Rapport från fullmäktige den 24 november 2016

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFEs fyra ledamöter, Anders Hansen, Thomas Erixzon, Maj Widäng och Uno Kenstam på plats. Ersättaren Anita Adam var på åhörarbänken.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Interpellation från SAFE om att värna och synliggöra bebyggelse utformad av Erik Sigfrid Persson

 

Anders Hansen var glad över det positiva svaret på sina frågor. Han berättade att när han flyttade till kv. Slöjan fick han ett häfte med anvisningar från Linden AB om saker att tänka på vad gäller belysning, planteringar och vid renoveringar. Hansen berättade att det kommit upp en del plank och staket som bryter mot riktlinjerna, att dörrar har bytts ut som ser helt annorlunda ut. Han menade at det är viktigt att se till att riktlinjerna efterlevs.

 

Svar på motion om att PCB-sanera Folkets Hus i Bodafors

 

Anders Hansen och Rikard Salander (MP) hade i maj 2016 gjort en gemensam motion om att snarast PCB-sanera Folkets Hus i Bodafors.

 

Rikard Salander inledde med att tacka Samhällsplaneringsnämnden för att man hade sagt nej till Tekniska nämndens dispensansökan. Han menade att det opinionsarbete (bl.a. genom en Facebookgrupp) som bedrivits i frågan hade bidragit till Samhällsplaneringsnämndens beslut. Han tackade också Anders Hansen för gott samarbete kring denna fråga. Han tyckte att man borde säga ja till motionen, eftersom detta var precis vad som hade hänt.

 

Anders Hansen tyckte det var bra att Samhällsplaneringsnämnden i juni hade sagt nej till att ge dispens för PCB-saneringen där. Han begärde också bifall till motionen.

 

Ann-Catrin Gunnar (C), ordförande i Samhällsplaneringsnämnden sa att det inte gick att vänta längre med PCB-saneringen. Karin Larsson-Salander (MP) sa att det var ett modigt och bra beslut av denna nämnd.

 

SAFE, MP och KD röstade ja till motionen, medan resten av fullmäktige ansåg den vara ”besvarad”.

 

Fotnot: Renoveringsarbetet påbörjades under höstlovet, men har sedan blivit något fördröjt.

Fullmäktiges sammanträdesschema 2017

 

Rikard Salander (MP) lade ett förslag om att alla sammanträden under 2017 skulle vara öppna, där det är juridiskt möjligt. Detta skulle vara ett bra tillfälle för medborgardialog och det vore bra att media kan vara närvarande på alla möten.

 

Anders Hansen höll med om detta och yrkade bifall till Rikards förslag. Det gjorde även Laila Norss från KD och Lennart Forsberg från KD. Anna-Carin Magnusson (S) tyckte annorlunda och sa också att de kommunstyrelsemöten som var öppna var de där årsredovisning och budget behandlades.

 

Det blev omröstning i frågan; 23 (SAFE. MP, KD, SD och L) röstade för öppna sammanträden, medan 30 (S, M, C, V) röstade emot. Fyra från SD var frånvarande.

 

Budgetuppföljning 2016-09-30

 

SAFE:s Anders Hansen sa at det var bra att BUN jobbade medm kvalitetsfrågor. Han tog upp att sjuktalen var höga inom äldreomsorgen, särskilt hemtjänsten. Många vårdlag hade 12-13 % sjukfrånvaro. Han yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

 

Budget 2017, ram 2018, plan 2019

 

Uno Kenstam höll SAFE:s inledningsanförande detta år. Han sa bl.a. att dett var en ovanlig budget med ett så stort överskott. Det är positivt att den röd-gröna regeringen och V har gett kommunerna mer pengar (Fotnot: 10 mdr i extra stadsbidrag till landets kommuner).

 

I Nässjö går 18 mkr i stadsbidrag till BU-nämnden. 48 mkr går till välfärdsprojekt och en del andra projekt. Nässjö har f.n. inga finansiella bekymmer, men dock en del reella; som att skaffa fram nya bostäder och lokaler för olika slags verksamheter.

