Rapport från fullmäktige den 27 februari 2020

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s två ledamöter, Anders Hansen och Uno Kenstam, samt ersättaren Thomas Erixzon var på plats.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Interpellation ang. kommunens digitalisering

 

Uno Kenstam frågade bl.a. om den kommunala digitaliseringen varit kostnadseffektiv, negativa effekter på arbetsmiljön pga digitaliseringen, hur mycket det administrativa arbetet har minskat genom digitaliseringen, om det finns några demokrativinster genom den ökande digitaliseringen.

 

Anci Magnusson (S) svarade bl.a. att den tekniska utvecklingen och digitaliseringen är en nödvändighet för att klara planeten och hållbarhetskraven, att den tekniska utvecklingen är en nödvändighet för at klara vård och omsorg, att värdefull personaltid frigörs genom digitaliseringen. Ang. arbetsmiljön så finns det handlingsplaner och görs riskbedömningar för att medarbetarna inte ska drabbas av ohälsa till följd av digitaliseringen.

 

Uno sa bl.a. att han inte tar för givet att digitalisering är eden bästa lösningen – man borde pröva nnat först. Några beräkningar finns inte hur digitalisering är bättre. Den tekniska utvecklingen har politiska effekter. Det kan kanske underlätta valfusk. Är det säkrast att kommunal information i egna servrar eller i s.k. ”molntjänster”?

 

Interpellation ang. en kontantvänlig kommun

 

Uno Kenstam frågade om hur jobbar kommunen för att säkerställa att man kan använda kontanter internt? Hur jobbar kommunen för att säkerställa kontanthantering vid upphandling av banktjänster?

Hur jobbar kommunen för att påverka så att det är möjligt att använda kontanter i övrigt, så att kommunen blir en kontantvänlig kommun?

 

Anci Magnusson (S) svarade bl.a. att Nässjö inte är någon kontantlös kommun. Man har kontantbetalningar för 1,2 miljoner kronor. Tekniska servicenämnden står för hälften av detta bl.a. genom kommunens restaurangverksamhet. Kommunen har genom bankavtal säkerställt fortsatt hantering av kontanter. Anci ansåg att kommunen hade liten möjlighet att påverka graden av användning av kontanter.

 

Uno kommenterade att de människor som vill betala kontant ska kunna göra det. Annars blir utvecklingen ett självspelande piano.

 

Interpellation ang. återvinningen på Bodatippen

 

Uno Kenstams tredje interpellation denna kväll handlade om återvinningen på Bodatippen i Nässjö. Han skrev att en del av materialen är mindre miljöpåverkande medan andra - såsom elektronik - är svårt miljöstörande. NAV kan få betalt för visst material och visst material orsakar kostnader att göra något åt.

Unos frågor var: Vilka material ger intäkter och vilka innebär kostnader? Vart går de olika materialen och hur hanteras de av avnämaren? Hur kontrollerar Nässjö Affärsverk att avnämaren är seriös i hanteringen av de material den får till sig?

Tommy Broholm (S), ordförande i NAV svarade bl.a. att kommunen hade intäkter på ca 6000 tkr av metallskrot. NAV fakturerar för 130 kr/år för kylmöbler och elektronikavfall. Man har även intäkter på blybatterier, wellpapp och spillolja.

NAV har utgifter för 60 ton miljöfarligt avfall; destruktionskostnader på ca 6000 tkr/år. 200 ton impregnerat träavfall går till SAKAB – det blir utgifter på ca 3000 tkr/år.

Svar på motion om en arbetspolicy

Kim Strand (V)
hade gjort en motion om att kommunen borde ha en arbetsmiljöpolicy. Kommunstyrelsen svarade med att detta redan ingår i kommunens personalpolicy och motionen ansågs besvarad med detta. Kim Strand stödde dock motionen. SAFEs Anders Hansen stödde också motionen, men den blev nedröstad av övriga partier. Det var ingen votering eller reservation.

Svar på motion om tillagning av måltider för äldreomsorgen i Nässjö

SAFEs Anders Hansen
hade lagt en motion om detta sedan det komunala köket på Forsbacka plötsligt stängts i slutet av 2018. Motionens förslag var att måltider för personer i Forserum med omnejd som är beviljade matdistribution samt måltider för personer i Forserum som är beviljade måltidsabonnemang skall tillagas i Forserum.

Idag transportas mat från Parkgårdens kök i Nässjö varje dag till Forserum. Hansen menade att transportera mat dagligen mellan Nässjö och Forserum är inte försvarbart, dels med tanke på att det finns ett kommunalt tillagningskök i Forserum och dels ur klimatsynpunkt. Detta kostar kommunen ca 250 tkr/år. Kostnaden för att laga maten på plats i Forserum sägs inte i svaret på motionen. Han tyckte att kommunen borde ha som målsättning att maten ska tillagas i Forserum och yrkade på bifall till motionen. Rikard Salander från MP ville också bifalla motionen. Motionen fick också stöd från SD.
Men övriga partier röstade ner den. SAFE och SD reserverade sig.

 

Taxa för elevavgifter i Kulturskolan

 

Den styrande minoriteten (S, KD, C) vill höja avgifterna på Kulturskolan. Anders Hansen tyckte att Kulturskolan i huvudsak borde vara skattefinansierad. Kulturen är viktig för barn och ungdomar. Han ställde sig bakom ett förslag från Rikard Salander (MP) att i första hand återremittera för få en ordentlig konsekvensanalys av taxehöjningarna. Ingen höjning av avgifterna ska göras innan en ordentlig utredning har gjorts. Även Kim Strand (V) yrkade bifall till Salanders förslag.

 

Men både återremissen och förslaget att stoppa höjningarna innan en utredning gjoptrs röstades ner av de övriga partierna; dvs S, KD, C, M, L och SD.

 

SAFE, MP och V reserverade sig mot avgiftshöjningen.

 

Särskilt ägardirektiv för Fastighets AB Linden i Nässjö om koncerngemensam investeringsfinansiering

Anders Hansen var med i den timslånga debatten i fullmäktige den 27/2 om att tillsätta en utredning ang. finansiering av en ny simhall i Nässjö. Förslaget från den styrande minoriteten (S, KD, C) gick ut på att tillsätta en utredning om att ordna finansiering av simhallen med hjälp av kommunens bolag och av någon extern aktör.

Men M, L och V stödde förslaget så det blev en majoritet för en utredning. MP ville ha tilläggsdirektiv till utredningen ang. livslängd och renovering av den nuvarande simhallen, samt undanta Linden och NAV från utredningen. Deras förslag blev dock nedröstade.

SAFE röstade som sagt AVSLAG. Det är inte särskilt troligt att utredningen skulle komma till något annat än det som är i linje med utredningens direktiv. SAFE menar att det är skattekollektivet som borde ta kostnaden för en ny simhall; skulle Linden och NAV bidra så får ju vissa av kommuninvånarna som för betala dubbelt genom höjda hyror och avgifter. Anders Hansen undrade också om det fanns några mer konkreta idéer kring extern finansiering, men han fick inget svar.

Även SD begärde avslag. Det blev dock ingen omröstning. SAFE, SD och MP reserverade sig till förmån för sina förslag

 

Thomas Erixzon