Rapport från fullmäktige den 26 november 2015

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE hade tre ledamöter, Anders Hansen, Thomas Erixzon och Maj Widäng, samt tjänstgörande ersättaren Anita Adam, på plats. Marianne Broman var på åhörarbänken. Uno Kenstam var inte med pga mycket att göra på jobbet – det var nog den första budgetdebatt han missat sedan 1979!

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Utökning av platser för ensamkommande flyktingbarn

 

Anders Hansen yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag; dvs att sluta avtal med Länsstyrelsen och Migrationsverket ang. aviseringsbara platser för ensamkommande flyktingbarn i Nässjö barn. Detta innebär också att kommunen får statligt stöd för detta. Bara SD röstade emot.

 

Budgetuppföljning 2015-09-30

 

SAFE:s Anders Hansen tog upp att sjuktalen var höga inom hemtjänsten. Det var viktigt att ta vara på statsbidrag – det finns att få 7 mkr 2016. Han lade samma yurkanden son i kommunstyrelsen – dvs att äldreomsorgen skulle undantas från kravet på att minska sina kostnader. Man har ej tillräckligt med personal för att hinna utföra det jobb man ska göra. Anders att man skulle låta undersköterskorna berätta om hur mycket det är att göra i hemtjänsten.

 

 

Budget 2016, ram 2017, plan 2018

 

Thomas Erixzon höll SAFE:s inledningsanförande detta år. Detta var en kort presentation av budgeten.

 

Kommunstyrelsen

 

Anders Hansen tog upp att det var viktigt att kommunens seniorlägenheter var i kommunal regi. Idag står 500 personer i kommunen i kö till seniorlägenheter. Han stödde också Mp:s förslag på öppna sammanträden i alla nämnder – och ville att skulle lägga en del nämndsammanträden i kommunens mindre orter.

 

Han tog även upp Centralskolan – som nu behövs för SFI-undervisning. Det blir därför svårt att säga när den kan användas till högstadium igen.

 

Thomas Erixzon tyckte majoritetsförslagen om att ha en allmän frågestund på alla öppna sammanträden och att ge halkskydd till pensionärer var bra. Han stödde flera MP-förslag som öppna nämndsammanträden, att medborgarförslag rår till fullmäktige och vikten av att bygga billiga hyresrätter i kommunen.

 

Barn- och Utbildningsnämnden

 

Anders Hansen inledde här med att stödja majoritetens förslag om insatser mot näthat. Han tackade också för att det fanns bra underlag inför besluten i nämnden. Man har också på ett bra sätt tagit hand om de missförhållanden som skolinspektionen visade på. Det var också bra att man behåller lärartätheten i F-3-klasserna så att man kan få 9 mkr i statsbidrag till skolan.

 

Han tog upp SAFE:s förslag om Drömslottet, om förstärkt personaltäthet och 3 mkr mer till personal inom fritidsverksamheten. Vidare pläderade han för fria pedagogiska måltider för förskolepersonalen och för mer närproducerade och ekologiska livsmedel. Han tog också upp behovet av att bygga ut förskolan i Äng.

 

Kultur- och Fritidsnämnden

 

Thomas Erixzon inledde här med att säga att det var viktigt med ökat föreningsstöd. Föreningarna har en viktig roll i kommunen, inte minst för ungdomarna och för integreringen av invandrare och nyanlända. Även om man inte har lärt kan man spela fotboll tillsammans. SAFE vill ge 380 tkr mer i föreningsstöd.

 

Han tog upp att SAFE vill ett ge 20 tkr extra till stöd åt Pilaboparken i Anneberg. Detta är numera den enda folkparken inom kommunen.

 

Han talade sig sen varm för en återinförd bokbussverksamhet i kommunen. Nässjö har idag sämre biblioteksverksamhet på landsbygden än vad man hade på 1970-talet – då fanns det små bibliotek (s.k. utlåningsstationer) där innan bokbussen startade 1985. Nu finns vare sig bokbuss eller utlåningsstationer.

 

Han tog upp att det i samband med bibliotekets 100-årsjubileum i en tidningsintervju påpekats att bokbussen på 1980-talet ”var ett lyft för biblioteket”. Han nämnde även att kulturministern Alice Bah Kuhnke nämnt hur viktig bokbussen var för henne när hon växte upp i Horda utanför Värnamo.

 

SAFE vill att kommunen utreder en återinförd bokbussverksamhet under 2016; hur stor bokbussen ska vara, om man kan samverka med andra kommuner. Nässjö är den enda större kommunen i länet som saknar bokbuss – det finns i Jönköping, Värnamo, Gislaved, Vetlanda och Eksjö (som hyr av Vetlanda).

 

Han yrkade också avslag på SD:s förslag om ”nationell kultur” – det behövs både inhemsk och utländsk kultur i kommunen.

 

Samhällsplaneringsnämnden

 

Thomas Erixzon tog upp SAFE:s förslag om att ge 100 tkr extra till miljöundersökningar i mark och vatten. Det finns många föreningar i marken runt om i kommunen, gamla soptippar, bensinmackar och industriupplag.

