra drastiska reduceringar av kostnader på kort sikt. Vi har under mandatperioden gjort rejäla genomgångar av individ och familjeomsorgen och kost och städ med resultatet att kostnader hållits ner samtidigt som vi inte sett att det drabbat urskillningslöst utan vi har lyckats klara av våra åtaganden på ett acceptabelt sätt. Under 2011 är det omsorgens ekonomi och verksamhetsstyrning som ska under luppen.

 

Det finns de som vill lita till att konkurrensutsättning och privatisering ger snabba cash. Det har dock visat sig att t ex LOV – lagen om valfrihetssystem inom vård och socialtjänst – haft en trög start. Skulle ett sådant arbete börja i och med ett beslut ikväll, så händer inget reellt förrän 2013 eller i snabbaste fall slutet av 2012. Det har visat sig att flera kommunala omsorgsverksamheter redan är så slimmade att privata företag inte fått ut de vinster de vill ha. I flera kommuner har det också snarare varit en uppdelning mellan privata företag än valfrihet för den biståndsberättigade. Jag tycker inte vi ska ge oss in på sådana experiment utan göra som hittills – jobba och gneta med de verksamheter vi har inom ramen för kommunal regi och utförande. Jag tror att det ger bäst styrning och resultat. Vårt arbete med verksamhetsstyrning via Pilen kan säkert utvecklas än mer för att visa på bättre ordning när det gäller rutiner och administrativa processer.

 

Att tro på att snabba förändringar i en nämnd ska ge så mycket pengar att de omedelbart kan läggas på en annan är utopi. Det är ingen trovärdig finansiering.

 

Några korta kommentarer kring några nämnder:

 

-         Det jag vill trycka på under kommunstyrelsen är ett uppdrag som finns under flera nämnder och det är att skaffa oss fler ben att stå på i arbetet med att få människor i arbete, dvs sociala företag. En sak som är tråkig är däremot att vi inte orkade hålla upp pengen till projekt mellan förvaltningar – kanske var det dumsnålt i dessa tider – vi får se. Egentligen borde vi orka med ett stort belopp här framöver – förhoppningsvis.

-         Inom barn och utbildning är det bra med de extra pengarna till lärartäthet och jag vill säga att jag är glad över de olika projekt som nu testas och kommer att testas för att utveckla pedagogiken i våra skolor. En sak som skulle förvåna mig är om inte skolstrukturen åter blir föremål för grundlig genomgång.

-         Inom omsorgen tror jag att stödet och genomgången av ekonomi och verksamhetsstyrningen kommer att leda till förbättringar. Inte så att det plötsligt dimper ner 13 miljoner kronor på bordet – vilket är den summa som omsorgsnämnden begärt utöver vad de ges i detta budgetförslag, men det är en viktig åtgärd. Här vill vi ge omsorgen 2 mnkr och försvaga det svaga resultatet ytterligare – varför då? Jo SAFE tror att det behövs en summa att tillgå bl a för att utifrån det digra utredningsuppdraget verkligen kunna sätta i stad åtgärder som ger resultat tillbaka – här behövs ett utrymme att kunna komma igång snabbt.

-         När det gäller våra investeringar så känns det bra att vi äntligen verkar komma till skott med förskolornas standard och struktur – detta tror jag mycket på. Satsningen på Skogsvallen, simhallen och energibesparing i våra fastigheter är välkomna.

 

Jag ställer mig bakom kommunstyrelsens förslag med de tillägg som finns utlagda på ledamöternas platser från SAFE. De kommer att beröras närmare under respektive punkt på dagordningen. Vi har ytterligare funderingar, men de återkommer vi till på annat än i budgetsammanhang.