Rapport från fullmäktige den 25 april 2019

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s två ledamöter, Anders Hansen, Uno Kenstam, samt ersättaren Thomas Erixzon var på plats och den senare fick faktiskt tjänstgöra som ledamot en dryg timme av sammanträdet, eftersom Uno jobbade över denna kväll.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Årsredovisning 2018 för Nässjö kommun

 

Kommunen gick kraftigt back detta år med ett minus på ca 64,9 miljoner kronor jämfört med budget, vilket är ett av de sämsta resultaten i landet. Socialnämnden står för nästan hela underskottet, medan andra nämnder har gått med plus.

 

Anders Hansen sa bl.a. att det behövdes mer konkreta förslag för att komma tillrätta med underskotten. Mycket återstår. Han tog också upp att det behövs fler blandade bostadsområden och det är viktigt att det byggs nya hyresrätter (något som även påpekades från Linden tidigare under kvällen).

 

Thomas Erixzon sa att Anna Gerebo (M) hade intressant information om jämförbara kommuner och ville veta om detta – de kom från SKL:s hemsida svarade Anna senare.

 

Erixzon undrade också om revisionen hade diskuterat om inte socialnämndens budget hade varit felbudgeterad. Utfallet hade nämligen flera år i rad varit betydligt högre än vad nämnden sedan hade fått i budgeten. Då blir det näst intill omöjligt att hålla några budgetramar. Han fick dock inget svar från revisionen.

 

Fortsatta direktiv angående Nässjö kommuns ekonomiska läge

 

Anders Hansen redogjorde för SAFE:s förslag som i första hand var en återremiss eftersom direktivet att minska antalet kommunställda med 100 årsarbetare också påverkade nämndernas budgetar. Men nämnderna hade ändå kvar samma budgetramar som gavs vid novembersammanträdet. SAFE menade att man ha lagt en ändringsbudget istället för de nu föreslagna direktiven.

 

Gick inte återremissen igenom yrkade SAFE på avslag. Även miljöpartiet ville ha återremiss, men med en något annorlunda motivering än SAFE.

 

Anders sa vidare att det är risk för att kommunen inte kan uppfylla de kriterier som behövs för att få statliga pengar till skolan. Nu drar kommunen bort 35,5 tjänster från BU-nämnden, vilket påverkar personaltätheten inom förskola och skola. Hur går det då i klassrummen. Man måste fråga personalen.

 

Uno Kenstam ville också ha återremiss. Han påpekade att budgetramarna från november fortfarande gäller. Man kan då spara in på personal men sen köpa läromedel för dessa pengar. Det behövs en tilläggsbudget.

 

Moderaterna och Vänsterpartiet gick med på de styrande partiernas (S-KD-C)  förslag. SD deltog inte i beslutet. Liberalerna ville ha en del ändringar.

 

Fullmäktige röstade ner förslaget om återremiss med siffrorna 36 emot, 8 för och 13 som avstod. SAFE:s ledamöter reserverade sig mot detta. SAFEs förslag om avslag blev efter detta också nedröstat, det blev också Liberalernas ändringsförslag

 

Översyn och justering av investeringsbudget i Nässjö kommun

 

De styrande partierna S-KD-C hade prutat bort 100 mkr i de närmaste årens investeringsbudget. SAFE gick med på de flesta av dessa förslag med hänsyn till det ekonomiska läget. Det gällde investeringar som flyttades fram något i tiden. SAFE sa dock nej till att ta bort investeringar till Grimstorps förskola och till att bygga ramper vid gång- och cykeltunneln vid Adela udde. SAFE lade också förslag om att Malmbäcks bibliotek skull ha ca 100m2 i yta, samt att ha en utredning med uppdrag att en ny simhall skulle byggas under mandatperioden.

 

Inget annat parti yttrade sig eller hade något eget förslag kring dessa dramatiska nedskärningar i investeringsbudgeten. SD sa bara att man inte deltog i beslutet. SAFE:s förslag blev nedröstade och SAFE:s ledamöter reserverade sig mot detta.

 

Mötet slutade strax efter klocka 22:00. Knappt någon SD hade varit uppe i talarstolen under kvällen.

 

Revidering av kommunens upphandlingspolicy

 

Anders Hansen yrkade bifall på MP:s ändringsförslag som innebar att man använde Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav och ställa relevanta krav på social hänsyn vid upphandlingar där det är möjligt. Detta blev dock nedröstat av övriga partier.

 

Revidering av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan

 

Uno Kenstam tog bl.a. upp IT-säkerheten vid digital dokumenthantering.

 

 

 

Thomas Erixzon