Rapport från fullmäktige den 12 december 2019

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s två ledamöter, Anders Hansen, Uno Kenstam, samt ersättaren Thomas Erixzon var på plats. Bl.a. behandlades antalet ledamöter i fullmäktige, avgifter inom omsorgen och ny avgift den kommunala hemsjukvården.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Motion om att minska antalet ledamöter i fullmäktige

 

Ervisa Dani (L) hade lag6t en motion om att minska antalet ledamöter i fullmäktige från 57 till 51 ledamöter. Kommunstyrelsen vill besvara motionen med att frågan får utredas av parlamentariska nämnden inför mandatperioden 2013-20226.

 

SAFEs Anders Hansen ville avslå motionen redan nu. Han menade att fullmäktige är ett nätverk av politiker som ska representera hela kommunen. Utöver centralorten har kommunen ett drygt tiotal mindre tätorter och det är viktigt att det finns kunskap om kommunens olika delar inom fullmäktige och dess skilda partigrupper. Det har varit 57 ledamöter i fullmäktige sedan kommunsammanslagningen i början av 1970-talet; detta är ett väl avvägt antal menade Anders.

 

Ervisa själv ville säga ja till motionen. Fullmäktiges majoritet röstade däremot ja till kommunstyrelsens förslag att besvara motionen.

 

SAFEs Anders Hansen och Uno Kenstam reserverade sig till förmån för SAFEs avslagsförslag.

 

Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen

 

Anders Hansen sa att det var bra att prissättningen på måltider inom omsorgen nu så att man betalade för varje måltid; inte som tidigare avgift för hel eller halv månad. SAFE röstade ja till kommunstyrelsens förslag.

 

Föreskrifter om uthyrning till enskild inom äldre- och funktionshinderomsorgen

 

Kommunstyrelsen ville att hyrorna skulle utgå från nya regler byggda på den enskilda lägenheten, gemensamma utrymmen och övriga kvalitetsfaktorer. Det är en ny hyresmodell jämfört med tidigare. Den kan i vissa fall ge drastiskt höjda hyror.

 

Anders Hansen ville i första hand begära återremiss. I andra hand ville han att hyran inom äldreomsorgen utgår från dagens hyresnivåer och höjs i nivå med allmännyttan.

SAFE förslag lyder i sin helhet:
"I första hand
: Återremiss med följande motivering. Modell för hyra inom äldreomsorgen utarbetas med utgångspunkt från dagens hyresnivåer och en höjning i nivå med allmänyttan.
Modell för hyra inom funktionshinderomsorgen utarbetas med en hyresnivå per månad som inte överskider 5 600 kr och en uppräkning i nivå med allmännyttan.

I andra hand: Hyran inom äldreomsorgen utgår från dagens hyresnivåer och höjs i nivå med allmännyttan.
Hyran inom funktionshinderomsorgen utgår från en hyresnivå per månad som inte överskrider 5 600 kr och en uppräkning i nivå med allmännyttan.

Liberalerna lade ett liknande förslag, som Anders Hansen också stödde. SD lade också ett eget förslag.

 

Det blev dock kommunstyrelsens förslag som gick igenom med stöd av den styrande minoriteten, samt M, V Och Mp. Det var ingen votering. SAFE, L och SD reserverade sig till förmån för sina egna förslag.

 

Avgifter inom hemsjukvården

 

Kommunstyrelsen ville införa en ny avgift inom kommunens hemsjukvård, som hittills varit gratis. SAFE var kritiskt till detta och Anders Hansen var flitigt uppe i talarstolen.
 

Anders menade att kommunen redan fått betalt av regionen genom en tidigare skatteväxling. Det finns 5 kommuner i länet som har avgiftsfri hemsjukvård. Den högsta avgiften blir nu i Nässjö. Anders ökade avslag på förslaget.

Anders sa vidare att kommunens pensionärsråd avvisar förslaget om avgift för hemsjukvård. Han undrade var Nässjö skulle ha en 4 ggr så hög avgift som grannkommunerna. Enligt riksdagsbeslut ska sjukvården vara gratis för de som är över 85 år – hur blir det med detta i Nässjö?

 

SD ville ha ett tillägg om en maxtaxa på grannkommunernas avgiftsnivåer och MP ville ha ett till med en maxtaxa på högst 250:- per besök.

 

Kommunstyrelsens förslag blev dock antaget med stöd S, KD och C, samt M och V. SAFE, MP och SD reserverade sig för sina egna förslag.


*

 

Det var allt för denna kväll; sammanträdet avslutades redan kring kl. 19:30 – därefter blev det fika med den gamla vanliga ost- och skinkmackan i stadshusets cafeteria. Ordförande brydde sig inte om tacktal till ledamöterna efter årets sista sammanträde och kommunens hade heller ingen utdelning av priser och gratifikanter som många år tidigare denna kväll. Detta hade nu flyttats till annan dag och fullmäktiges ledamöter var inte längre inbjudna.

 

Thomas Erixzon