Rapport från fullmäktige den 27 november 2014.

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

Det nya kommunfullmäktige hade sitt första budgetmöte denna dag. Det startade halv nio på morgonen och höll på ända fram till tio i tio på kvällen. Fullmäktige har nu många nya ledamöter från olika partier. Flera av dessa var uppe i talarstolen och det blev en hel del intressanta debatter.

 

SAFE:s fyra ledamöter, Anders Hansen, Thomas Erixzon, Maj Widäng och Uno Kenstam, samt ersättaren Anita Adam var på plats. Innan budgetdebatten kom igång var det en del andra frågor som skulle avhandlas.

 

Motion om bidrag för resor vid högskolestudier.

Denna MP-motion handlade om att kommunen skulle ge reseersättning till högskolestuderande på annan ort. Detta för att påverka ungdomarna att stanna kvar i Nässjö kommun. Kommunstyrelsens majoritet hade föreslagit ett nej med motivering att det dels var olagligt, dels att det kostade ca tre miljoner kronor.

 

Anton Axelsson (KD) lade förslag till återremiss, för att kunna utreda rabatterade priser bättre. Detta gick igenom efter omröstning. Det krävdes dock bara 1/3 av rösterna för att få igenom en återremiss.

 

SAFE:s Thomas Erixzon stödde återremissen och sa att var ett intressant förslag från MP. Det är ett problem för mindre kommuner i hela landet att högskolestuderande flyttar och sedan aldrig återvänder till sin hemkommun. Han tyckte dock att tre mkr verkade lite för dyrt.

 

Miljöpartisterna påpekade att liknande förslag om reseersättning redan idag tillämpas i bl.a. Sävsjö kommun. Återemissen fick stöda av MP, KD, SAFE och SD.

 

Motion om ökad andel ekologiska livsmedel.

MP hade lagt en motion om ökad andel ekologiska livsmedel inom Nässjö kommuns verksamhet. SAFE:s Anders Hansen stödde denna. Den blev dock nedröstad i fullmäktige.

 

VA i Gisshult.

Kommunen ska ge NAV i uppdrag att bygga ut VA-nät i Gisshultsområdet. Thomas Erixzon menade att det kunde bli mycket för en del av sommarstugeägarna i Gisshult med de nya VA-ledningarna.

SAFE ville därför  ha ett tillägg till NAV:s uppdrag; nämligen att i första hand söka en lokal lösning för VA-nätet i Gisshult. Detta skulle bli billigare än att bygga en 4,5 km lång ledning från Sörängsrondellen till Gisshult, enligt utredningen. SAFE var dock det enda parti som stödde detta tilläggsförslag.

 

Allt detta är en parallell till VA-utbygganden i Spexhult i mitten av 00-talet och där lade SAFE bl.a. förslag om inlösen av tomter och undantag för de allra minsta stugorna.

 

Avtal om ensamkommande flyktingbarn

Det blev en hel del debatt om denna fråga; fr.a. mellan SD och en del ledamöter med invandrarbakgrund. Särskilt kritisk till SD var Farshid Ardabili-Farshi (S, men f.d. SAFE). Han höll nu sitt jungfrutal (efter att tidigare ha suttit 8 år för SAFE i fullmäktige) och var väldigt upprörd och tyckte att det var obehagligt att vistas i samma lokal som Sverigedemokraterna.

 

SAFE röstade för kommunstyrelsens förslag och Anders Hansen påpekade för SD att ett avtal gjorde det möjligt för kommunen att få ersättning av staten.

 

*

 

Budget 2015

Den budget som föreslogs av kommunstyrelsen var densamma som utarbetats av S, FC, Fp och V tidigare under hösten. De nya majoritetspartierna med M, men utan Fp, har inte påverkat budgetens innehåll i detta läge. M sa att man kommer igen i tilläggsbudgeten till våren med moderata budgetförslag.

 

Uno Kenstam höll SAFE:s inledningsanförande. Han berömde kommunen för en del positiva saker som byggnationen på bryggeritomten och utvecklingen av stadsparken. Han berörde vikten av ett bra integrationsarbete och påpekade att mer än halva budgeten gick till barn- och ungdomsverksamhet.

 

Han var dock kritisk till annat ”Framtidens skola” och ”Seniorens boende i fokus”, även om det sistnämnda nu var lagt på is. Han tyckte att Parkgården skulle vara kvar i kommunens ägo och att det var viktigt att påbörja en ordentlig ombyggnad av sim- och sporthallen. Kommunen hade en del utmaningar fram för sig, bl.a. nivån på arbetslösheten.

 

Uno sa att SAFE vill höja skatten med 60 öre och slutade med att presentera SAFE:s säryrkanden i budgeten, som SAFE ville ta till särskild behandling vid omröstningsproceduren.

 

Kommunstyrelsen.

Uno Kenstam sa här att SAFE vill spara på administrationen med 2 mkr och SAFE hade lagt förslagen att göra bl.a. Centralskolan till grundskola igen och behålla Flisby skola för att detta var övergripande kommunala frågor.

 

Anders Hansen sa att SAFE prioriterade omsorg och skola med sitt skattehöjningsförslag på 60 öre. Det är bättre att höja skatten än att smula sönder välfärden. Han sa också att SAFE inte ville sänka medborgarkontorens öppettider.

 

Hansen menade att Parkgården behövde en rejäl upprustning för ett trygghetsboende, men att Parkgården skulle vara kvar i kommunens ägo. Han sa det var en hel del klagomål och motsättningar på Brinellskolan och varnade för att Brinellgymnasiets studieresultat kunde sjunka framöver.

 

Barn- och utbildningsnämnden.

