Ärende 17: Huvudman för kommunens restauranger

 

Ändringsyrkande:

Andra att-satsen avslås.

Tilläggsyrkande:

Priset för lunch i kommunens restauranger fastställs till 66 kr för pensionärer. Dagens regler för årlig uppräkning tillämpas.

 

Ärende 18: Bra bostäder för äldre – en boendestrategi för äldre 2019-2029

Ändringsyrkande:

Följande inarbetas i boendestrategin:

1.Antalet platser i särskilt boende skall ej minska.

2. Ett avsnitt ska tillföras som tydliggör hur stor andel i olika åldrar som idag har behov av särskilt boende.

3. Under rubriken ”Preciserade och kompletterande strategier” (sid 16/17), tredje punkten ”Besluta om strukturen för särskilt boende avseende;” och första strecksatsen ersätts med följande text: Dagens äldrehem och och gruppboende i kransorterna Anneberg, Bodafors, Forserum och Malmbäck är en viktig del av välfärden för äldre personer med omfattande omvårdnadsbehov – liksom det är i Nässjö tätort. Omvårdnaden som ges på kransorternas och Nässjö tätorts särskilda boende håller god kvalitet enligt tillgängliga kvalitetsundersökningar. Att boende för kvalificerad äldreomsorg är tillgängligt i alla kommundelar ger dessutom den äldre som har rätt till särskilt boende möjlighet att bo kvar nära anhöriga/vänner samt nära den bygd där personen har levt och verkat.

4. Under samma rubrik och punkt tillförs en ny strecksats med följande lydelse: Särskilt boende ska finnas tillgängligt för personer som har behov av kvalificerad äldreomsorg och som behöver omfattande stöd i vardagen.

5. Under rubriken ”Handlingsplaner” tillförs att det efter årlig utarbetad handlingsplan genomförs medborgardialog i berörd kommundel om aktuell handlingsplan innehåller förändringar som berör kommundelar. Dessutom tillförs att bland pensionärsorganisationerna som är representerade i Kommunala pensionärsrådet utses en boendegrupp med uppgiften att medverka vid utarbetandet av årliga handlingsplaner.

6. Under planperioden införa förenklat biståndsförfarande för personer från 85 år vid ansökan om särskilt boende.

Anders Hansen, SAFE