Rapport från fullmäktige den 29 april 2010.

 

Något om de frågor som SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

Bandyhall.

 

Det har varit en massiv lobbyverksamhet från NIF:s m.fl. för att få en bandyhall i Nässjö. Det märktes inte minst på stora publik som hade samlats i fullmäktigesalen.

 

Majoritet och opposition hade nu gjort upp om ett gemensamt förslag till projektering av bandyhall. I stort sett alla som var uppe i talarstolen begärde bifall till detta. Det fanns dock några kritiker på den borgerliga sidan, och som vågade framföra sin kritik trots det stora publiktrycket.

 

Från SAFE:s sida yttrade sig Uno Kenstam, Thomas Erixzon och Bernt Hultberg. Bernt (som tidigare varit emot hallbygget) var nu glad att hallen nu skulle komma att byggas.

 

Uno sa att det var tre år senast man ingick avtal ang. riksintag   bandygymnasiet. Bandyförbundet har varit nöjt med undervisningen i Nässjö. Skogsvallen är inte väl underhållen; det är nödvändigt med investeringar där.

 

Thomas sa att han var tveksam till en bandyhall och att det var en stor ekonomisk satsning. Han – liksom många andra talare omnämnde hallbygget i Vänersborg; som var budgeterat till 140 mkr, men hittills kostat 280 mkr – och det är fortfarande inte klart. Han hoppades dock att ekonomin skulle hålla. Han påpekade även att blivit mode att bygga arenahallar i kommunerna. Risken fanns att man om 30-40 år kommer att publicera fotoböcker på temat ”Övergivna hallar och arenor”. Det gäller därför att hallen i Nässjö fylls med verksamhet; bäst vore om NIF liksom på 60-talet blev ett av topplagen i bandyallsvenskan igen.

 

Det blev till slut omröstning, två kristdemokrater röstade nej och fyra borgerliga ledamöter avstod. 51 ledamöter röstade för projekteringen av hallbygget.

 

Årsredovisning.

 

Uno Kenstam var mycket nöjd. Skatten har höjts med 35 öre, nämnderna har i stort hållit sina budgetar, friskolan Prolympia har lagts ner, vilket gett mer pengar till de kommunala skolorna. Personaltätheten inom omsorgen har bibehållits, ny förskola är på gång i Fredriksdal, familjecentral har gjorts klar, ett nytt bibliotek finns på plats.

 

Thomas Erixzon inledde med att påminna om en av satirtecknaren Robert Nybergs mest kända bilder; den där en grupp förskolebarn sitter framför tomma tallrikar och fröken säger till de ledsna barnen: ”Låt oss istället vara glada över kommunens fina bokslut”. Där var man nu i Nässjö påpekade han – även om Nybergs bild var lite tillspetsad. Med dryga 35 miljoner – 2,7 % - i överskott har kommunen det bästa bokslut man haft på många år.

 

Situationen är likartad i många av landets kommuner; överskotten har blivit stora efter alla paniknedskärningar under den ekonomiska krisen. Man kan undra hur tillförlitliga Sveriges Kommuner och Landstings prognoser är. Därifrån har det kommit katastrofsiffror för det mesta - siffror som var kraftigt överdrivna - som det nu visat sig.

 

35 miljoner kronor är ett alldeles för högt överskott – många i kommunen har  drabbats av nedskärningar. Det gäller bl.a. inom omsorgsverksamheten, där Sandsjövik och Rådhusporten lagts ner som äldreboenden, det gäller individ- och familjeomsorgen som fått vidkännas kraftiga neddragningar, det gäller grundskolan där lärartätheten var låg. Nedskärningarna fortsatte 2010 – bokbussen är nedlagd och över 40 kommunanställda har sagts upp inom Kost & Städ.

 

Ett stort överskott är inte alltid det bästa – revisionen borde även se på hur själva verksamheterna fungerar.

 

Bernt Hultberg sa att det var stor skillnad mellan Brinellgymnasiet och grundskolorna. Fick Centralskolan och Norråsaskolan mer pengar när friskolan Prolympia las ner?

 

Tilläggsbudget.

 

Uno Kenstam sa att satsningarna inom Kultur och Fritid var viktiga för ungdomen. Han undrade hur de borgerliga skulle betala sina stora miljonsatsningar på ökad lärartäthet i skolorna. Skulle det bli genom nedskärningar inom äldreomsorgen, såsom man föreslog i budgeten i november?

 

De borgerliga anslår 6 miljoner till fler lärare i tilläggsbudgeten 2010. Med halvårseffekt på den summan kan man i höst anställa 24 lärare. 2011 kostar det 12 miljoner att behålla dessa lärare. Var ska man ta de pengarna ifrån? Eller ska man anställa för att sen säga upp dem? Några klara besked fanns inte i deras förslag till tilläggsbudget, menade Kenstam.

Thomas Erixzon tyckte att det planerade överskott på ca 31 mkr som fanns i tilläggsbudgeten var väl stort. Det fanns många verksamheter som behövde mer resurser, men att det var svårt för en enskild ledamot att precisera på vilka områden där mer pengar gjorde mest nytta; till det hade behövts ett utredningskansli. Han nöjde sig därför med att föreslå att Omsorgsnämnden och Individ- och familjeomsorgen (IFO) inte skulle behöva ta med sig de 15 % av sina underskott från 2009 som kommunstyrelsens majoritet ville.