Anders Hansen tog bl.a. upp barngruppernas storlek i förskolan, lärartätheten i grundskolan, pedagogiska måltider och skolutredningen. Det fanns utbyggnadsbehov av förskolan i Malmbäck och Nässjö. Han var även bekymrad över de låga resultaten i årskurs 3 i kommunen.

 

Han yrkade bestämt avslag på kommunstyrelsens förslag om att fullfölja ”Framtidens skola” som han menade hade stora brister. Han stödde KD:s förslag om att utreda vilka konsekvenser detta har fått för Brinellgymnasiet.

 

Hans tog också upp Hultetskolans situation – skolans ska läggas trots att elevantalet ökar i området betydligt mer än vad som framkom av skolutredningen.

 

Han sa även att SAFE ville ha pedagogiska måltider och mer närproducerade produkter i skolmaten. Han påpekade att lärartätheten minskar på skolorna när de får mindre resurser.

 

Thomas Erixzon menade att det var en stor brist i utredningen om ”Framtidens skola” att den inte tog upp hur Brinellgymnasiet påverkades av att ett högstadium flyttade in på skolområdet. Han sa att det var trångt på Brinell nu och var heller inte imponerad av den nya högstadiebyggnaden, som var trång med smala korridorer.

 

Kultur och fritidsnämnden.

Anders Hansen inledde med att tala om behovet av ökat föreningsstöd och om att Pilaboparken i Anneberg behöver ökat kommunalt stöd. Efter Nässjö folkparks nedläggning är Pilaboparken den enda folkparken som finns kvar i Nässjö kommun.

 

Thomas Erixzon menade att det var dags att Nässjö kommun återinförde bokbussen i kommunen. Den har varit nedlagd sen 2009 och var då Nässjö kommuns största bibliotek med ca 40 000 utlån om året. SAFE vill att kultur- och fritidsnämnden utreder kommande bokbussverksamhet under 2015.

 

Erixzon påpekade att Vetlanda har skaffat sig en ny bokbuss våren 2014. I länet har Värnamo, Gislaved och Jönköping bokbussar. Eksjö hyr en dag i veckan Vetlandas bokbuss – man hyrde tidigare Nässjös bokbuss.

 

När bokbussen infördes i Nässjö 1985 ersatte den småbibliotek i samhällen som Äng, Flisby och Ormaryd. Dessa bibliotek återinfördes inte vid bokbussens nedläggning 2009.

 

Erixzon yrkade även avslag på SD:s förslag om att kommunen skulle prioritera ”lokal och nationell konst”, som han menade ”luktade brunt 30-tal”.

 

Socialnämnden (f.d. Omsorgsnämnden och IFO).

Anders Hansen, presenterade SAFE:s förslag till ändrad budget inom denna nämnd. SAFE vill bl.a. vill skapa 20 arbetstillfällen för att minska behovet av försörjningsstöd. Han tog även upp om att effektivisera förvaltningens ledningsorganisation och på så sätt minska kostnaderna med 3,4 mkr.

 

Vidare tog Hansen upp hemsjukvården som togs över av landstinget för några år sen. Den har fyrfaldigats till antalet. Taxor och avgifter är för höga i kommunen.

 

Thomas Erixzon tog också upp taxorna har höjts rejält i kommunen de senaste åren – det avskräcker en del äldre från att söka hjälp som de egentligen behöver. Han berättade om en nära anhörig som definitivt inte ville ha hemhandling av mat när priset höjts från 12 till nästan 80 kronor.

 

Erixzon påpekade att kommunens försörjningsstöd har ökat beroende på den tidigare alliansregeringens kraftiga nedskärningar av sjukpenning och a-kassa.

 

Samhällsplaneringsnämnden (f.d. Miljö- och byggnadesnämnden).

Thomas Erixzon sa att SAFE till skillnad från MP inte ville lägga några sparbeting på denna nämnd. Han tog upp behovet av fler miljöundersökningar, vilket SAFE hade anslagit 100 tkr extra till. Det finns en hel del gamla soptippar, industriområden m.m. som inte undersökts ordentligt. Han hänvisade bl.a. till en undersökning som SVT gjort för några år om miljöfarliga platser i Sverige – i Nässjö fanns en del sådana i riskklass 2.

 

Investeringsbudgeten.

Anders Hansen föreslog att 5 mkr skulle gå till projektering av sim- och sporthallen och att Centralskolan skulle renoveras för att åter kunna användas som högstadieskola.

 

Omröstningar.

Det var flera omröstningar som avslutade kvällen.

 

SAFE begärde omröstning om att Parkgården skulle ägas av kommunen även i fortsättningen. Där röstade 7 ledamöter för SAFEs förslag, 39 emot och 10 avstod.

 

I omröstningen om mer resurser till lärartjänster röstade bara SAFE:s 4 ledamöter för förslaget. 45 röstade nej och 7 avstod.

 

SAFE begärde också votering om att det skulle finnas demensboenden i alla kommundelar. Här fick SAFE stöd av 25 ledamöter medan 31 röstade emot.

 

Vi röstade även med en del andra partiers förslag om bl.a. att kartlägga gifter i kommunala lokaler, om att inrätta fältassistenter, om minskade gruppstorlekar i förskolan och utredning om situationen på Brinellgymnasiet.

 

*

 

Totalt sett var det en intressant budgetdebatt, med många nya ledamöter och där flera av de yngre äntrade talarstolen. Däremot var SD oväntat bortkomna och amatörmässiga; bl.a. hade Gadderyd inget inledningsanförande trots att han nu hade kunnat gå in direkt efter Anci Magnusson i debatten och på sätt hade kunnat sätta en del av dagordningen för hela budgetdebatten. SD hade heller inga säryrkanden och begärde sålunda inga omröstningar på något sina många budgetförslag.

 

Oppositionen anfördes istället av SAFE, MP och KD.

 

 

Thomas Erixzon