 

SAFEs budgetförslag har ca 36 mkr i överskott, ca 20 mkr lägre än majoritetens och övriga partiers budgetar. SAFE lägger mer pengar till Barn- och Utbildningsnämnden och Socialnämnden för att bl.a. minska sjukskrivningarna. SAFE föreslår ingen skattehöjning.

 

SAFE har också förslag om Centralskolan och Västra staden och vill tidigarelägga ombyggnad/nybyggnad av simhallen i Nässjö.

 

Från de andra partiernas inledningsanförande kan nämnas att Anci Magnusson (S) var stolt över regeringen som som gav rejäla statsbidrag – denna budget blir den starkaste för kommunen på många år. Hennes kommunalrådskolleger i majoriteten – Anders Karlgren (M) och Anders Karlsson (C) pratade också om en stark budget och bra budgetresultat, liksom vänsterns Monica Jönsson..

 

Samuel Godrén (SD) talade som väntat mycket om invandringen och statsbidragen bara var en tillfällig lättnad inför kommande försörjningsproblem. Laila Norss (KD) tog upp fältgrupp, kostpolicyn och ökad Hab-ersättning. Rikard Salander (MP) kom in på Trumps seger i USA-valet och hur det kan påverka världsekonomin. Han kom senare in på lokala frågor som fältassistenter, skolan och kommunal demokrati.

 

Liberalernas Agneta Svensson hade ett intressant anförande där hon tog upp flyktingfrågan och främlingsfientligheten, Centralskolan och ett levande centrum. Hon avslutade med att säga att en god fullmäktigedebatt borde kunna leda till att ledamöterna ändrar sig efter att tagit del av alla argument.

     

Finansiering

 

Uno Kenstam tog upp utredningen ”Framtidens skola”. Anders Hansen tog upp förskolekön, arbetslösheten och skolorna som tre problem som kommunen måste lösa.

 

Kommunstyrelsen

 

Uno Kenstam tog upp att det var viktigt att kommunens seniorlägenheter var i kommunal regi. Idag står 500 personer i kommunen i kö till seniorlägenheter.

Han tog upp SAFEs förslag om avgiftsfri kollektivtrafik visa tider i kommunen – SAFE har lagt 1 mkr i budgeten för detta.

 

I budgeten har SAFE lagt förslag om att Centralskolan skall vara en 7-9-skola, alternativt att en sådan skola byggs i den nya stadsdelen ”Västra staden”. Förutsättningarna har ändrats sen skolutredningen lades fram för några år sen.

 

Uno tog även upp fältverksamheten, problemen ute på sta’n har inte ökat – men ändrat karaktär.

 

Anders Hansen sa att det finns ett uppdämt behov av fler skollokaler. Han tog upp Centralskolan och sa att det inte omedelbart går att göra den till en 7-9-skola igen. Han sa att också måste ha ett skolperspektiv på Västra staden. Han passade på att yrka bifall till KD:s förslag om fältverksamhet, till MP:s förslag om öppna sammanträden och till MP:s förslag om Centralskolan.

 

Barn- och Utbildningsnämnden

 

Anders Hansen tog upp SAFEs förslag om fria pedagogiska måltider. Han talade även om att eleverna behöver vara delaktiga i skolverksamheten. Han menade att det finns ett samband med ökade skolresurser och bättre resultat i skolarbetet. Det behövs resurser för att få elever över vissa trlskar.

 

Det finns inte tillräckligt med skollokaler. Han undrade också om majoriteten hade några synpunkter på skolproblemen? På gymnasiet är det en pressad miljö som gör att något fler elever väljer att hoppa av.

 

MP:s Rikard Salander yrkade bifall till SAFEs förslag om pedagogiska måltider.