 

Erixzon trodde att det skulle vara svårt för förvaltningarna att direkt använda många nya miljoner; det tar ju tid att anställda personal och organisera ny verksamhet.

 

Bernt Hultberg sa att ökad personaltäthet inom skolan är något som alla egentligen är överens om. Det är bra med färre elever i varje klass.

 

Anders Hansen sa att man har ett program för Läsa-Skriva-Räkna som är väl genomarbetat.

 

Det blev diskussion om bokbussen också, sedan Centern lagt ett förslag om att avsätta 1 miljon i tilläggsbudgeten till en återupptagen bokbussverksamhet.

 

Thomas Erixzon påpekade att 1 miljon inte räcker; att skaffa en ny bokbuss kostar ca 4 mkr. Det är inte realistiskt att komma igång med bokbussverksamhet igen redan i år, man borde istället planera detta i kommande års investeringsbudgetar. Han var annars glad att Centern arbetade för att få tillbaka bokbussen i Nässjö och hoppades att de skulle driva det kravet om de fick möjlighet att delta i en regeringsförhandling efter höstens val.

 

Erixzon sa också att nedläggningen av bokbussen - som 8 av 11 SAFE-ledamöter stod bakom - var ett av huvudskälen till att han inte ställde upp SAFE:s lista i årets val.

 

Omröstningar

Det blev omröstningar om lärartätheten och om fältassistenter. Båda slutade med 30 – 27 till majoritetens förslag.

 

Thomas Erixzon och Bernt Hultberg reserverade till förmån för Thomas Erixzons förslag ang. Omsorgsnämnden och IFO.

 

Industrimark.

 

En stor utredning har gjorts av möjliga områden för kommande industrimark runt Nässjö tätort. Efter mycket debatt om bl.a. Träsländaområdet så föreslog majoriteten i Kommunstyrelsen att hela område 4 (norr om Träslända) skulle utredas vidare. Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet och huvuddelen av SAFE ställde sig bakom detta i fullmäktige.

 

Kritiska röster fanns dock från Kristdemokraterna och från Centern och Folkpartiet. Kd ville bara utreda de delar av område 4 som det inte fanns bebyggelse eller jordbruksmark. Centern ville utreda hur mer industrimark det egentligen behövdes kring tätorten.

 

Kritiska röster fanns det även inom SAFE – partiet var långt ifrån enigt i frågan.

 

Thomas Erixzon menade att kommande industriutbyggnad måste vägas mot andra aspekter såsom jordbruk, natur- och kulturvärden, stadsnära friluftsliv och att kommunen är vattendelare för tre åsystem.

 

En första utgångspunkt måste därför vara att ta tillvara den oanvända industrimark som redan är färdiggjord och/eller detaljplanerad. Det gäller både kommunalt och privat ägd mark. Vid försäljning av kommunal mark måste också finnas krav på att den används inom en viss tid.

 

En andra utgångspunkt borde vara att ny industrimark inte tvingar någon att flytta från sitt hem och/eller berövar någon arbete och inkomst. En tredje utgångspunkt borde vara att ta stor hänsyn till behovet av tätortsnära friluftsliv, sommarstugeområden etc.

 

Erixzon anslöt sig till Kd:s förslag som var snarlikt det han hade lagt tidigare i SAFE:s partigrupp.

 

Bernt Hultberg ville att industrimarken skulle byggas på område 3 (väster om järnvägen vid Gamlarp), där det inte fanns någon bebyggelse.

 

Pelle Månsson lade ett helt nytt förslag på mötet; att inget av de föreslagna områdena 1-6 skall väljas för vidare utredning i sin helhet och att det först utreds hur mycket industrimark Nässjö kan förväntas behöva ytterligare och att det görs en grundlig och vetenskaplig utredning om hur och i vilken omfattning Svartåns, Huskvarnaåns och Emåns käll- och avrinningsområden kan påverkas vid en omfattande exploatering av mark för industriändamål.

 

Uno Kenstam stödde däremot kommunstyrelsens förslag på att utreda hela område 4; och detta hade nog stöd av huvuddelen av SAFE:s ledamöter. Några omröstningar blev det dock aldrig – men fullmäktiges beslut blev att gå vidare med område 4.

 

Styrpilen för 2011.

 

Styrpilen ger mål och indikatorer för kommunens verksamhet 2011. Thomas Erixzon sa att det fanns mycket att säga om styrpilar och stora budgetöverskott; men p.g.a. den sena timmen så skulle han återkomma med debattartiklar i lokalpressen istället.

 

Han föreslog att en del av målen för ”god ekonomisk hushållning” skulle ändras: resultatnivån för 2011, 2012 och 2013 skulle vara 1 %, självfinansiering av investeringar samma år vara 70 %. Förslaget blev inte helt oväntat nedröstat; men han fick stöd i reservationen av Bernt Hultberg.

 

Pelle Månsson är ingen stor vän av ”styrpilar”; han valde att avstå och inte delta i beslutet.

 

Efter några smärre ärenden avslutades sen fullmäktige strax innan midnatt; det var ett av längsta mötena på länge. Men så var det många tunga ärenden, en lång rad årsredovisningar från kommunen och dess bolag, bandyhallen, tilläggsbudgeten, industrimarken m.m. Synd att viktiga frågor som tilläggsbudget, industrimark och mål i styrpilen kom att diskuteras så sent på kvällen.

 

 

Thomas Erixzon