Rapport från fullmäktige den 25 januari 2018

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s fyra ledamöter, Anders Hansen, Thomas Erixzon, Maj Widäng och Uno Kenstam, samt ersättaren Anita Adam var på plats.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Allmänhetens frågestund

 

Många föräldrar var på plats för att lyssna på Allmänhetens frågestund, där de tre första frågorna handlade om olika aspekter på de senaste nedskärningarna inom Barn- och Utbildningsförvaltningen.

 

Anders Hansen fick gå upp först i fråga 2 pga märkliga tidsbegränsningar vid debatten för varje fråga. Han tog upp problemet med de allt större barngrupperna i förskolan. Riktlinjer för 1-3åringar är 9-12 barn i varje grupp. För 4-5-åringar är det 12-15 barn. I Nässjö är det 22 barn/grupp i åldrarna 3-5 år.

 

18 mkr saknas i BUNs budget för att behålla kvalitén från 2017. De nuvarande lokalerna är anpassade för 16-17 barn. Man har nu provisoriska lösningar av olika slag. Detta duger inte ur pedagogisk synvinkel.

 

Även om inte allt är dåligt så finns det problem; stress och sjukfrånvaro ökar och det blir svårare att bedriva verksamhet som kräver mycket personal. Förskolan har fått de största besparingskraven i förhållande till hur verksamheten har ökat.

 

Polisen informerar om brott i Nässjö kommun

 

Anders Hansen frågade ang. våld på restauranger, vilket har skett på den senaste tiden. Uno Kenstam frågade om polisen hade koll på om det är få som begår många brott eller om det är många som begår enstaka brott.

 

Principer för medborgardialog

 

Anders Hansen tyckte det var bra att det funnits en fullmäktigeberedning som utrett frågan. Den har nu en bred politisk förankring. Medborgardialoger kan bredda underlaget för besluten och att intresset för demokratiskt arbete kan öka.

 

Thomas Erixzon, som suttit fullmäktigeberedningen, sa att det varit många diskussioner och möten, både i större och mindre grupper. Man får se hur det fungerar de kommande åren och lämpligen göra en utvärdering inför valet 2022. Medborgardialoger kan vara på många olika sätt, men det är viktigt att ambitionen är att man ska ta intryck av det som sägs på dialogen.

 

Interpellation om säkerhet i skolan

 

Sverigedemokraten Roger Johanssons interpellation om hot och våld på Nässjös högstadier och Brinellgymnasiet blev livligt debatterad. Anders Hansen sa att man pratat om detta på Brinellgymnasiet. Efter att ha hört Rogers förklaring till otryggheten i skolorna såg han dock på interpellationen med andra ögon.

 

Uno Kenstam sa att han tyckte det var tveksamt att eleverna har taggar för att komma in på skolan eller att man har fler vakter. Han tyckte att man istället skulle ta dit yngre personer att prata med eleverna. Man löser inte sextrakasserier med taggar och fler vakter. Vuxna är ofta problemet – vuxna som knarkar och super är usla förebilder. Det behövs civilkurage att säga ifrån mot sådant beteende av vuxna.

 

Det blev en lång debatt på bortåt en timme kring detta ämne.

 

Motion om kemikalieplan

 

MP hade gjort en motion om en kemikalieplan för hela kommunen. Anders Hansen tyckte det var bra med sådan – det skulle ge en större måluppfyllelse med en heltäckande plan, även om samhällsplaneringskontoret redan gjorde mycket arbete i dessa frågor. Han yrkade bifall till motionen.

 

Motionen blev dock nedröstad – MP och SAFE reserverade sig.

 

Motion om förbättrad meddelarfrihet och meddelarskydd

 

Även detta var en MP-motion som Anders Hansen yrkade bifall till. Han tyckte bl.a. att man kunde informera om detta på arbetsplatsträffar och fråga om man kände till meddelarfriheten när kommunen gör en medarbetarundersökning vartannat år.

 

KD stödde motionens första att-sats om att anordna återkommande utbildningar och informationskampanjer i denna fråga.

 

Motionen blev dock nedröstad – MP och SAFE reserverade sig.

 

*

 

När denna fråga var avklarad hade klockan hunnit till 22:00 och det blev därför omröstning om man skulle fortsätta mötet eller skjuta upp det till måndag kväll. Det blev 28-28 (en från SD saknades) så ordföranden fick utslagsröst. Den påtagligt trötte Kurt Johansson ville trots allt fortsätta sammanträdet och så blev det.

 

*

 

Motion om att utbilda ledare i föreningslivet till första hjälpare

 

KD:s Anton Axelsson tog upp sin hjärtefråga om att utbilda ledare i föreningslivet till första hjälpare. Anders Hansen stödde motionen – som dock blev nedröstad. Reservation mot detta beslut kom från KD, SAFE, MP och SD.

 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

 

Anders Hansen påpekade att oppositionspartiernas förslag till ändringar och tillägg inte fanns med i handlingarna – SAFE och MP hade lämnat in utförliga remissvar. Han begärde därför i första hand återremiss och i andra hand bifall till SAFEs synpunkter om att föra till nya stycken om tilläggsbudget och internkontroll.

 

MP hade liknande synpunkter och begärde också i första hand återremiss. Fullmäktiges majoritet röstade dock nej till återremissen och sen ja till kommunstyrelsens förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen. SAFE och två miljöpartister reserverade sig.

 

Nya ägardirektiv för Fastighets AB Linden

 

Anders Hansen påpekade att kompletta handlingar saknades i både utskicken till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige. Han ville ha ändringar i ägardirektiven och lägga till, sett stycke om seniorlägenheter och ta bort stycket om att försäljning kunde användas för att finansiera nyproduktion av lägenheter.

 

Efter detta konstaterade kf-ordföranden Kurt Johansson att fullständiga handlingar saknades och att beslut i denna fråga fick skjutas upp till ett kommande sammanträde.

 

Resten av dagens ärenden kunde sedan avslutas snabbt och lite efter kl. 22:30 var mötet klart.

 

Thomas Erixzon