 

Kultur- och Fritidsnämnden

 

Thomas Erixzon ville att kommunen skulle utreda behovet av fritidsgärdar i Anneberg och Malmbäck. Detta mot bakgrunden att Bodafors nu får en permanent fritidsgård. SAFE vill lägga 80 tkr till detta.

 

Han tog upp att SAFE vill ett ge 20 tkr extra till stöd åt Pilaboparken i Anneberg. Detta är numera den enda folkparken inom kommunen.

 

Han tog också upp återinförd bokbussverksamhet i kommunen. Nässjös landsbygd och mindre orter saknar sen 2010 helt biblioteksservice. Han sa att Jönköping har skaffat sig en ny bokbuss som har vunnit ett precis – den vore lämplig för kultur och fritid att göra ett studiebesök på. SAFE vill att kommunen utreder en återinförd bokbussverksamhet under 2017.

 

Han sa vidare att SAFE detta år inte har något förslag om ökat föreningsanslag, detta eftersom majoriteten redan har tillgodosett detta. Han yrkade också bifall till MP:s förslag om förstudie om ett stadsmuseum; även om det kan vara svårt att hitta en bra plats för detta då Hembygdsparken och Järnvägsmuseet ligger långt ifrån varandra.

 

Anders Hansen sa att SAFE inte har något särskilt förslag om badplatserna eftersom majoriteten har med detta.

 

Uno Kenstam tyckte att den nya väggkonsten i Nässjö stad var bra –de var gjorda av mer eller mindre världskända konstnärer. Lokal offentlig konst finns redan i flera av kommunens rondeller och många av Nässjös styer har en tydlig Nässjökoppling.

 

Samhällsplaneringsnämnden

 

Thomas Erixzon ville ge 300 tkr till en halv tjänst som tillgänglighetssamordnare. Detta var ett förslag från nämnden 2015  – men majoritetspartierna hade inte satt av några pengar i budgeten för detta. Tillgängligheten för funktionshindrade lämnar en del övrigt att önska på vissa platser i kommunen. Det pågår ett arbete inom förvaltningen, men där behövs mer resurser för detta.

 

SAFE vill också lägga 300 tkr vardera året 2017, 2018 och 2019 till ett nytt kulturminnesvårdsprogram i kommunen – det förra gavs ut 2007. Detta förslag fanns från nämnden 2016 – men ströks senare av majoriteten. Det är ett omfattande arbete som kan vara svårt att hinna med inom ordinarie verksamhet.

 

Majoriteten har detta år gett mer pengar till miljöinspektioner så SAFE hade inget särskilt förslag om detta år. Men Thomas Erixzon yrkade bifall på MP:s förslag om att sätta av mer pengar till miljöinspektioner även 2018 och 2019.

 

Socialnämnden

 

Anders Hansen sa att SAFE inte ville höja maxtaxan i kommunen, även om staten nu har möjliggjort detta. Han tog upp att måltidsabonnemangen var alltför dyra. Han tog upp att SAFE ville höja Hab-ersättningen från 23 till 546 kronor per dag i linje med vad det Kommunala rådet för funktionshindersfrågor ville.

 

Han tog även upp att administrationen kan bli effektivare. Han sa att SAFE vill sänka taxor och avgifter för de äldre. SAFE vill också lägga ytterligare 8 mkr till äldreomsorgen – detta skulle kunna bidra till att minska de många sjukskrivningarna inom hemtjänsten.

 

Anders passade även på att tacka den avgående ordföranden i Socialnämnden, Ann-Charlotte Jacobsson-Hellman för ett bra sätt att leda nämnden.

 

Tekniska servicenämnden

 

Thomas Erixzon redogjorde för SAFE:s förslag; att inte sälja Solberga skola – den behövs för fritids och ytterligare en förskoleavdelning. SAFE vill också utreda en utbyggnad Nyhemsskolan till en tvåparallellig F-6-skola, samt anslå ytterligare 1,5 mkr till förbättrat gatuunderhåll.

