Rapport från fullmäktige den 29 oktober 2015.

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s fyra ledamöter, Anders Hansen, Thomas Erixzon och Maj Widäng var på plats. Anita Adam var tjänstgörande ersättare för Uno Kenstam. Marianne Broman och Mats Frejd satt på åhörarbänken.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Interpellation om hur Nässjö kommun ska hantera bostadsbristen

 

SD:s Teddie Jönsson hade gjort en interpellation där han frågade hur Nässjö kommun hanterar bostadsbristen, både långsiktigt och kortsiktigt.

 

Thomas Erixzon var också uppe i talarstolen. Han tyckte det var synd att kommunen för ett tiotal år sen rev många hyreshus – de hade behövts nu. Han berättade att han i september ställt en fråga på Samhällsplaneringsnämnden vilka planer kommunen har för att kunna nya billiga bostäder. Han hade dock inte fått svar än, men hoppades att svaret skulle komma på novembersammanträdet.

 

Anders Hansen var uppe i debatten och sa att det var viktigt att både stat och kommun satsade rejält på nytt bostadsbyggande – det behövdes en mer offensiv bostadspolitik.

 

SAFE:s motion om öppna nämndsammanträden för allmänheten.

 

Thomas Erixzons motion om att öppna alla nämndsammanträden medförde en lång debatt i fullmäktige. Erixzon inledde med att berätta om bakgrunden till att motionen skrevs – för ett år sen bestämde nämligen den nya majoriteten (S, M, C och V) i fullmäktige att bara två sammanträden per nämnd och år skulle vara öppna. Tidigare hade Kultur & Fritid, Barn & Ungdom och Tekniska servicenämnden haft samtliga sammanträden öppna.

 

Kommunerna har sedan 1990-talet möjlighet att öppna nämndernas sammanträden med undantag av myndighetsutövning och vissa sekretessbelagda ärenden. Denna lagändring beror bl.a. på att fler och fler ärenden flyttas från fullmäktige till nämnderna.

 

Thomas Erixzon tog ett aktuellt exempel; det normala vid antagandet av nya detaljplaner har varit att fullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet. Men nu förändras beslutsgången så att det som tidigare kallats ”enkelt planförfarande” blir det normala – och det slutliga beslutet fattas i Samhällsplaneringsnämnden.

 

Ett öppet sammanträde ger möjlighet för invånarna att vara med när själva beslutet fattas; att tas del av åsikter och debatt inför detta. Det är av intresse för politiker att kunna gå på olika nämndmöten – nämnderna har lite olika möteskultur och som politiker är det intressant att höra hur debatten kan låta i andra nämnder än den man själv blivit invald i. För mindre partier som inte finns med i så många nämnder ger det också en möjlighet att sätta sig in i fler kommunala frågor.

 

På de nämndsammanträden som varit öppna är det oftast rätt få som har kommit för att lyssna. Det är dock inget skäl att inte ge den möjligheten för kommuninvånare och väljare. Lokalpressen har så gott som alltid besökt de öppna sammanträdena – och har på sätt kunnat få mycket bättre information än på en sedvanlig presskonferens i efterhand. Notabelt är också att BUN hade många besökare inför beslutet om ”Framtidens skola”.

 

Majoritetspartierna hänvisar till Medborgardialogen i sitt svar till motionen. Erixzon påpekade att denna dialog för all del är bra – men varför stänga dörrarna just när själva beslutet ska fattas? Det är ju direkt oförskämt mot kommuninvånarna.

 

Thomas Erixzon frågade majoritetspartierna om varför man inte vill öppna alla sammanträden. Vad är det som skaver? Vad är det för problem?

 

För det är ju viktigt för väljarna att på plats kunna ta del av hur besluten fattas när ansvar sedan ska utkrävas i kommande val. Det kan ju vara bra att känna till hur partier och politiker har agerat inför ett beslut när man som väljare ska rösta nästa gång.

 

Efter detta inledningsanförande följde en lång debatt med många talare där samtliga oppositionspartier stödde SAFE:s motion. Från SAFE:s sida var också Anders Hansen uppe i talarstolen. Han sa bl.a. att öppenhet är ett bra sätt att möta allmänheten. Det är också bra att allmänheten får möjlighet att ställa frågor på de öppna nämndmötena. Thomas Erixzon berättade att Tekniska servicenämnden i våras bestämde att ha en sådan punkt på de öppna nämnderna.

 

Men från majoriteten var bara Anci Magnusson och Angelica Weber – båda från S – uppe i talarstolen. Argumenten för stängda sammanträden var inte övertygande. Det var helt tyst från M, C och V. Detta trots att Thomas Erixzon frågade om deras åsikter två gånger.

 

Efter ca en timmes debatt gick det till omröstning – den slutade med att majoritetspartierna vann 30 röster mot 27 för den samlade oppositionen. Hela oppositionen, SAFE, Mp, Kd, Sd och Fp reserverade sig.

 

Motion om förbättrad integration

 

Kd:s Annika Arhlbrandt och Sigvard Karlsson hade lagt en motion om förbättrad integration i kommunen. Det blev en rätt lång debatt som mycket kom att handla om en tidningsartikel i Smålands Dagblad som Anci Magnusson från S hårt kritiserade.

 

Anders Hansen debatterade för SAFE:s räkning. Han menade att en ordentlig kartläggning och analys behövs bl.a. för att se till att det maximalt blir 50 % utlandsfödda på varje enskild skola för att underlätta integrationen. I skolutredningen ”Framtidens skola” saknas information om t.ex. var det är tätast med hyresrätter. Anders yrkade bifall till motionen.

 

Motionen fick avslag på två att-satser, medan den tredje ”besvarades”. Kd och SAFE reserverade sig till förmån för motionen.

 

Motion om medborgaromröstning om invandring till Nässjö

 

SD:s Torleif Sandgren hade gjort en motion om att folkomrösta om invandringen till kommunen. Den blev rejält debatterad och kritiserad av de övriga partierna. De hänvisade till att invandringspolitiken var en riksdagsfråga. Det frågades också vad Sandgren menade med ”invandrare” – var det inflyttad sjukvårdspersonal från grannländerna, återvändande svenskar, asylsökande eller arbetskraftsinvandring?

 

Anders Hansen var en av dem som undrade vad för slags invandrare han avsåg. Han tyckte också att SD kunde ge sig ut och samla namn till sitt folkomröstningsförslag som man hade gjort ang. folkomröstning om Centralskolan. Då fick man jobba en del praktiskt för att få fram ett folkomröstningsinitiativ till fullmäktige.

 

Han tyckte att asylsökande behövde få uppehållstillstånd och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag – dvs avslag till SD:s motion.

 

Efter en lång debatt röstades motionen ner. Det blev aldrig någon votering - men SD-gruppen reserverade sig.

 

Då hade klockan hunnit bli 22:30 – alltså en halvtimme längre än vad fullmäktiges sammanträden bör vara. Men de följande ärendena klubbades i rask takt och fullmäktige var klart innan kl. 23:00.

 

Thomas Erixzon