Svar på interpellation från Ann-Cathrin Gunnar rörande:

Kvalitén i äldreomsorgen.

 

Ann-Cathrin Gunnar har ställt följande frågor till undertecknad:

Vilka områden har Nässjö kommun hittills ansökt om pengar för att höja kvalitén och vilket resultat har utvärderingen fått?

Vilka områden har Nässjö kommun sökt pengar för 2010?

 

 

Jag vill lämna följande svar:

 

I enlighet med den nationella utvecklingsplanen för vård och omsorg om äldre personer som den dåvarande socialdemokratiska regeringen tog initiativ till och som godkändes av riksdagen i juni 2006, har det från 2006 och framåt avsatts stimulansbidrag.

 

Nässjö kommun har under perioden 2006 - 2009 ansökt om och också erhållit maximalt stimulansbidrag med 12,985 miljoner till följande sex områden.

 

Vardagsrehabilitering.

Projektet har bedrivits i samarbete med primärvården för att komma äldre i såväl särskilda boenden som i ordinärt boende tillgodo. Utbildning har genomförts för 370 personal i rehabiliterande arbetssätt. Resultatet är att omsorgsinsatser utförs så att den äldre görs delaktig i vardagssysslor efter förmåga.

 

Kost och nutrition.

Projektet har bedrivits i särskilda boenden. Utbildning har genomförts för 300 personal i kunskap om mat och näring samt förmågan att tolka signaler på hunger och törst. På boendeenheterna har inrättats kostombuden med uppdraget att bidraga till att individanpassa intaget av mat och dryck, att nattfastan inte blir för lång och att enheten följer livsmedelslagen. I den äldres s.k. genomförandeplan ska framgå behov och önskemål vad gäller intag av mat och dryck.

 

Demensvård.

Projektet har bedrivits på kommunens 12 gruppboende, 2 korttidsboende och dagverksamheten Linneagården. Utbildning i demenskunskap har genomförts för 130 personal i metoder för jagstödjande förhållningssätt och egentid. Levnadsberättelser har tagits fram för att lära känna den äldres bakgrund. Resultatet är individuellt anpassad omsorg för demenssjuka.

Projektet utökas med att upparbeta relationer och stödja anhöriga till demenssjuka i ett tidigt stadium och när den demenssjuka bor på gruppboende. Ambitionen är att uppnå samtalsgrupper och avlastande insatser för anhöriga.

Läkemedelsgenomgångar.

Projektet har bedrivits i samarbete med primärvården för att komma äldre i såväl särskilda boenden som i ordinärt boende tillgodo. Utbildning har genomförts för 390 personal i läkemedel för äldre personer och en metod där observationer görs som leder fram till frågan om rätt medicinering. På grund av bristande resurser inom primärvården har läkemedelsgenomgångar i ordinärt boende inte fungerat som planerat.

Resultatet av projektet är varaktig uppmärksamhet från alla yrkesgrupper på läkemedelsinverkan.

 

Sociala innehållet.

För projektets genomförande har en arbetsterapeut och en undersköterska anställts. Dessa samordnare har uppdraget att göra aktiviteterna på mötesplatserna i de olika kommundelarna tillgängliga för äldre personer. Resultatet är aktiviteter på mötesplatserna som ska vara stimulerande och bryta isoleringen för äldre personer som själva har svårt att få tillgång till social samvaro.

 

Förebyggande hembesök.

Projektet innebär att hembesök erbjuds alla kommunens innevånare som är 80 år och äldre som ej har kontakt med kommunens omsorg. Kontakt med den enskilde tas via brev och efter några dagar via telefon för att boka tid för besöket. Hembesök har erbjudits 1 330 personer, det är få som tackar nej och besöken är väldigt uppskattade. Resultatet är att en stor mängd strukturerad informationsöverföring sker som ger god kännedom om kommunens äldre. Om behov finns erbjuds hjälp till den äldre att komma i kontakt med expertis i form av distriktssköterska, biståndshandläggare etc.

 

I skrivande stund har ansökan för 2010 ej kommit ut ännu. Nässjö kommun har för avsikt att ansöka om maximalt stimulansbidrag för 2010 som uppgår till 1,843 miljoner. Ansökan görs för samma sex områden som tidigare år.

 

Nässjö den 25 maj 2010.

 

 

Anders Hansen, omsorgsnämndens ordförande