 

Investeringsbudget

 

Thomas Erixzon presenterade SAFE:s förslag som bl.a. innebar att 10 mkr satsades 2018 för en renovering/nybyggnad av simhallen i Nässjö. Denna är nu 50 år gammal och sliten. Ytterligare 50 mkr vill SAFE lägga på simhallen vartdera året 2019 och 2020. En förstudie är redan gjord, man kan ha en medborgardialog om den under 2017.

 

SAFE vill bygga ut Nyhemsskolan till en tvåparallellig F-6-skola och lägger 25 mkr i investeringsbudgeten 2016 för detta. SAFE lade även förslag om förskolorna i Äng och Malmbäck, vilka behöver byggas ut.

 

SAFE vill också att 5 mkr läggs på renovering i Centralskolans lokaler när omlokalisering av integrationsverksamheten har skett. Då kan Centralskolan användas som 7-9-skola.

 

Erixzon sa också att SAFE ställde sig bakom planerna på att bygga ut Södra vägen med start 2019 och yrkade även bifall till MP:s förslag om solceller.

 

Anci Magnusson (S) tyckte att SAFEs förslag om att satsa på simhallen var rena ”jultomten” – och hon undrade vad SAFE skulle säga till framtidens barn och ungdomar när vi använde så mycket av kommunens pengar till detta.

 

Thomas Erixzon kontrade med att om/nybyggnaden av simhallen är i samma kostnadsstorlek som utbyggnaden av Runnerydsskolan som nu pågår – och denna utbyggnad har ju kommunen uppenbarligen råd med. Simhallen är mer 50 år gammal och skulle ha byggts om för flera år sen om man följt tidigare planer – någon gång måste man sätta spaden i jorden; det går inte att vänta hur länge som helst.

 

Omröstningar

 

SAFE begärde särskild behandling av följande förslag för att möjliggöra omröstning:

 

Barn- och Utbildningsnämnden

- För införandet av fria pedagogiska måltider i förskolan tillförs 1,5 mkr. 

- BUN får uppdraget att utreda behovet av en tillbyggnad av Rosenholmsskolans undervisningslokaler i Forserum.

 

Socialnämnden

- För bättre kvalité inom äldreomsorgen, minska personalens sjukfrånvaro, tillförs 8 miljoner. Kostnaderna för sjukfrånvaron beräknas därmed minska med 3 mkr 2017 och 6 mkr 2018.

- För en höjning av habiliteringsersättningen 46 kr/heldag respektive 23 kr/halvdag för personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS eller dagverksamhet enligt SoL, tillförs 845 tkr.

 

SAFE begärde omröstning om fria pedagogiska måltider – den slutade med att SAFE fick stöd av 9 ledamöter; 43 röstade emot och en avstod.

 

Det blev också omröstning om Hab-ersättningen, där SAFE, KD, MP hade samma förslag – och som stöttades av L och SD. Där slutade omröstningen 30-23 till majoritetens förmån. Samtliga oppositionspartier reserverade sig.

 

MP, KD, L och SD begärde också en del omröstningar om bl.a. fältverksamhet, minisolceller, ökad lärartäthet och kvinnlig könsstympning – men ingen av dessa gick igenom. SAFE stödde en del av förslagen men röstade nej eller avstod till andra. En del röstade vi olika om.

 

Notabelt är att SD hade fyra ledamöter frånvarande under omröstningarna – det var alltså bara 53 ledamöter totalt på plats istället för 57.

 

Avslutande kommentar

 

Sammanträdet började 8:30, själva budgetdebatten kom igång redan 9:40 och höll sedan på hela dagen – med avbrott för fika och lunch. Omröstningarna var vid 9-tiden på kvällen. Debatten var mestadels i en hyfsad ton och SD gjorde som vanligt inte så mycket väsen av sig i budgetdebatten – där saknades ju också 4 av de 11 ledamöterna. Majoriteten fick igenom alla sina förslag - socialdemokrater, moderater, centerpartister och den enda vänsterpartisten är så rörande överens.

 

Thomas Erixzon