Rapport från fullmäktige den 27 oktober 2016

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s fyra ledamöter; Anders Hansen, Thomas Erixzon, Maj Widäng och Uno Kenstam var på plats. Anita Adam var där som ersättare. Marianne Broman var på åhörarbänken en del av kvällen.

 

Interpellation om lärarlönelyftet

 

Lennart Forsberg (SD) lämnade in en interpellation om det s.k. lärarlönelyftet. Staten har gett riktade bidrag till att höja lärarlönerna, men detta kommer långt ifrån alla lärare till del. En tredjedel av lärarna i Nässjö kommun får en löneförhöjning flera tusen kronor i månaden, medan resten blir helt utan.   

 

Thomas Erixzon menade att detta ökar löneskillnaderna i samhället. Det blir problematiskt för dem som blir utan denna form av löneökning. Det har ju varit en hel del kritiska insändare i lokalpressen. I ett inslag i radions Studio 1 sa en debattör att detta kunde medföra sämre undervisning i skolan – arbetsglädjen blir ju inte särskilt stor dem som inte fick någon löneökning. Edet blir svårt att i efterhand utjämna de stora löneskillnader som nu uppkommer.

 

Karin Larsson-Salander (MP) höll med om detta medan moderaternas Anna Gerebo kvittrade om hur bra allt detta var. Nåväl, högern har ju alltid varit för ökade löneskillnader – eller ”ökad lönespridning” som det heter på högerns nysvenska.

 

Anders Hansen tyckte det var bra att lärare inom förskola och skola fick ökad status, vilket kan uppnås genom rejäla löneökningar. Men bättre effekt hade nåtts genom en förstärkt traditionell lönerevision. Men det hade svårt för kommunen att avstå från pengarna från staten – och villkoren var rätt hårt styrda därifrån.

 

KD-motion om hälsorisker med konstgräs

 

SAFE:s Anders Hansen var uppe i talarstolen och gav sitt bifall till Kd:s motion om att utreda miljö- och hälsoaspekter med konstgräs. Kommunstyrelsen ville besvara den med hänvisning till verksamhetsutövare inom kommunen ska följa de skyddsåtgärder som behövs. Det blev omröstning där majoriteten vann. Det blev reservation från KD, SAFE och MP.

 

SAFE-motion om historiskt intressanta byggnader

 

Thomas Erixzon och Maj Widäng lämnade hösten 2015 in en motion om att lyfta fram fler historiskt intressanta byggnader i Nässjö. Förlagen var:

 

- fler hus i Nässjö kommuns centrum – med tonvikt på hus från 1950- och  60-talen - får skyltar där det berättas om husets tillkomst och historia.

 - foldrar med karta, bilder och textinformation om dessa hus trycks och görs tillgängliga för allmänheten.

- att motsvarande information finns på Nässjö kommuns hemsida.

- de skyltar som redan finns uppsatta på hus ses över och byts ut om det behövs.

 

Thomas Erixzon inledde debatten med att berätta om motionens bakgrund. Han hade för 10 år sedan lagt en liknande motion som hade antagits i mars 2007. En fin broschyr om historiska byggnader hade gjorts, men i den saknades tyvärr byggnader från 1950- och 60-talen. Det är tveksamt om några plaketter på historiska hus bytts ut, och det har definitivt inte tillkommit några nya.

 

Därför blev det ny motion som fr.a. syftade till att lyfta fram hus från 1950- och 60-talet som Telehuset, Cityhuset, Hotell Högland och f.d. Folkets Hus. En broschyr om dessa hus borde göras och samma information borde finnas tillgänglig digitalt. Plaketter på husen borde också sättas upp.

 

Erixzon var inte nöjd med kommunstyrelsens var där det i allmänna ord hänvisades till den nya fördjupade översiktsplanen, ”Vision stadskärna” m.m. I denna vision finns inget om de 50- och 60-talshus som nämns i motionen, inget står om fler skyltar eller skriftlig och digital information om dem.

 

I svaret från kommunstyrelsen hänvisas till att samhällsplaneringskontoret planerar att uppdatera dokumentationen av historiskt intressanta byggnader. Problemet är bara att majoritetspartierna strök just denna post i nämndens begäran om extra budgetmedel på 200 tkr 2017.

 

Istället hänvisade man till en konst- och skulpturguide som finns utlagd på kommunens hemsida. Men denna har ju inget alls med motionens förslag att göra.

 

Thomas Erixzon ville därför i första hand ha återremiss på motionen, och om inte den gick igenom så begärde han bifall till densamma.

 

Motiveringen för återremiss var att ”motionen är bristfälligt besvarad – att-satserna är inte besvarade var för sig och i de dokument som det hänvisas till står inget särskilt om de byggnader som nämns i motionen, inte heller om de plaketter som redan är uppsatta på en del hus. Den konst- och skulpturguide på kommunens hemsida som nämns i motionessvaret har inte ett dugg med motionen att göra”.

 

Anders Hansen tog upp att samhällsnämnden inte får de sökta pengarna för ett nytt kulturminnesvårdprogram. Han begärde också återremiss i frågan. Detsamma gjorde MP:s Rikard Salander.

 

I omröstningen som följde blev ingen återremiss, endast MP stödde detta krav. Röstsiffrorna blev 49 röster mot 7 och en som avstod. Fullmäktige gick sedan på att motionen skulle anses besvarad. SAFE och MP reserverade sig.

 

Övriga frågor

 

Det var även en del debatt om uthyrningen av Stinsen Arena; bl.a. en hård ordväxling mellan Sigvard Karlsson (KD) och Anci Magnusson (S). Andra ämnen som behandlades var arbetsordningen för fullmäktige, samtalstonen i politiken och medborgarbudget.

 

Fullmäktige avslutades med val på två år av ledamöter och ersättare till de flesta av kommunens nämnder och styrelser. SD – med undantag av Gunnar Gadderyd – begärda denna gång inte proportionella val, och därmed gick omröstningen rätt fort att genomföra. Fullmäktige var slut strax efter kl. 22.

 

Thomas Erixzon