Kommunfullmäktige 10 december 2020

 

Detta var ett digitalt möte med 29 ledamöter som röstande. Man kunde dock byta tjänstgörande ledamot mellan ärendena så Uno Kenstam och Anders Hansen turades om att företräda SAFE. Thomas Erixzon var med digitalt som ersättare. Bara presidiet var på plats i fullmäktigesalen.

 

Rapporten handlar fr.a. om SAFEs agerande i det långa budgetmötet. Hela mötet finns på kommunens webbsida och det finns också ett långt och rätt snårigt protokoll att läsa i diariet.

 

Innan budgetdebatten började var det en del andra ärenden som behandlades.

 

Kulturskolans terminsavgifter

 

Detta var en SAFE-motion av Anders Hansen. SAFE vill inrätta en pott för detta ändamål så att kulturskolan ska vara tillgängliga för alla barn och ungdomar oberoende av ekonomiska omständigheter.

 

Anders Hansen sa bl.a. att alla ska kunna delta i Kulturskolans verksamhet. Detta finns inte med i Kulturskolans nuvarande vision. SAFE vill ge möjlighet till alla att vara med och ta bort hinder för de med låg inkomst. Anders begärde i första hand återremiss, i andra hand bifall till motionen.

 

Anders sa vidare att det är 93-94% skatteintäkter som finansierar Kulturskolan. För kommunen rör det sig några tiotusenlappar i ökade kostnader, inte hundratusentals kronor som BUNs ordförande Leif Ternstsdt (S) påstod. Motionen handlar inte om att ändra själva avgifterna utan om att ordna ett skyddsnät för de med låg inkomst.

 

Mp:s Rikard Salander yrkade också bifall liksom vänsterns Kim Strand. Vid omröstningen stödde även L förslaget.

 

Återremissen blev nedröstad med siffrorna 5 mot 23 - en var frånvarande.

Själva motionen blev sedan avslagen utan omröstning. Anders Hansen, SAFE och Rikard Salander, Mp, reserverade sig.

 

Kulturmiljöprogram

 

Anders Hansen sa att detta var intressant att läsa och yrkade bifall till förslaget.

Hela kulturprogrammet finns på Nässjö kommuns hemsida.

Programmet blev antaget – ingen var emot.

 

Budgetdebatt

 

Inledningsanförande

 

Uno Kenstam inledningstalade för SAFE. Uno begärde bifall till SAFEs förslag

i sin helhet. Han sa bl.a. att SAFE ger mer pengar till en del områden,

men detta löser inte alla problem. Han tyckte att Pilen kunde bli spetsigare och

bättre och hoppades på en större tydlighet.

 

Uno tyckte det var tråkigt att det krävdes en pandemi för att det ska komma ökade

statsbidrag till kommunerna. Uno tyckte det var bra att man i Nässjö jobbar med

arbetsförmedling på plats. Staten har förstört mycket av arbetsförmedlingen i landet de

senaste åren. Förmedlingen behövs och många – ofta utländska medborgare – står i kö i

regnet för att få komma in.

 

Uno sa också att försäkringskassan hanterar funktionsvarierade dåligt – det blir kostnader

för kommuner som staten borde ha tagit.

 

Uno Kenstam sa att SAFEs resultat blir ca 24 mkr och att SAFE vill ha möjlighet

till tilläggsbudgetar framöver. SAFE begärde detta år ingen skattehöjning, men resultatet är lägre än kommunstyrelsens förslag, vilket ger SAFE möjlighet att lägga mer resurser på

skola och omsorg.

 

Efter en lång och rörig kontrapropositionsvotering segrade kommunstyrelsens förslag.

SAFE reserverade sig till förmån för sitt eget förslag.

 

Kommunstyrelsen

 

Uno sa att SAFE bl.a. vill minska kommuns ledningsorganisation och ville ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda detta. SAFE ville också att Linden skulle få bygga nya hyresrätter i Åkershäll.

 

Uno tyckte även att det borde vara sjuksköterskemottagningar på mindre orter som Anneberg. SAFE ville ge medel till uppsökande fältverksamhet och tyckte att digitalisering i fullmäktigesalen kunde tas inom befintlig budgetram. Han sa att SAFE vill att Emåns Ekomuseum ska få medel för att fortsätta driva Naturskolan.

 

Voteringar:

 

* Miljöpartiet (MP) ville ha omröstning om en ungdomssatsning med bred samverkan.

Uno yrkade bifall till Mps förslag. 19 röstade nej till förslaget, 10 röstade ja.

