Rapport från fullmäktige den 26 mars 2015.

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s fyra ledamöter, Anders Hansen, Thomas Erixzon, Maj Widäng och Uno Kenstam, samt ersättaren Anita Adam var på plats. Marianne Broman var bland publiken.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Motion om träffpunktskalender

 

Två moderater hade gjort en motion om att ha en utförlig träffpunktskalender för seniorer och särskilda boenden. Kommunstyrelsen var att ”det gör vi redan”. Med detta lät sig de båda moderaterna – som nu ingår i majoritetsstyret – nöja. Men det gjorde inte Anders Hansen (SAFE) och Laila Norss (KD). Anders var uppe i talarstolen och yrkade bifall till motionen, vilket även Laila gjorde. Fullmäktige beslutade dock att bara ”besvara” motionen. Anders Hansen och Thomas Erixzon reserverade sig.

 

Styrpilen – Nässjö kommuns koncernstyrpil, mål och indikatorer för 2016.

 

SAFE hade flera tilläggsförslag och även yrkade även under ”Ekonomi” avslag på ”indikatorn för total lokalyta per invånare”. Förslaget från kommunstyrelsen var nämligen att minska kommunens lokaler, vilket SAFE menar är orimligt; bl.a. med bakgrund av ett starkt ökande elevantal.

 

SAFE:s tilläggsförslag var dels under ”Ekonomi” där vi ville ändra koncernmålet för ”god ekonomisk hushållning” till: ”Resultatnivån 2016 minst 0,5 av skatter och bidrag, 2017 minst en procent och 2018 minst 1 procent”. Kommunledningen ville ha detta på 2 % vilket dock innebär fler nedskärningar i verksamheten.

 

Under ”Hållbar utveckling” ville SAFE att kommunens inköp av ekologiska livsmedel ska öka till 25 % 2016. Miljöpartiet hade också ett likalydande förslag.

 

Anders Hansen var uppe talarstolen och framförde ovanstående SAFE-förslag. Det blev en debatt om bl.a. lokalytor, ekologisk och närproducerad mat och självfinansiering eller lån till investeringar. Anders passade även på att yrka bifall till Miljöpartiets förslag till styrpilar.

 

SAFE:s Thomas Erixzon ville under sammanträdet även ha en ny rubrik med namnet ”Demokrati” där det skulle ingå ett mål att ”100 % av alla nämndsammanträden i Nässjö kommun ska – där lagen så medger – vara öppna för allmänheten”. Detta förslag stöddes också av Miljpartiet m.fl.

 

Det var Miljöpartiet som kom med idén att inrätta ett nytt avsnitt kallat ”Demokrati”. Där ville de ha styrpilar om bl.a. medborgarinitiativ, folkomröstningar och kommunalt demokrati-index. SAFE stödde dessa förslag; liksom även andra MP-förslag om att minska skadliga ämnen i skolan och förskolan och ekologiska livsmedel.

 

Thomas Erixzon sa även i debatten att en diskussion om styrpilarna var viktig eftersom dessa pilar styrde mycket av kommunens budget och verksamhet. Han var dock tveksam till en del index som byggde på intervjusvar och även varför man inte hade 100 % som målsättning i vissa fall.

 

Även Uno Kenstam var uppe i debatten och pratade bl.a. om kommunala lokaler och kommunens soliditet.

 

Det kom även flera nya förslag från oppositionspartierna KD, FP och SD.

Efter en rätt lång debatt blev det flera omröstningar; bl.a. om att målet skulle vara 25 % ekologiska livsmedel 2016. Detta röstade 11 ledamöter ja till (mest SAFE och MP), medan 46 röstade emot.

 

Det blev även omröstning om öppna sammanträden. Där blev röstade 26 ledamöter ja till förslaget (SAFE, MP, KD, SD), 30 röstade nej (S, C, M, V), och en avstod.

 

Det var också omröstningar om förslag från MP, KD, och FP – men majoritetspartierna vann samtliga – låt vara mycket knappt i en del fall.

 

 

Thomas Erixzon