Kommunfullmäktige den 26 september 2019

Ärende 22: Svar på motion om närvarorätt för förtroendevalda (insynsplatser)

 

Ändringsyrkande:

Återremiss med följande motivering:

Motionen föreslår inte förändringar av kommunstyrelsens, barn- och utbildningsnämndens, socialnämndens eller samhällsplaneringsnämndens organisation. Inte heller i någon annan del av den politiska organisationen.

Motionen föreslår däremot att de partier som finns representerade i kommunfullmäktige ges rätt att närvara vid sammanträden med kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och samhällsplaneringsnämnden. Kommunallagens 4 kap 28 § , som tillkom år 2017, föreslås tillämpas.

Förutom ärenden som behandlar myndighetsutövning mot enskilda är det en del ärenden som aktuell nämnd anser inte ska vara en del av det offentliga sammanträdet. Dessutom är nämndernas sammanträden till stora delar förlagda till dagtid, vilket försvårar möjligheten att närvara för politiskt aktiva som arbetar dagtid. Den begränsade insynen och svårigheter för politiskt aktiva som arbetar dagtid behandlas inte i yttrandet över motionen.

Anders Hansen, SAFE

Kim Strand , Vänsterpartiet