 

* Miljöpartiet begärde också omröstning om bidrag till Naturskolan vid Ekomuseeet

8 ledamöter, inkl. Uno Kenstam röstade ja till MPs förslag. 20 röstade nej. Kim Strand från V avstod. Reservation från MP.

 

* Mp begärde omröstning om utbildning om meddelarskydd och meddelarfrihet för kommunens anställda. SAFEs Uno Kenstam stödde förslaget, liksom Liberalerna. Kim Strand (V) röstade nej. 25 röstade nej, 4 röstade ja. MP reserverade sig.

 

* En heltidstjänst för fältverksamhet bland ungdomar röstades det om. Det var ett MP-förslag som fick stöd av M, L och SAFE.

!4 ledamöter stödde detta medan 15 röstade nej. Avgörande blev att V röstade nej och stödde de regerande S-KD-C. Därmed blev förslaget nedröstat med 15-14.

 

Uno Kenstam reserverade sig för de förslag han ställt sig bakom under kommunstyrelsen.

 

Barn- och Utbildningsnämnden

 

Anders Hansen sa att staten skjuter till ett antal miljoner men detta räcker inte.

Det behövs bättre riktlinjer för barngruppernas storlek.

 

SAFE vill ha tillbaka fritids i Flisby, Ormaryd och Solberga. Det är viktigt med fritids på hemmaplan. Nu avlövas kransorternas verksamhet. Hansen vill också ha ökade öppettiderde små förskolorna och fritidshemmen. Han ville utreda pedagogiskt ändamålsenliga lokaler i Äng – förskolan där behöver rustas upp.

 

Anders ville öka driftbudgetens ram för att bl.a. ska bättre likvärdighet i skolan. Det är för stora skillnader mellan skolorna menade han. Han yrkade vidare bifall till Liberalernas förslag ang. kartläggning och utredning om hedersrelaterat våld. L ville ha personalutbildning om detta.

 

Han begärde bifall till Mp :s förslag till ramförstärkning av grundskolan med 3 mkr.

Barn och elever behöver mer stöd, man hinner inte fråga om hjälp under lektionerna.

 

Han noterade att V har blivit ett stödparti till ”Samverkan Nässjö” - dvs S, C, KD.
(jfr bl.a. omröstningen om fältverksamhet för ungdomar)

 

Voteringar:

 

* MP begärde votering om statsbidrag för att utveckla svenska språket i förskolan.

SAFE stödde detta förslag, som fick 8 ledamöter som stödde det, medan 21 ledamöter
(bl.a. V) röstade nej.

 

* SAFE tog en omröstning om fritids i Flisby, Solberga och Ormaryd.

7 ledamöter röstade för SAFEs förslag medan 22 röstade nej. SAFE fick stöd från SD medan MP, L och V röstade nej liksom det styrande ”Samverkan Nässjö”.

 

* Omröstningen om Moderaternas och Liberalernas förslag om utredning ang. hedersvåld

blev jämn. SAFE, Mp, M, L och Sd röstade för – men då V stödde S-KD-C så blev slutresultatet 14 – 15 och förslaget blev nedröstat. 

 

SAFE m fl. reserverade sig för sina egna förslag.

 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Uno redogjorde för SAFEs förslag. SAFE ville ge utreda fritidsgårdar i Anneberg och Malmbäck och ge mer stöd till Pilaboparken i Anneberg.

 

Uno sa även att det inte var så stora problem på biblioteket och fritidsgårdarna. Tidigare har det funnits kotterier på fritidsgårdarna i Nässjö tätort.

 

* SAFE stödde ett förslag från Mp om bemanning av skateparken i Nässjö. Det röstades dock ner av majoriteten.  Mp, SAFE och L röstade ja. Röstsiffrorna blev 23 – 6. Reservation av SAFE m.fl.

 

Samhällsplaneringsnämnden

 

Uno sa att SAFE ville ha en tillgänglighetssamordnare. MP yrkade bifall.

KF avslog detta utan votering.

 

Socialnämnden

 

Anders Hansen sa att det var anmärkningsvärt att fördelningen av resurser till äldreomsorg i Nässjö kommun är 36 mkr mindre än i jämförbara kommuner. Rehabilitering blir svårt med många äldre som bor hemma och inte kan komma någonstans enligt en utredning från 2019.

Han undrade varför man har denna dåliga fördelning av de styrande S-KD-C och deras stödparti V. Kommunal har MBL-förhandlat men det blir inga resurser till deras önskemål. Man skär på kvalitén istället.

