Rapport från fullmäktige den 29 september 2016

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s fyra ledamöter; Anders Hansen, Thomas Erixzon, Maj Widäng och Uno Kenstam var på plats. Marianne Broman var på åhörarbänken en del av kvällen.

 

Interpellation om bråk på Sandsjövik

 

Uno Kenstam, som jobbar med ensamkommande flyktingungdomar, berättade lite fakta om dessa. Han tycker det är utmärkt om skadegörelse anmäls. Han sa också att det i centralorten finns två HVB-hem för flyktingungdomar – men hur många har hört klagomål ang. dessa?

 

Kommunens klimatstrategi

 

SAFE:s Anders Hansen var uppe i talarstolens och gav sitt bifall till Mp:s och Kd:s förslag att satsa mer på solceller och solenergi.  Kommunfullmäktige gick på kommunstyrelsens förslag (som i sin helhet dock är rätt bra) – medan Mp, Kd och SAFE reserverade sig.

 

Mp-motion om mer kommunal satsning på solenergi.

 

Anders Hansen stödde Miljöpartiets förslag om satsning på byggande av solceller och solenergi i kommunen. Kommunstyrelsen sade dock nej till alla Mp:s förslag. Mp ändrade också lite i sina egna förslag och bytte Nässjö Affärsverk mot Nässjö kommun i två att-satser. Hansen tyckte att det var lite krasst av majoriteten att så kategoriskt yrka avslag på allt. Kd stödde fyra av Mp:s sex förslag.

 

Det hela gick till omröstning där majoriteten vann. De fick även stöd av Sd. SAFE, Mp och Kd reserverade sig.

 

Kd-motion om Allmänhetens frågestund

 

Laila Norss från Kd hade gjort en motion om att förändra utformandet av Allmänhetens frågesund. Anders Hansen gick upp i debatten och sa att han utgick från att motionen var skriven för att det ska kunna bli lättare att påverka politiska beslut. Han tyckte dock att skulle vara lite komplicerat att ge ett skriftligt svar om frågan lämnades bara tre dagar före ett sammanträde. Hansen stödde därför kommunstyrelsens förslag, som var ett ja till ge skriftliga svar i förväg till allmänhetens frågestund.

 

Thomas Erixzon tog upp att Sävsjö kommun har gjort sin allmänhetens frågestund till ett Allmänhetens politiska café; vilket man just annonserade i lokalpressen. Nässjö kommun borde kolla hur detta fungerar. Han höll med om att tre dagar kan vara en för kort tid att lämna ett skriftligt svar till frågeställaren.

 

Både Anders och Thomas tyckte det var viktigt att utveckla Allmänhetens frågestund. Thomas yrkade också bifall till Kd:s motion.

 

Det gick till omröstning. Kommunstyrelsens (majoritetens) förslag vann med 34 rösten, Kd:s motion fick 21 röster och 2 ledamöter var frånvarande. Från SAFE röstade Anders och Uno för kommunstyrelsen, medan Maj och Thomas stödde motionen.

 

Mp-motion om Centralskolan

 

Denna Mp-motion var uppe för ca ett år sen, men återremiterades för vidare utredning. Nu kom den upp i fullmäktige en andra gång.

 

Märit Strindberg (Mp) och Annika Arlbrandt (Kd) inledde med skarp kritik mot den nya skolorganisationen att Centralskolans högstadium flyttades till Brinellområdet. Problemen har förvärrats under året som gått. Båda yrkade bifall till motionen.

 

Från SAFE var Anders Hansen uppe och höll de föregående talarna. Enligt aktuella elevenkäter finns det inte rum så det räcker – vare sig för gymnasie- eller grundskoleelever. Man måste våga att se problemen, menade han.

 

Thomas Erixzon sa att man måste erkänna de problem som finns med den nya skolorganisationen. Skolutredningen var undermålig – inte minst för att gymnasieskolan inte var med i utredningen. Problemen har ökat, der senaste exemplet är att det inte går att bygga till en tredje våning på grundskolan som man hade tänkt. Gymnasiets lokalproblem har man bl.a. fått lösa genom att hyra in sig i den gamla Eldonfastigheten. Den ligger en bit från Brinellskolan och man fått bygga en cykelbana dit.

 

Det5 är bara att konstatera att majoriteten visserligen vann omröstningen om skolorganisationen i mars 2013 – men att det var ett dåligt beslut som då fattades.

 

Det höll majoritetspartierna inte med om, utan röstade nej till motionen.

 

 

Kd-motion om rätten till särskilt boende utan biståndsbedömning

 

Anders Hansen sa att problemen idag är att det är för höga trösklar att för att få särskilt boende. De äldre måste få mer inflytande över processen. Det måste bli tydligare när man har rätt till särskilt boende. Han menade dock att det behövs ett biståndsbeslut från kommunen och stödde där kommunstyrelsens förslag avslå Laila Norss motion.

 

Motionen blev ned röstad utan votering och Kd reserverade sig – och det gjorde också SAFE:s Maj Widäng.

 

Delårsbokslut

 

Anders Hansen tyckte att det var att staten nu ger mer statsbidrag – den nya s-regeringen för en bättre politik än vad den borgerliga regeringen. Han noterade den stora volymökningen av barn och elever till förskolan och skolan. Han tog även upp den kommande kostutredningen och sa att föräldraföreningar och brukarråd måste få vara med mer. Han slutade med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag.

 

Biblioteksplan med ABM-samverkan 2016-2019

 

Thomas Erixzon inledde med att berätta att han samma dag hade blivit avtackad på jobbet som bokbussbibliotekarie i Hässleholm i 25 år och nu skulle bli pensionär. Med erfarenheter från en annan kommun hade han en del kommentarer till Nässjös biblioteksplan.

 

Han konstaterade att Nässjö kommunen tyvärr saknade bokbuss (den blev nedlagd 2009) och att små samhällen som Äng, Grimstorp och Solberga saknade biblioteksverksamhet. SAFE återkommer till detta i budgetdebatten.

 

Biblioteksorganisationen är något rörig vad gäller filialerna – de ligger inder kommunstyrelsen eftersom medborgarkontoren också ligger där. Dessutom är tre av filialerna också skolbibliotek. Detta kräver en del förhandlingar mellan de tre förvaltningar som är inblandade – har någon utvärdering gjorts?

 

Krösabiblioteken är ett nytt samarbete mellan en del kommuner i länet fr.a. på höglandet. Habo och Vaggeryd är också med - men inte Jönköping. Erixzon jämförde med utvecklingen i Skåne Nordost, där SNOKA-biblioteken har ett mycket mer omfattande samarbete; bl.a. med en gemensam bibliotekskatalog.

 

Planen innefattar också arkiv och museer i kommunen. Erixzon sa att det saknades ett stadsmuseum där Nässjös historia fanns samlad. Det skulle vara lämpligt att visa för skolelever och inte minst de många nyanlända i kommunen. Kanske kunde kommunerna samarbeta med olika föreningar kring detta.

 

*

 

Det var en lång rapport för denna kväll – mötet varade mellan kl. 17:00 till 22:30. Fullmäktiges presidium borde lämpligen se till att ärendena hade fördelats bättre mellan sammanträdena. Allmänhetens frågestund och en del motioner och interpellationer hade ju lämpligen kunnat avhandlas i augusti – de gruppdiskussioner som brukar vara då har ju varit tämligen meningslösa.

 

 

Thomas Erixzon