 

Han vill också sätta 300 tkr till en halv tjänst som tillgänglighetssamordnare. Detta var ett förslag från nämnden – men majoritetspartierna hade inte satt av några pengar i budgeten för detta. Tillgängligheten för funktionshindrade lämnar en del övrigt att önska på vissa platser i kommunen; t.ex. om man står på Storgatan och vill åka upp och luncha på restaurang Matlyckan…

 

Socialnämnden

 

Anders Hansen inledde med att bokslutet nu pekade åt rätt håll. Men det ser tufft ut med majoritetens budgetram för 2016 – man skulle behöva öka personaltätheten. Dessutom skulle taxor och avgifter behöva sänkas rejält.

 

Han hade dock en del beröm till majoriteten; personaltätheten blir bättre och äldreveckan som hölls var bra. Han undrade också hur majoritetspartierna ser på ev. kommande statsbidrag – på detta svarade Anci Magnusson att man inte budgeterar några statsbidrag förrän riksdagens budgetbeslut är fattat.

 

Tekniska servicenämnden

 

Thomas Erixzon redogjorde för SAFE:s förslag; att inte sälja Solberga skola – den behövs för fritids och ytterligare en förskoleavdelning. SAFE vill också bygga ut Nyhemsskolan till en tvåparallellig F-6-skola.

 

Erixzon stödde också Mp:s förslag om att bygga fler solpaneler i kommunen och en utökad satsning på gång- och cykelvägar.

 

Överförmyndarnämnden

 

Anders Hansen stödde kommunstyrelsens förslag och tyckte att Per Svenberg gjort en lyckat som ordförande i nämnden.

 

Investeringsbudget

 

Thomas Erixzon presenterade SAFE:s förslag som bl.a. innebar att 10 mkr satsades 2016 för en renovering/nybyggnad av simhallen i Nässjö. Denna är nu 50 år gammal och sliten. Ytterligare 40 mkr vill SAFE lägga på simhallen vartdera året 2017 och 2018.

 

SAFE vill bygga ut Nyhemsskolan till en tvåparallellig F-6-skola och lägger 25 mkr i investeringsbudgeten 2016 för detta. SAFE lade även förslag om förskolorna i Äng och Malmbäck, vilka behöver byggas ut.

 

Erixzon tog även upp tunneln under järnvägen vid Adela udde, som är svårframkomlig och sliten och ser för bedrövlig ut. Majoriteten har 400 tkr i sin budget till ramper till tunneln, men frågan är om detta kommer att räcka.

 

SAFE drog dock tillbaka förslaget om att ge 5 mkr till upprustning av Centralskolan för att åter få det till en högstadieskola. Centralskolan behövs i8sdag för SFI-undervisning – det blir att hitta ett annat ställe. Majoriteten meddelade även under debatten att man avser att bygga ut högstadiet på Brinellområdet – där är för trångt idag.

 

Omröstningar

 

SAFE begärde särskild behandling av följande förslag för att möjliggöra omröstning:

 

BUN

För införandet av fria pedagogiska måltider i förskolan tillförs 350 tkr. 

 

KFN

För höjda föreningsbidrag tillförs 380 tkr.

 

Socialnämnden

För bättre kvalité inom äldreomsorgen, minska personalens sjukfrånvaro, samt för att undvika ytterligare nedskärningar inom hemtjänst och särskilda boenden tillförs 9,5 miljoner. 

 

Investering

För utbyggnad av Nyhemsskolan till 2-parallellig F-6 – skola investeras 25 miljoner 2016-2018. Investeringen är fördelad med 10 miljoner 2016 och 15 miljoner 2017.

 

SAFE begärde omröstning om fria pedagogiska måltider – den slutade med att SAFE fick stöd av 15 ledamöter; 37 röstade emot och en avstod.

 

SAFE begärde även omröstning om Nyhemsskolan – denna slutade med att 8 stödde SAFE:s förslag (SAFE och Mp), 44 röstade emot och 1 avstod.

 

Mp och Kd begärde också en del omröstningar – men ingen gick igenom. SAFE stödde en del av förslagen men röstade nej till andra. En del röstade vi olika om.

 

Notabelt är att Sd hade fyra ledamöter frånvarande under omröstningarna – det var alltså bara 53 ledamöter totalt på plats istället för 57.

 

Avslutande kommentar

 

På det hela taget var det en rätt snäll budgetdebatt detta år. Det var kanske beroende på att kommunens ekonomi var relativt hyfsad, och statliga stöd till kommunen hade blivit bättre. Det lugnare debattklimatet beror nog också på att Socialdemokrater och Moderater nu regerar tillsammans.

 

Sverigedemokraterna deltog mer i debatten detta år och missade nu inte sitt inledningsanförande. Arne Bülow talade snabbt men ändå räckte de tio minuterna inte till. Men Sd tystnade mer och mer under dagen, inte minst sedan moderaternas Malin Olsson fått in en klockren fullträff på Sd:s Lena Torp angående ett märkligt Sd-förslag om att skjutsa förskolebarn från Nässjö till tomma byskolor ute i de mindre orterna. Sen hade ju Sd tre tomma stolar under hela dagen, och under omröstningarna var det fyra som fattades…

 

Thomas Erixzon