 

Han sa även att SAFE vill ha en sammanhållen arbetstid med färre delade turer inom omsorgen – SAFE avsätter 4 mkr till detta. Staten ger nu drygt 13 mkr till äldreomsorgen i mer resurser så möjligheten finns nu. SAFE ville ha omröstning om detta.

 

Socialnämndens ordförande A-C Gunnar (C) menade att Nässjö har en jättebra vård. Inga klagomål hörs – kommunen ligger högt i topp vid rankningar. Folk bor hemma länge folk och man är kring 90 när man flyttar in på särskilt boende, Det är ingen dålig omsorg till äldre i Nässjö sa hon.

 

Anders Hansen sa att personalen gör allt vad man kan. Ensamheten är stor bland de äldre. Höga omdömen men säger inget om de äldre tillgodoses med mat, hjälp, m.m. De äldre vill flytta till särskilt boende först när man inte klarar sig själv längre.

 

Anders sa att de äldre får för lite omsorg i förhållande till behoven. Äldreomsorgen har stått för en stor del av besparingarna och har nu 12 mkr i överskott. Personalen har för lite tid i förhållande till behov som finns.

 

SAFE vill att hemstjänstens minutstyrning ersätts av ramtider – ett mer värdigt arbetssätt. Att minska antalet hemstjänstpersonal per äldre viktigt framöver – en försämring har skett jämfört med 4-5 år sen.

 

Anders vile också att äldreomsorgen behöver få högre status i Nässjö kommun så man får fler sökande till omsorgsprogrammen på gymnasiet. Chefstätheten kan inte öka jämfört med vårdlagen och undersköterskor.

 

Anders Hansen replikerade att undersköterskorna har bra lön att men det är problem med arbetsförhållandena i bl.a. hemtjänsten – man har för lite tid till förfogande.

 

Anders sa också att allmänna arvsfonden kan hjälpa till att motverka ensamhet - men det finns stora problem. Många äldre bor utan hiss – och man har inga trygghetsboenden eller pensionärsboende att flytta till. Man behöver hjälp att komma ut från sin lägenhet.

 

* SAFE tog en omröstning ang. att minska delade turer inom omsorgen.

SAFE fick stöd av 7 ledamöter medan 21 röstade nej. SAFE fick stöd av Mp och de flesta av Sd. V avstod från att rösta.

 

Fotnot: 12 timmar hade nu gått sen starten av detta fullmäktigemöte

 

Tekniska servicenämnden

 

Anders Hansen ville att subventionerade måltider på restauranger för pensionärer återinförs SAFE tillför nämnden 500 tkr för detta. SD stödde förslaget.

 

* SAFE ville ha votering om detta. Omröstningen slutade med att 21 ledamöter röstade nej medan 7 ledamöter stödde förslaget. Noteras kan att V röstade nej till att återinföra subventionerade måltider, och att Mp avstod från att rösta.

 

Investeringsbudget

 

Uno Kenstam sa att SAFE vill börja bygga simhallen med traditionell finansiering.

SAFE vill att man i Grimstorp sätter upp paviljonger för att få tillbaka förskolan.

 

Övrigt


Interpellationerna flyttades till januarimötet (och som senare blev inställt).
De behandlades till slut på februarimötet.

 

Slutkommentar

 

Det var ett långt, snårigt och som sagt helt digitalt möte. För vissa fungerade inte alltid uppkopplingen men det gick ändå rätt bra att genomföra mötet tack vare ett presidium som hade förståelse för de problem som kunde uppkomma. Mötet gick också att följa via närradion.

 

Omröstningsprocedurerna var annorlunda denna gång då voteringarna togs efter att varje nämnd debatterats.

 

Den styrande minoriteten S-Kd-C fick igenom sina förslag men det skedde efter en uppgörelse med Vänsterpartiet. V fick på så sätt igenom 750 tkr till föräldraverksamhet och

750 tkr till att stärka föräldrarollen. Pengarna fick tas från ”sista raden” dvs kommunens överskott blev något mindre. Dessa förslag fick även stöd av fler partier i fullmäktige.

 

I gengäld stödde V den styrande minoriteten i ett antal viktiga omröstningar. Vänsterns röst blev avgörande för att stoppa pengar till en heltidstjänst för fältverksamhet i kommunen moch en utredning ang. hedersvåld.

 

 

Fullmäktige var till slut klart kl 21:44.

 

 

Thomas Erixzon
Nässjö