Rapport från fullmäktige den 23 april 2020

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

Enligt en överenskommelse mellan partierna ska fullmäktige tillfälligt minska antalet ledamöter till 29 stycken, detta med anledning av corona-pandemin. Denna överenskommelse sattes i verket denna kväll. Dessutom ska nämnderna kunna sammanträda digitalt via Skype.

SAFE:s ena ledamot, Anders Hansen, representerade SAFE denna kväll. Uno Kenstam var dock på åhörarplats. Ersättaren Thomas Erixzon var i dessa coronatider hemma och följde mötet via närradio.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Svar på interpellation ang. LSS – finns tillräckliga resurser?

Anders Hansen hade lagt denna interpellation. Han undrade om kommunen hade tillräckliga resurser för LSS. Beror det på att staten ger för lite pengar till kommunen eller att kommunen ger för lite pengar till ssocialnämnden?

Frågorna var:
- Hur mycket av den beräknade LSS-utjämningen har socialnämnden tillgodoräknat sig i budgeten för 2020?
- Anser du att resurserna för den befintliga LSS-verksamheten är tillräcklig?
- Om inte, hur mycket saknas för att finansiera kända behov inom LSS?

Ann-Catrin Gunnar, (C) ordf. i socialnämnden svarade att det finns en eftersläpning av statens ersättning till kommunerna för LSS. Pengarna kommer först två efter att kommunen har haft sina utgifter. Det blir då problem eftersom kostnaderna har ökat. Det har betydelse om insatser sker enligt LSS eller Socialtjänstlagen (SoL) – kommer får ingen ersättning för den sistnämnda.

Fotnot: Anders Hansen har även gjort en motion i ämnet.

Kommunens ekonomi – ändringar i budgeten

socialnämnden har stora ekonomiska problem har kommunstyrelsen – och den styrande minoriteten - föreslagit stora ändringar i nämndernas ramar under pågående budgetår. Bl.a. föreslogs att BUN skulle skära ner med över 8 mkr och pengarna istället skulle gå till socialnämnnden.

Flera oppositionspartier protesterade mot detta och menade att insynen varit dålig. Anders Hansen sa att det redan i januari flaggades för att socialnämnden kunde gå med ca 72 mkr i underskott. Varför har man väntat med åtgärder? Önskvärt hade varit att ärendet hade varit väl berett – nu behövdes en återremiss och beslut i maj.

Anders sa vidare att kommunen har en resultatutjämningsreserv som kanske kan användas. Staten har också aviserat mer stöd till kommunerna. Nämnderna måste visa vad tänker skära ner på vid ombudgeteringen innan beslut fattas. Annars är det i grunden bra att nämndernas ramar ändras.

Det blev omröstning ang. återremissen – resultatet blev 19 emot (S, KD, C, M, V) och 10 för (SAFE, MP, SD, L). Då det bara krävs en tredjedel av rösterna för att en återremiss ska gå igenom så blev det också fallet. OBS att fullmäktiges ledamöter denna kväll var halverade till antalet. Ärendet kommer upp nytt i maj.

Avsägelse

Wille Brüggemann hade till denna kväll lämnat in en avsägelse som ledamot i revisionsnämnden.

 

Thomas Erixzon