Rapport från fullmäktige den 30 januari 2020

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

 

SAFE:s två ledamöter, Anders Hansen och Uno Kenstam, samt ersättaren Thomas Erixzon var på plats.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Interpellation ang. omsorgens julvikarier

 

Uno Kenstams interpellation handlade om hur stor tillgången har varit på vikarier inom omsorgen, om man hade behövt beordra in personal och hur det var jämfört med tidigare år. Frågan var ställd till socialnämndens ordförande Ann-Cathrin Gunnar (C) men det var vice ordf. Sara Lindberg (S) som svarade istället. Enligt svaret har det inte varit några särskilda problem med att få vikarier denna jul- och nyårshelg.

 

Interpellation om återvinningsstatione

 

Uno Kenstam interpellation handlade om hur kommunikationen med återvinningsföretagen och deras underleverantörer var. Detta med anledning av att många återvinningskärl svämmar över av material och att det blir skräpigt vid större helger.

 

Han fick svar från Tommy Broholm (S), ordf. i NAV. Broholm sa bl.a. att Tekniska serviceförvaltningen har kontinuerliga kontakter med återvinningsföretagen. Detta sker genom ett årligt uppföljningsarbete. Samarbetet upplevs som mycket bra.

 

Uno undrade vad företagen säger. Anders Hansen påpekade att det i Brinellområdet var överfullt med pappersförpackningar i återvinningen.

 

Motion om fasadkonst i Nässjö

 

SDs motion om detta orsakade en lång debatt; bl.a. med långa inlägg av Lena Torp (SD), Laila Norss (KD) och Anna Gerebo (M). SD ville att det skulle ske en medborgaromröstning kring olika förslag av fasadkonst. SD yrkade bifall till motionen, men kommunfullmäktige röstade nej.

 

SAFEs Uno Kenstam sa att han tyckte det var bra med en blandad fasadkonst och med konst som stämmer till, eftertanke.

 

SAFE röstade nej till SD:s motion – det blev dock ingen votering.

 

Motion om Cook Serve-Kök

 

SD:s motion gick ut på att ha ett s.k. Cook Serve-kök vid kommunens vid varje matsal på alla särskilda boenden. Kommunstyrelsen vill säga nej till detta med hänvisning till kommunens ekonomiska situation.

 

Anders Hansen sa att Nässjö nu har en medelväg där varje enhet utom Forserum har tillagningskök på de mindre orternas särskilda boenden. Det skulle kunna vara ett långsiktigt mål att ha dt vid varje enhet även i centralorten. Fotnot: SAFE har lagt en motion om att åter öppna ett tillagningskök i Forserum.

 

Det blev nej till motionen. SD reserverade sig.

 

Motion om stärkande självförsvar för unga och deras föräldrar

 

Vänsterpartiets motion handlade om att bilda en stärkande självförsvarsgrupp som riktade sig mot unga på högstadiet och gymnasiet samt deras föräldrar.

 

Anders Hansen yrkade bifall till motionen och det gjorde även MP och L.Men fullmäktíge röstade nej. V, SAFE och MP reserverade sig.

 

Ändring av Nässjös politiska organisation

 

Anders Hansen sa att SAFE stöder förslagen till ändra organisationen ang. utskott i kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden. Men SAFE vill ha ett tillägg att insynsplatser ska finnas i kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och samhällsplaneringsnämnden.

 

SAFEs tilläggsförslag löd: ”De partier som finns representerade i fullmäktige och som saknar representation i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och samhällsplaneringsnämnden ges rätt att närvara vid sammanträden med dessa nämnder enligt kommunallagen 4 kap. 28 §”.

 

SAFE och V hade haft en gemenensam motion om just detta; men den hade blivit avslagen bl.a. med hänvisning att inga stora förändringar av den politiska organisationen skulle göras under en mandatperiod. När man nu ändå gjorde detta genom att lägga ner ett antal utskott var det lämpligt att ta upp motionsförslaget på nytt.

 

V, MP och L stödde SAFEs förslag. Kim Strand (V) begärde votering, vilken slutade med att 10 ledamöter röstade ja till motionen, 41 röstade nej, två avstod och fyra var frånvarande. SAFE, V, MP och L reserverade sig.

 

*

 

Fotnot: SD hade liksom C två tomma stolar under mötet och SD:s Ann Andersen hade lämnat in en avsägelse till sin plats i fullmäktige och en del nämnder.

 

Thomas Erixzon